65, 2010, 3

sob2010-3

Od Redakcji. 247
Artykuły i studia materiałowe
Przemysław Wiszewski, Czy wrocławianie chcieli zmian? Średniowieczne koncepcje dziejów miasta w wybranych dziełach historiografii wrocławskiej 249
Mateusz Goliński, Kryzys przemiany środowiska miejskiego w późnym średniowieczu 263
Barbara Miszewska, Sukcesja form użytkowania terenu w zmieniającej się przestrzeni Wrocławia 279
Leszek Ziątkowski, Żydzi jako czynnik procesów modernizacyjnych w dziejach Wrocławia do początku XIX w. 285
Agnieszka Zabłocka-Kos, “Staliśmy się obywatelami wielkiego miasta”. Przemiany przestrzenne centrum Wrocławia po połowie XIX w. 297
Maria Zwierz, Troska o poprawę jakości śląskich produktów oraz wyrobów rękodzieła w XIX i pierwszej połowie XX w. (w kontekście organizowanych we Wrocławiu wystaw rzemiosła i przemysłu) 321
Teresa Kulak, Na drodze do emancypacji. Działalność wrocławskiego Stowarzyszenia na rzecz Kształcenia Kobiet dla Wspierania ich Zdolności Zarobkowania (1866–1916) 343
Marta Ostrowska, Wrocławska nowa rzeźnia miejska 1896–1999 357
Jędrzej Chumiński, Procesy ludnoścowe we Wrocławiu w latach 1945–1950 365
Agata Gabiś, Wrocław, który nie powstał. Powojenne wizje kontra siermiężna rzeczywistość 383
Elżbieta Kaszuba, Wrocław 1945–2008. Definiowanie tożsamości 393
Leonard Smołka, Samorząd miejski Wrocławia od 1990 r. Tradycja i zmiana 411
Adriana Merta-Rudy, Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego we Wrocławiu jako przykład nowoczesnej instytucji okołorolniczej 421
Artykuły recenzyjne i recenzje
Norbert Conrads, Schlesien in der Frühmoderne. Zur politischen und geistigen Kultur eines habsburgischen Landes – Wojciech Mrozowicz 427
Małgorzata Ogonowska, Patryk Straus, Młoda architektura sakralna na pograniczu polsko-czeskim – Bogdan Bobowski 431
Jadwiga Urbanik, 1929 WUWA 2009. Wrocławska wystawa Werkbundu – Joanna Nowosielska-Sobel 432
Paweł Banaś, Oswajanie Ziem Odzyskanych. Dolny Śląsk na pocztówkach pierwszej powojennej dekady – Grzegorz Strauchold 436
Kronika naukowa
Marcin Dziedzic, Międzynarodowa konferencja naukowa “Ziębice – miasto św. Jerzego. Dzieje i kultura dawnej stolicy książęcej / Minsterberk – město sv. Jiří. Dějiny a kultura bývalého knížecího sídla” (Ziębice 29–30 V 2010 r.) 441
Piotr Sroka, Sprawozdanie z konferencji naukowej “Nazwa – dokumentem przeszłości regionu. Z problematyki onomastyki śląskiej” z cyklu “Spotkania dolnośląskie” (Jelenia Góra-Jagniątków, 11–13 VI 2010 r.) 443
Wojciech Mrozowicz, Najnowsze wydawnictwa z zakresu historii Śląska 445
Współpracownicy numeru. 449

 

800 Total Views 1 Views Today