68, 2013, 3

Artykuły i studia materiałowe
Dariusz Dąbrowski, W sprawie polsko-ruskich relacji w pierwszej połowie XII w. Wokół małżeństwa Bolesława Wysokiego ze Zwienisławą Wsiewołodówną 3
Bogusław Czechowicz, Księstwa świdnickie i jaworskie a sukcesja na tronie czeskim w dobie Zygmunta Luksemburskiego. Przyczynek do dyskusji o znaczeniu przestrzeni symbolicznej w późnośredniowiecznym państwie czeskim 23
Martin Čapský, Komunikacja polityczna, miejsca pamięci i późnośredniowieczna Świdnica 39
Petr Popelka, Polityka transportowa władców habsburskich na Śląsku Austriackim w czasach absolutyzmu oświeconego 51
Wojciech Gruk, Gmach poczty we Wrocławiu-Leśnicy jako siedziba urzędu państwowego Rzeszy w latach 1894–1929 67
Miscellanea źródłowe
Jarosław Szymański, Ingres Ottona von Nostitz-Rieneck na starostwo wrocławskie w 1726 r. w świetle jego diariusza 89
Dariusz Rolnik, Refleksje Adama Logi o Ślązakach, Polakach, Prusakach, Niemcach i innych nacjach w świetle jego nieznanego dziennika z podróży odbytej z Leszna do Bonn w 1820 r. 103
Bartłomiej Stawiarski, Obóz KLV w Łączanach koło Namysłowa. Przyczynek do nazistowskiego “Rozszerzonego Programu Wysyłki Dzieci na Wypoczynek” na Dolnym Śląsku w latach 1940–1944 121
Przeglądy badań
Olga Miriam Przybyłowicz, Monastycyzm w czeskich badaniach dwóch minionych dekad (średniowiecze–wczesna nowożytność) 133
Artykuły recenzyjne i recenzje
Bibliografia historii Śląska / Bibliographie zur Geschichte Schlesiens / Bibliografie dějin Slezska 2003, oprac. Peter Garbers, Zdzisław Gębołyś, Artur Harc, Robert Heś, Eligiusz Janus, Patryk Malicki, Beata Nowak, Małgorzata Pawlak, Barbara Pytlos, Wiebke Rohrer, Karol Sanojca Alena Volná, Elżbieta Warżagolis, red. P. Garbers, K. Sanojca – Wojciech Mrozowicz 157
Harlow Giles Unger, John Quincy Adams – Ewa Maj 161
Walter Schmidt, Die Schlesische Demokratie von 1848/49: Geschichte und Akteure (Silesia. Schlesien im europäischen Bezugsfeld. Quellen und Forschungen, Bd. 13), I. Halbband: Geschichte der schlesischen Demokratiebewegung, II. Halbband: Protagonisten der schlesischen Demokratiebewegung – Tomasz Przerwa 166
Woman and Men at War. A Gender Perspective on World War II and Its Aftermath in Central and Eastern Europe, eds. Maren Röger and Ruth Leiserowitz – Joanna Hytrek-Hryciuk 170
Bruno Tschötschel (1874–1941). Wrocławski Wit Stwosz XX wieku, red. Maciej Łagiewski, Piotr Oszczanowski – Rainer Sachs 172
Jarosław Zawadzki, Senatorowie. Losy wojenne i powojenne – Jacek Piotrowski 177
Józef Pater, Ksiądz infułat dr Karol Milik jako rządca archidiecezji wrocławskiej w latach 1945–1951 – Wojciech Kucharski 180
Grzegorz Adamczewski, Radio Wolna Europa w okresach politycznych przełomów – Justyna Kańczukowska 184
Polskie Ziemie Zachodnie. Studia Socjologiczne, red. Andrzej Michalak, Andrzej Sakson, Żaneta Stasieniuk – Grzegorz Strauchold 188
Kronika naukowa
Jacek Wójcik II Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja “Panśląska” (Wrocław, 23–24 V 2013 r.) 191
Izabela Taraszczuk, Dziedzictwo kulturowe niemieckich i polskich Żydów na terenie Środkowego Nadodrza. Konferencja naukowa Żydzi w dziejach pogranicza polsko-niemieckiego, Zielona Góra-Międzyrzecz (4–5 VI 2013 r.) 193
Najnowsze wydawnictwa z zakresu historii Śląska, oprac. Wojciech Mrozowicz 199
Współpracownicy numeru 203

 

844 Total Views 1 Views Today