62, 2007, 1

sob272sob271

Artykuły i studia materiałowe
M. Goliński, Zmiany w grupie kierowniczej miasta Świdnicy w latach 1351–1522 – analiza faktograficzna 1
A. Olejniczak, Problem obciążeń wojennych w zachodniej części Dolnego Śląska podczas kampanii 1806/1807 i 1813 r. 31
I. Ławrusewicz, Polityka władz państwowych wobec katolicyzmu i protestantyzmu na Śląsku Cieszyńskim w XIX w. 43
J. Gruchała, Niemcy wobec spraw polskich w zaborze rosyjskim i austriackim (1905–1914) 57
Miscellanea źródłowe
R. Stelmach, Dokumenty książąt opolskich zachowane w zbiorach archiwów wrocławskich 81
R. Stelmach, Odzyskanie średniowiecznych dokumentów archiwalnych ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej 105
R. Kisiel, Przyczynek do losów Jana Baptysty Komarzewskiego 113
Artykuły recenzyjne i recenzje
F. Bojanowski, Kościół Zbawiciela. Dzieje parafii ewangelickiej w Tarnowskich Górach (XVI–XIX w.) – M. Pawelec 115
A. Mańko-Matysiak, Schlesische Gesangbücher 1525–1741. Eine hymnologische Quellenstudien – M. Pawelec 118
V. Hořčička, Rakousko-uherská politika vůci sovětskému Rusku v letach 1917–1918 – J. Gruchała 121
I. Jędrzejewska, Współpraca Armii Czerwonej i Reichswery w latach 1917–1933 (wybrane problemy) – J. Wolski 123
M. D. Brown, Dealing with Democrats. The British Foreign Office and the Czechoslovak Émigrés in Great Britain, 1939 to 1945 – P. Jaworski 126
Politechnika Wrocławska 1945–1951. Wybór źródeł – T. Głowiński 128
West-Ost-Verständigung im Spannungsfeld von Gesellschaft und Staat seit den 1960er Jahren, Archiv für Sozialgeschichte – D. Wojtaszyn 130
S. Troebst, Postkomunistyczne kultury pamięci w Europie Wschodniej. Stan, kategoryzacja, periodyzacja – D. Margiela-Korczewska 132
Kronika naukowa
J. Nowosielska-Sobel, “Dolnoślązacy? Z problemów kształtowania się tożsamości zbiorowej ludności Dolnego Śląska po II wojnie światowej”, Bolesławiec 22–24 VI 2006 r. 135
A. Merta-Rudy, Sprawozdanie z międzynarodowego seminarium “Rola doradztwa rolniczego w kreowaniu nowego wizerunku rolnictwa a rozwój obszarów wiejskich”, Wrocław 4–7 IX 2006 r. 136
A. Kamiński, XIII sesja polsko-czeskiej Komisji ds. Badań Ziemi Kłodzkiej, Lądek Zdrój, 14–16 IX 2006 r. 138
A. Bryłka, Sprawozdanie z VI Katowickiej Konferencji Naukowej “Przemiany protoindustrialne i industrialne jako czynnik miastotwórczy Katowic”, Katowice 18–19 IX 2006 r. 139
K. Matwijowski, Inauguracja roku akademickiego 2006/2007 na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu i uroczystość nadania doktoratu honoris causa PWT J.E. ks. kard. Prof. dr hab. Marianowi Jaworskiemu Arcybiskupowi Metropolicie Lwowa, 10 X 2006 r. 142
A. Kraska-Lewalski, Sympozjum poświęcone “Dziejom parafii pw. św. Maurycego na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu”, Wrocław 18 XI 2006 r. 143
J. Nowosielska-Sobel, Konferencja naukowa “Dzieje prasy jako problem badawczy i perspektywy badań prasoznawczych”, Wrocław, 21–22 XI 2006 r. 144
K. Matwijowski, Jubileusz ks. prof. zw. dr. hab. Józefa Swastka 146

 

739 Total Views 1 Views Today