54, 1999, 1

sob234sob233

Artykuły i studia materiałowe
M. Goliński, Służba rycerska a potencjał militarny księstw śląskich w późnym średniowieczu. III. Uwagi ogólne 1
J. Domański, Zaginione osady na Śląsku. Uwagi metodyczne 19
J. Malicki, Zmiana etnicznego charakteru osadnictwa w czeskim pograniczu i jej niektóre konsekwencje kulturowe 37
J. Chumiński, Wpływ wojny i okupacji na skład środowiska pracowników przemysłu na tzw. Ziemiach Dawnych i Ziemiach Odzyskanych 53
K. Ruchniewicz, Rozmowy w Tybindze w październiku 1956 r.  Pierwsze spotkanie historyków polskich i niemieckich po II wojnie światowej 79
Artykuły recenzyjne i recenzje
T. Przerwa, Dzieje Srebrnej Góry – P. Pregiel 101
T. Serwatka, Polacy i Czesi – dziesięć wieków sąsiedztwa – T. Grabiński 102
M. Plewczyński, “Daj nam, Boże, sto lat wojny”. Dzieje niemieckich lancknechtów 1477–1559 – J. Maroń 103
J. Piernikarczyk, Pierwsza polska ustawa górnicza czyli “ordunek gorny”. Historyczny dokument Górnego Śląska z roku 1528 – R. Żerelik 105
C. Kuklo, Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej. Studium demograficzno-społeczne – W. Pasieka 106
Królewiec w oczach Polaków w XIX wieku – A. Galos 107
H. Best, W. Weege, Biographisches Handbuch der Abgeordneten der Frankfurter Nationalversammlung 1848/49 – A. Galos 108
J. Rychlik, Češi a Slováci ve 20 stoleti 1914–1945 – J. Gruchała 110
M. Klimecki, Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Wschodnią Galicję 1918–1919. Aspekty polityczne i wojskowe – Z. Leja 112
R. Michalski, Obraz Żyda i narodu żydowskiego na łamach polskiej prasy pomorskiej w latach 1920–1939 – M. Wodziński 114
W. Jaworski, Ludność żydowska w województwie śląskim w latach 1922–1939 – M. Wodziński 115
B. Potyrała, H. Szczegóła, Czerwoni marszałkowie. Elita Armii Radzieckiej 1935–1991 – J. Maroń 117
U. Jakubowska, Mit lwowskiego batiara – G. Hryciuk 121
J. Tyszkiewicz, Sto wielkich dni Wrocławia. Wystawa Ziem Odyskanych we Wrocławiu a propaganda polityczna ziem zachodnich i północnych w latach 1945–1948 – T. Suleja 123
P. Gomułkiewicz, Mniejsze zło. Władze stanu wojennego wobec opozycji we Wrocławiu – J. R. Sielezin 125
K. Zernack, Preußen – Deutschland – Polen. Aufsätze zur Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen – J. Maroń 128
Polemika
M. Wodziński, Odpowiedź na recenzję Leszka Hońdy 131
Kronika naukowa
B. Linek, Sprawozdanie z konferencji międzynarodowej: Dzieje Śląska w XVI-XIX w. w świetle badań młodych historyków z Polski, Czech i Niemiec. Geschichte Schlesiens vom 16. zum 19. Jahrhundert im Lichte der Forschungen der junger Nachwuchswissenschaftler aus Polen, der Tschechischen Republik und Deutschland, Kryżowa, 20–23 V 1998 r. 135
A. Małkiewicz, Konferencja w Cieszynie, 21–24 IX 1998 137
650 Total Views 1 Views Today