61, 2006, 3

sob269sob268

Artykuły i studia materiałowe
P. Pregiel, Działania wojenne w hrabstwie kłodzkim w czasie II wojny śląskiej 1744–1745 311
P. Sroka, Wrocławskie władze wojewódzkie a przejmowanie kościołów ewangelickich przez administrację apostolską Dolnego Śląska 339
Miscellanea źródłowe
P. Wieczorek, Źródła archiwalne do najnowszych dziejów społeczności żydowskiej na Dolnym Śląsku (1945–1950) w świetle zasobów archiwalnych Archiwum Państwowego we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim 355
Artykuły recenzyjne i recenzje
R. Žáček, Dějiny Slezska v datach – K. R. Prokop 381
Ad fontes. O naturze źródła historycznego – T. Skonieczny 384
Chwalebne czyny cesarza Konrada II – K. Wachowiak 388
D. Pindur, Těšínnsko za vlády piastovského knížete Kazimíra II. (1477–1528) – B. Czechowicz 390
M. Olczak, Kampania 1813 – P. Pregiel 392
S. Pijaj, Między polskim patriotyzmem a habsburskim lojalizmem. Polacy wobec przemian ustrojowych monarchii habsburskiej (1866–1871) – J. Gruchała 394
R. Baron, Nad Olzą i Ostrawicą. Działalność społeczno-polityczna i oświatowa Towarzystwa Szkoły Ludowej w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim (1894–1919) – P. Pałys 398
F. Sławoj Składkowski, Nie ostatnie słowo oskarżonego. Wspomnienia i artykuły – P. Cichoracki 400
M. Zaborowski, Germany, Poland and Europe. Conflict, co-operation and Europeanisation – B. Michałek 403
J. Suchodolski, Architektura schronisk górskich w Sudetach – T. Przerwa, M. Dziedzic 405
Kladsko. Proměny středoevropského Regionu. Historický Atlas – M. Ruchniewicz 408
J. Jakl, Hradec Králove – P. Pregiel 410
Lexikon der Bismarck-Denkmäler. Türme, Standbilder, Büsten, Gedenksteine und andere Ehrungen. Eine Bestandaufnahme in Wort und Bild – M. Dziedzic 412
R. Ergetowski, Silesiaca: biblioteki – studenci – uczeni – J. Szocki 413
Kladský sborník, t. VI – S. Solicki 415
J. Ilkosz, Hala Stulecia i tereny wystawowe we Wrocławiu – dzieło Maksa Berga – J. Nowosielska-Sobel 416
Kronika naukowa
J. Oszytko, Międzynarodowa konferencja naukowa “Zagłada ludności żydowskiej na polskich terenach wcielonych do Rzeszy w czasie II wojny światowej” (Katowice, 15–17 IX 2005) 419
J. Nowosielska-Sobel, Obraz wyborów w prasie na Pomorzu, Śląsku i w Wielkopolsce w XIX i XX w. 423
B. Bartelmus, Polsko-niemieckie seminarium na temat “świadectw historii sztuki i Kościoła na Śląsku od czasów reformacji” 425
S. Ligarski, Pierwsza Srebrnogórska Konferencja Historyczna (Srebrna Góra, 5–6 XI 2005) 427
S. Bialik, J. Kulesza, Sprawozdanie z IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Kultura prawna w Europie Środkowej” (Zabrze, 17–18 XI 2005) 429
Kkomunikat
K. Matwijowski, Profesor dr Józef Andrzej Gierowski laureatem Nagrody Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa – 2005 433
Nekrolog
Ryszard Ergetowski (1925–2005) – J. Tyl 435-437

 

697 Total Views 1 Views Today