58, 2003, 1

sob255sob254

Artykuły i studia materiałowe
J. Szymański, “Johannes Swenkenfeldt – Inquistor et Martyr.” 1
R. Kisiel, Przypomnienie o Warnerym 19
J. Swastek, Działalność ks. prałata dr. Józefa Wojtukiewicza na stanowisku rektora Instytutu Katolickiego we Wrocławiu w latach 1947–1958 35
S. Ligarski, Odbicie sytuacji na rynku pracy w Polsce w latach 1945–1949 w ogłoszeniach drobnych z “Pioniera”, “Słowa Polskiego” i “Życia Warszawy” 51
Artykuły recenzyjne i recenzje
M. Czapliński, E. Kaszuba, G. Wąs, R. Żerelik, Historia Śląska – M. Dyba 65
N. Davies, R. Moorhouse, Mikrokosmos. Portret miasta środkowoeuropejskiego, Vratislavia – Breslau – Wrocław – A. Galos 70
R. Sękowski, Herbarz szlachty śląskiej. Informator genealogiczno-heraldyczny, t. I – M. Dziedzic 74
M. Jagiełło-Kołaczyk, Wrocławskie établissements. Historia i architektura – J. Nowosielska-Sobel 80
Dominikanie w środkowej Europie w XIII–XV wieku – M. Bukała 83
J. Maroń, Koczownicy i rycerze. Najazd Mongołów na Polskę w 1241 roku na tle sztuki wojennej Europy XII i XIII w. – S. Rosik 85
U. Schmilewski, Der schlesische Adel bis zum Ende des 13. Jahrhunderts. Herkunft, Zusammensetzung und politisch-gesellschaftliche Rolle – W. Mrozowicz 90
J. Horwat, Księstwo opolskie i jego podziały do 1532 r. Książęta – miasta – Kościół – urzędy – własność prywatna – E. Wółkiewicz 93
Soziale Strukturen in Böhmen. Ein regionaler Vergleich von Wirtschaft und Gesellschaft in Gutsherrschaften, 16.–19. Jahrhundert – E. Kościk 100
R. Kisiel, Strzegom – Dobromierz 1745 – P. Pregiel 103
Korespondencja Edmunda Bojanowskiego z lat 1829–1871, t. I-II – A. Galos 105
J. Januszewska-Jurkiewicz, Zaolzie w polityce rządu i opinii społeczeństwa polskiego (1925–1937) – G. Piguła 107
Historické a kultúrne zdroje slovensko-pol’ských vzt’ahov; Kontinuita romantizmu. Vývin – súvisloti – vzt’ahy – G. Pańko 109
Ks. S. Wójcik, Biskup Wincenty Urban, życie i działalność 1911–1983 – K. Matwijowski 111
T. Kukiz, Madonny Kresowe i inne obrazy sakralne z Kresów w diecezji gliwickiej; Madonny Kresowe i inne obrazy sakralne z Kresów w diecezji opolskiej; Wołyńskie Madonny i inne obrazy sakralne z diecezji łuckiej; Madonny Kresowe i inne obrazy sakralne z Kresów w archidiecezji wrocławskiej i diecezji legnickiej; Madonny Kresowe i inne obrazy sakralne z Kresów w diecezjach Polski (poza Śląskiem), cz. 1–2 – F. Sikorski 113
Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej, nr 7 – S. Solicki 114
Kladský Sborník, t. IV – J. Dębicki 115
Kronika naukowa
R. Stelmach, IV Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich (Szczecin, 12–13 IX 2002 r.) 119
B. Czechowicz, Międzynarodowa konferencja naukowa “Niderlandyzm na Śląsku i w krajach ościennych” (Wrocław-Legnica, 23–27 V 2001 r.) 122
W. Dominiak, “800 lat dziedzicznego księstwa opolsko-raciborskiego (1202-2002)”. Ogólnopolska konferencja naukowa (Opole, 21 V 2002 r.) 124
M. Pater, Konferencja w 300-lecie powstania wyższej uczelni we Wrocławiu 126
P. Cichoracki, Konferencja naukowa “Eugeniusz Kwiatkowski a polskie ziemie zachodnie i północne” (Wrocław, 8 XI 2002 r.) 128
K. Matwijowski, “Kształcenie teologiczne na Śląsku”. 300-lecie Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, 14 V 2002 r. 129
J. Tofilska, Wkład Kościołów w kulturę miasta. W 100-lecie przybycia franciszkanów do Panewnik i w dziesiątą rocznicę utworzenia metropolii katowickiej 129
K. Matwijowski, Uroczysta inauguracja roku akademickiego na Papieskim Wydziale Teologicznym i nadanie doktoratu honoris causa prof. dr. Herbertowi Schambeckowi 130
J. Kęsik, Międzynarodowa konferencja naukowa “Od irredenty do współpracy. Stosunki polsko-ukraińskie w XX w.” (Wrocław 17–18 X 2002 r.) 131
W. Dominiak, “Korzenie środkowoeuropejskiej i górnośląskiej kultury gospodarczej”. VI międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu “Kultura Europy Środkowej” (Zabrze, 14–15 XI 2002 r.) 123
K. Matwijowski, Konferencja związana z Jubileuszem Prof. dr. Józefa Andrzeja Gierowskiego 136
List do redakcji
M. Słoń Sprostowanie 139

 

850 Total Views 1 Views Today