53, 1998, 3-4

sob232sob231

Materiały z konferencji “Kościół na Śląsku w okresie średniowiecza”

pod redakcją Krystyna Matwijowskiego

Słowo wstępne, K. Matwijowski 297
Ks. I. Dec, Wprowadzenie 299
Artykuły i studia materiłowe
B. Gediga, Problemy badań nad religią przedchrześcijańską społeczeństwa pradziejowych na Śląsku 301
W. Korta, Chrystianizacja Śląska przed 1000 rokiem 321
L. A. Tyszkiewicz, Granice i pierwotne uposażenie biskupstwa wrocławskiego 339
J. Swastek, Z działalności ewangelizacyjnej świętego Wojciecha na Śląsku 351
K. Orzechowski, Rola biskupów wrocławskich w ustrojowych dziejach średniowiecznego Śląska 359
K. Dola, Formacja duchowieństwa w średniowieczu na Śląsku 365
J. Pater, Nauczanie prawd wiary w średniowieczu 377
R. Żerelik, Szkolnictwo na średniowiecznym Śląsku 391
W. Mrozowicz, Kanonicy regularni św. Augustyna (augustianie) na Śląsku 401
G. Wąs, Zakony mendykanckie na Śląsku w średniowieczu 415
M. Derwich, Zarys dziejów benedyktynów i benedyktynek na Śląsku 435
A. Kiełbasa, Założenie pierwszego klasztoru żeńskiego na Śląsku jako program wychowania i kształcenia kobiet 457
K. Bobowski, Dolnośląskie konwenty cysterskie filiacji lubiąskiej w okresie średniowiecza 467
Komunikaty
Z. Lec, Wiadomości o pierwszych biskupach śląskich w świetle Kroniki Thietmara i niektórych wrocławskich Katalogów biskupich 481
Jan Kopiec Materiały do dziejów diecezji wrocławskiej w Archiwum Watykańskim 487
R. Stelmach, Materiały do dziejów Kościoła na Śląsku w Archiwum Państwowym we Wrocławiu i w archiwach terenowych 493
Wykaz ważniejszych skrótów 503
Artykuły i rozprawy
M. Małachowicz, Cz. Lasota, E. Małachowicz Badania początków architektury katedry wrocławskiej 505
M. Goliński, Służba rycerska a potencjał militarny księstw śląskich w późnym średniowieczu. II. Księstwo wrocławskie na tle innych ziem dziedzicznych Korony czeskiej 519
Artykuły recenzyjne i recenzje
Dzieje Złotoryi – A. Barciak 547
Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, t. 7  (1997) – K. Gibała-Nowak 549
Rocznik Ziemi Kłodzkiej 1994–1996, t. XIX/XXI – P. Pregiel 552
G. Labuda, Polsko-niemieckie rozmowy o przeszłości – K. Ruchniewicz 555
Lidová zbořnost ve východních Čechách a v Kladsku – B. Czechowicz 557
Z. Fras, Dzieje gminy Długołęka – K. Ruchniewicz 562
La mort des grands (Ve-XIIe siècles) – M. Derwich 564
Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian – L. A. Tyszkiewicz 566
K. Wachowski, Śląsk w dobie przedpiastowskiej – Lech A. Tyszkiewicz 567
Nauczanie w dawnych wiekach – A. Pobóg-Lenartowicz 569
J. Köhler, Bistum Breslau – J. Kopiec 570
A. Bober, M. Olczak, Martin Opitz (1597–1639) – L. Harc 572
J. T. Petrus, Kościoły i klasztory Żółkwi – M. Komaszyński 573
M. G. Przeździecki, Kunersdorf 1759 – P. Pregiel 576
S. Kemlein, Die Posener Juden 1815–1848 – L. Ziątkowski 579
M. Hirschfeld, Prälat Franz Monse 1882-1962 Großdechant von Glatz – P. Pregiel 581
Ks. J. Mandziuk, Słownik księży pisarzy archidiecezji wrocławskiej (1945–1992) – K. Matwijowski 584
D. Pohl,Die Grafschaft Glatz (Schlesien) in Darstellungen und Quellen; D. Pohl, E. Hoffmann, Das Dekanatsarchiv des erzbischöflichen Generalvikariats der Grafschaft Glatz – M. Ruchniewicz 585
Deportation. Sonderaussiedlung. Arbeitsarmee. Deutsche in der Sowietunion 1941 bis 1956 – M. Ruchniewicz 587
Quellen und Literatur zur Wirtschaftsgeschichte der Volksrepublik Polen – K. Ruchniewicz 591
Zeitungen aus den Ländern Ostmitteleuropas und der Emigration seit 1945 – K. Ruchniewicz 592
Biographische Materialien aus der Presse Ostmitteleuropas nach 1945 – K. Ruchniewicz 594
K. Ruchniewicz, Od podziału do jedności. Inicjatywy integracyjne w Europie w XX w – A. Basak 595
M. Strzelecki, Działalność opozycji parlamentarnej w Krajowej Radzie Narodowej i Sejmie Ustawodawczym (VII 1945 – X 1947) – J. R. Sielezin 598
U kresu samodzielnego Ruchu Ludowego – J. R. Sielezin 604
D. Janák, Z. Jirásek, Sovětstí poradci a ekonomický vývoj v ostravsko-karvinském reviru – B. Cimała 607
Kronika naukowa
A. Pobóg-Lenartowicz Środkowoeuropejskie dziedzictwo Cyrylometodejskie, Zabrze 3–4 VI 1998 r. 611
M. Ordyłowski, Stalinizm na Ziemiach Odzyskanych 613
Polemika
P. Fijałkowski, Odpowiedź na zarzuty zawarte w pracy M. Wodzińskiego pt. ”Hebrajskie inskrypcje na Śląsku XIII–XVIII wieku” 615
Nekrologi
Leszek Wiatrowski (10 XI 1930–23 X 1997) – Z. Kwaśny 617
Wspomnienie o Ojcu Henryku Frosie SJ – A. Pobóg-Lenartowicz 619
Zbigniew Roman Fras (1952–1998) – A. Galos 621
Listy do Redakcji
P. Pregiel, Odpowiedź na list Małgorzaty Ruchniewicz 625
Ogłoszenia
Odezwa Zjazdowa Zarządu Głównego PTH 629
Konkurs Polskiego Towarzystwa Historycznego i Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury 630
753 Total Views 1 Views Today