65, 2010, 2

sob2010-2

Artykuły i studia materiałowe
Marek Starý, Lehnické kněžny a jejich spor o panství Toužim (příspěvek k dějinám piastovské dynastie) 169
Marian Orzechowski, Polskie “odkrywanie” Serbów Łużyckich (pierwsza połowa XIX w.) 179
Marta Domagała, Działalność śląskiego oddziału Ligi Obrony Powietrznej Państwa oraz Ligi Obrony Powietrznej Przeciwgazowej w latach 1924–1939 213
Monika Rozenek, Fabryka porcelany stołowej “Krister” w Wałbrzychu w latach 1938–1945 237
Małgorzata Świder, Willy Brandt w Warszawie – grudzień 1985 r. 245
Miscellanea źródłowe
Roman Stelmach, Źródła do dziejów śląskiego Kościoła oraz wybrane polonika zachowane w Archiwum Narodowym w Pradze 269
Artykuły recenzyjne i recenzje
Iwona Pietrzyk, Kancelaria i dokument Przemyślidów opawskich w XIV i początkach XV wieku – Przemysław Wiszewski 283
Daniel Wojtucki, Publiczne miejsca straceń na Dolnym Śląsku od XV do połowy XIX wieku – Bogdan Bobowski 286
Gabriela Sobková z Kornic, provdaná ze Spens-Booden, Deníkové rodinné záznamy (1785–1808), vydaly, přeložily, poznámkami a úvodní studií opatřily Veronika Čapská a Veronika Marková – Lucyna Harc 288
Henryk Kocój, Powstanie kościuszkowskie w świetle relacji z Warszawy posła austriackiego Benedykta de Cachégo do kanclerza Johanna Amadeusa Thuguta z 1794 roku – Agnieszka Elżbieta Kubica 290
Małgorzata Stolarska-Fronia, Udział środowisk Żydów wrocławskich w artystycznym i kulturalnym życiu miasta od emancypacji do 1933 roku – Leszek Ziątkowski 292
Marcin Dziedzic,Niemieckie Towarzystwo Górskie Ještědu i Gór Izerskich 1884–1945; idem, Austriackie (Niemieckie) Towarzystwo Karkonoskie 1880–1945 – Tomasz Przerwa 295
James E. Bjork, Neither German nor Pole. Catholicism and National Indifference in a Central European Borderland – Marek Czapliński 299
Anna Fastnacht-Stupnicka, Zostali we Lwowie – Krystyn Matwijowski 303
Marian Mroczko, Eugeniusz Romer (1871–1954). Biografia polityczna – Grzegorz Strauchold 307
Archiwa i archiwalia górnośląskie, t. 1, red. Edward Długajczyk, Wacław Gojniczek, Barbara Kalinowska-Wójcik – Rościsław Żerelik 310
Roman Baron, Między Polską a Czechami. W optyce historyka z Brna – Marek Białokur 311
Popularna Encyklopedia Ziemi Kłodzkiej, t. 1: A-J, red. Janusz Laska, Mieczysław Kowalcze – Marcin Dziedzic 318
“Sborník Státního okresního archivu Frýdek-Místek”, 9, 2008 – Bogusław Czechowicz 319
Polemiki
Zbigniew Bereszyński, Poprawki i uzupełnienia do historii opolskiego NZS. Uwagi na marginesie publikacji Młodzież kontra system 321
Małgorzata Świder, Odpowiedź Panu Zbigniewowi Bereszyńskiemu 324
Kronika naukowa
Krystyn Matwijowski, Promocja książek śp. prof. dra Józefa Andrzeja Gierowskiego 327
Stanisław Jujeczka, Jubileuszowa konferencja naukowa “Fontes historiae. 50. rocznica utworzenia Zakładu Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego” (Wrocław, 19–20 XI 2009 r.) 329
Alicja Borys, Sprawozdanie z konferencji naukowej “Zahlen und Erinnerung. Von der Vielfalt der Rechnungsbücher und vergleichbarer Quellengattungen”, (Würzburg, 24–26 IX 2009 r.) 330
Jana Fantysová-Matějková, Międzynarodowe kolokwium “Dějiny – Paměť – Sebeidentifikace. Písemná kultura a vzdělání ve vedlejších zemích České koruny ve 14.–18. století” (“Historia – Pamięć – Samoidentyfikacja. Kultura piśmiennictwa i edukacja w pobocznych regionach Korony Czeskiej w XIV–XVIII w.”) (Praga, 14–16 IV 2010 r.) 333
Wojciech Mrozowicz, Najnowsze wydawnictwa z zakresu historii Śląska 337
Współpracownicy numeru. 341

 

734 Total Views 1 Views Today