69, 2014, 3

thumbnail-of-Sobotka 69, 2014, 3, spis treści

Lucyna Harc, Przemysław Wiszewski, Rościsław Żerelik, Śląsk w okresie przemian pomiędzy wielkimi wojnami (1740–1918) 3
Artykuły i studia materiałowe
Paweł Jaworski, Administracja państwowa i samorządowa na Śląsku w latach 1740–1918 jako czynnik integracji/dezintegracji regionalnej 7
Teresa Kulak, Gospodarka i procesy społeczno-gospodarcze na obszarze Śląska (od połowy XVIII wieku do 1918 roku) 37
Wanda Musialik, Dorota Schreiber-Kurpiers, Siły spajające i destrukcyjne w społeczeństwie śląskim w okresie pruskim (1740–1918) 69
Dorota Schreiber-Kurpiers, Etniczność mieszkańców regionu śląskiego (do 1918 roku) 89
Teresa Kulak, Problem tożsamości narodowo-kulturalnej mieszkańców Śląska w latach 1741–1918 107
Miscellanea źródłowe
Anna Pobóg-Lenartowicz, Jeszcze o imieniu księżniczki opolskiej, córki Władysława I,żony Henryka IV Prawego 129
Přemysl Bar, Królewskie konfirmacje majątków ziemskich dla wrocławskich mieszczan z 1420 roku 139
Artykuły recenzyjne i recenzje
Schlesische Lebensbilder, Bd. 11, hrsg. von Joachim Bahlcke – Wojciech Mrozowicz 161
Walter Lassmann, Moje przeżycia w Festung Breslau. Z zapisków kapłana – TomaszGłowiński 163
Eugenia Maresch, Katyń 1940. Dowody zdrady Zachodu: Dokumenty z brytyjskich archiwów – Krzysztof Łagojda 165
Urszula Kozłowska, Organizacja zwalczania chorób zakaźnych jako element polityki zdrowotnejpaństwa na Pomorzu Zachodnim (1944/45–1972) – Grzegorz Strauchold 170
Komunistyczny aparat represji i życie społeczne Opolszczyzny w latach 1945–1989. Studia i materiały, red. Ksawery Jasiak – Grzegorz Strauchold 171
Stefan Kieniewicz – Henryk Wereszycki. Korespondencja z lat 1947–1990, wstęp i opracowanie Elżbieta Orman – Marek Czapliński 177
Kronika naukowa
Anna Kubica, Marcin Jarząbek, „Region w państwie – państwo w regionie. Górny Śląsk w państwie Hohenzollernów i Habsburgów (1742–1918)” – sprawozdanie z konferencji naukowej (Katowice–Rybnik, 29–30 V 2014 r.) 181
Krzysztof Łagojda Sprawozdanie z konferencji naukowej „Różne oblicza historii mówionej”(Wrocław, 29–30 V 2014 r.) 190
Ryszard Grzesik, 27. Spotkania Mediewistyczne: „Co nowego w badaniach nad Gallem?” (Warszawa, 4–6 VI 2014 r.) 192
Małgorzata Ruchniewicz, Międzynarodowa sesja naukowa „In Arce Grafenortum. Pałac
w Gorzanowie – historia, kultura, rewitalizacja” (Gorzanów, 27–28 IX 2014 r.)
195
Jana Konvičná, Codwuletnia konferencja historyków w ramach projektu „Ziemie koronne w dziejach państwa czeskiego” (Praga, 9–10 IV 2014 r.) 197
Najnowsze wydawnictwa z zakresu historii Ślą ska, oprac. Wojciech Mrozowicz 201
Współpracownicy numeru 205

 

813 Total Views 1 Views Today