66, 2011, 4

sob2011-4

Artykuły i studia materiałowe
Stanisław Rosik, Chrystianizacja a kształtowanie religijnej tożsamości wspólnot plemiennych. Postulaty w sprawie badań nad wprowadzeniem chrześcijaństwa w społecznościach Barbaricum (w kręgu źródeł do dziejów Słowiańszczyzny Zachodniej w X–XII w.) 3
Jarosław Szymański, Georg III Oppersdorff – życie i dzieło. Próba syntezy 13
Małgorzata Świder, Kontakty SPD z Kościołem katolickim w Polsce. Lata 80. XX wieku 39
Władysław Hasiński, Agroturystyka na dolnośląskiej wsi. Rozwój i układ przestrzenny 57
Anniversaria
Teresa Kulak, Komuna Paryska i udział w niej Polaków w historiografii polskiej po II wojnie światowej (z perspektywy 140. rocznicy wydarzeń związanych z wojną francusko-pruską z lat 1870–1871) 67
Miscellanea źródłowe
Anna Pobóg-Lenartowicz, Źródła do dziejów klasztorów śląskich przechowywane w Austriackim Archiwum Państwowym w Wiedniu (Österrichisches Staatsarchiv) 93
Artykuły recenzyjne i recenzje
Grzegorz Strauchold, Twardy orzech do zgryzienia. (Archi)diecezja wrocławska w czasach Bolesława Kominka. Wokół książki Kazimiery Jaworskiej Relacje między państwem a Kościołem katolickim w (archi)diecezji wrocławskiej w latach 1956-1974 99
Das Haus Schaffgotsch. Konfession, Politik und Gedächtnis eines schlesischen Adelsgeschlechts vom Mittelalter bis zur Moderne, hrsgb. von Joachim Bahlcke, Ulrich Schmilewski, Thomas Wünsch – Przemysław Wiszewski 108
Irena Zachová, Stanislav Petr ve spolupraci s Annou Kernbach-Smékalovou, Soupis sbirky rukopisů bývalého Františkova muzea fondu G 11 Moravského zemského archivu v Brně – Rościsław Żerelik 115
Wojciech Dominiak, Ostatni władca Górnego Śląska. Władysław I, pan na Opolu i Raciborzu (1225–1281) – Damian Halmer 116
Lars Ericson Wolke, Göran Larsson, Nils Erik Villstrand, Wojna Trzydziestoletnia. Europa i świat 1618–1648 – Leszek Ziątkowski 122
Paweł Matyaszewski, Podróż Monteskiusza. Biografia przestrzenna – Maciej Forycki 126
Olga Wiśniewska, Związki gospodarcze Norwegii z Gdańskiem i Szczecinem w II połowie XIX wieku – Paweł Jaworski 129
Секреты польской политики 1935-1945 гг. Рассекреченные документы Службы внешнеи Разведки Российской Федерации, zestawił Лев Филиппович Соцков – Piotr Cichoracki 132
Robert Skobelski, Polityka PRL wobec państw socjalistycznych w latach 1956–1970. Współpraca, napięcia, konflikty – Grzegorz Strauchold 136
Polska emigracja polityczna stanu wojennego 1981 do Norwegii / Polske politiske flyktinger til Norge pa 1980-tallet, red. Monika Jurgo-Puszcz – Paweł Jaworski 141
Kronika naukowa
Remigiusz Kazimierczak, Wystawa “Śląsk przez lata” w Archiwum Państwowym we Wrocławiu 145
Martin Čapský, Średniowieczni książęta górnośląscy w perspektywie porównawczej. Informacja na temat międzynarodowego workshopu (Opawa, 29 VII 2011 r.) 148
Lucyna Harc, Towards a New Standard of Regional History. Evaluation of the late medieval period and prospect of the early modern Period of the Cuius Regio Project. Informacja na temat międzynarodowego workshopu (Groningen, 25–27 VIII 2011 r.) 149
Wojciech Mrozowicz, Sprawozdanie z konferencji naukowej “Späthumanismus-reformierte Konfassionalisierung – politische Formierung. Kulturelle, religiöse und politische Beziehungen zwischen Schlesien und dem deuschen Südwesten um 1600” (Pforzheim, 21–23 IX 2011 r.) 155
Robert Sikorski, Sprawozdanie z konferencji naukowej “Radices Silesiae- Silesiacae Radices. Nowe badania nad historią regionalną Śląska od średniowiecza do końca XVIII wieku. Praktyka i metody śląskiej historiografii, jej społeczno-historyczne podstawy oraz tendencje w wymiarze historii idei (XIX–XXI w.)”. (Wrocław, 28–29 IX 2011 r.) 158
Anna Pobóg-Lenartowicz, Jubileusz Profesor Teresy Kulak 160
Nekrologi
Marta Młynarska-Kaletynowa, Anna Teresa Kulczycka-Leciejewiczowa (1934–2011) 163
Wojciech Mrozowicz, Najnowsze wydawnictwa z zakresu historii Śląska 167
Współpracownicy numeru. 171

 

787 Total Views 1 Views Today