62, 2007, 3

sob274

Artykuły i studia materiałowe
J. Dębicki, Śląski krajobraz naturalny, widziany głównie przez Ślązaków w latach 1741–1850 281
W. Marcoń, Ustawodawstwo IV Sejmu Śląskiego po wygaśnięciu konwencji genewskiej 301
J. Kordas, “Wątki antyradzieckie” na Dolnym Śląsku w latach 1980–1981 317
Miscellanea źródłowe
J. Karczewska, Uwagi prozopograficzne nad składem klasztoru kanoników regularnych w Żaganiu w połowie XV w. 349
I. Panic, Przywileje cechu prasołów soli w miastach księstwa cieszyńskiego. (Z badań nad przywilejami cechowymi w księstwie cieszyńskim w średniowieczu i początkach czasów nowożytnych) 357
Artykuły recenzyjne i recenzje
Dokumenty k dějinám českého středověku a raného novověku – B. Czechowicz 365
Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego hetmana wielkiego koronnego 1632–1646 – R. Kołodziej 366
I. Korbelářová, R.  Žáček,Slezsko v. I. Vojenském (tzv. Josefském) mapování. Edice komentáře; tychże, Slezsko v pruském statistickém výkazu z let 1743–1746 – B. Czechowicz 368
J. Spyra, Żydzi na Śląsku Austriackim (1742–1918). Od tolerowanych Żydów do żydowskiej gminy wyznaniowej – A. Rybińska 369
V. Doubek, Česká politika a Rusko (1848–1914) – J.  Gruchała 371
K. Bachmann, “Ein Herd der Feindschaft gegen Rußland”. Galizien als Kriseherd in den Beziehungen der Donaumonarchie mit Rußland (1907–1914) – J. Gruchała 375
J. Bestry, Służba konsularna Drugiej Rzeczypospolitej w Czechosłowacji – I. Kulikowska 378
J. Tebinka, Nadzieja i rozczarowania. Polityka Wielkiej Brytanii wobec Polski 1956–1970 – B. Rogosz 382
Anglosasi, Francuzi, Polacy – wzajemny wizerunek dawniej i dziś – B. Rogosz 384
S. Gerhardt, Polska polityka wschodnia. Die Außenpolitik der polnischen Regierung von 1989 bis 2004 gegenüber den östlichen Nachbarstaaten Polens (Russland, Litauen, Weißrussland, Ukraine) – D. Wojtaszyn 386
J. Drabina, Życie codzienne w Bytomiu od lokacji do I wojny światowej 1254–1914 – J. Kopiec 388
Środa Śląska – dzieje miasta wina i skarbów – A. Kraska-Lewalski 390
My Wrocławianie. Społeczna przestrzeń miasta – M. Kotkowski 392
Rocznik Jeleniogórski, t. XXXVIII – M. Golińczak 396
Nekrolog
K. Nawotka, Wspomnienie o śp. Profesorze Tadeuszu Kotuli 401

 

713 Total Views 1 Views Today