52, 1997, 3-4

sob228sob227sob226

Ludzie Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie i Uniwersytetu Wrocławskiego
Materiały z konferencji odbytej 15 XII 1995 r. pod redakcją Krystyna Matwijowskiego
Słowo wstępne, K. Matwijowski 241
J. Ziomecki, Profesor Edmund Bulanda 243
E. Kościk, Profesor Marian Haisig jako uczony 247
J. Warbec, Profesor Zbigniew Hornung – lwowski historyk sztuki we Wrocławiu 253
L. Wiatrowski, Profesor Stefan Inglot – twórca wrocławskiej szkoły historii gospodarczej 259
K. Maleczyńska, Profesor Antoni Knot 271
J. Łanowski, Wspomnienie o Jerzym Kowalskim 277
J. Ziomecki, Profesor Kazimierz Majewski 283
J. Gilewska-Dubis Profesor Ewa Maleczyńska – historyk i przyjaciel 287
K. Bobowski, Pionier wśród historyków – profesor Karol Maleczyński 295
H. Wałkówska Ludwik Skurzak 301
K. Matwijowski, Ks. prof. dr hab. Józef Umiński 305
M. Pater, Profesor Henryk Wereszycki – mistrz i uczony 313
A. Galos, Profesor Henryk Wereszycki o Lwowie 321
K. Orzechowski, Ze Lwowa – przez Olsztyn – do Wrocławia.  Profesor Leszek Winowski 331
K. Matwijowski, Glosa do przedłożonych referatów 339
Nekrolog. Ks. infułat dr Wacław Szetelnicki (1916–1996) 343
Wykaz skrótów 349
Artykuły i studia materiałowe
B. Nitschke, Pierwsze zorganizowane wysiedlenia ludności niemieckiej z Polski po konferencji poczdamskiej 351
G. Strauchold, Zagadnienie repolonizacji ludności rodzimej w pracach Ministerstwa Oświaty (1945–1948) 367
Miscellanea źródłowe
T. Kołacz, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich we Wrocławiu (1946–1996) 387
P. Pityński, Nastroje junaków w brygadach Powszechnej Organizacji ”Służba Polsce” na Dolnym Śląsku 1948–1955 395
Artykuły recenzyjne i recenzje
F. Petrick, Rügischer Löwe und wendischer Lindwurm – B. Marcisz 403
Regesty nowożytnych dokumentów klasztoru trzebnickiego – S. Solicki 404
H. Fros SJ, F. Sowa, Księga imion i świętych – A. Pobóg-Lenartowicz 405
Bonnaigue, une Abbaye cistercienne au pays d’Ussel – M. Derwich 408
Relationes missionariorum de Hungaria et Transilvania (1627–1707) – M. Derwich 409
Trzy źródła do dziejów społeczno-gospodarczych średniowiecznego Śląska – T. Jurek 411
M. Zemek, Glatz-Kłodzko – W. Mrozowicz 412
K. Wójcik, Jan z Kluczborka. Filozof i teolog Uniwersytetu Krakowskiego – W. Mrozowicz 414
Kultura średniowiecznego Śląska i Czech. Miasto – S. Solicki 417
D. Rott, Wawrzyniec Korwin, wczesnorenesansowy humanista śląski – L. Harc 418
K. Dymek, Średniowieczne i renesansowe kafle śląskie – S. Solicki 420
S. Mazura, Die preußische und österreichische Kriegspropaganda im Ersten und Zweiten Schlesischen Krieg – P. Pregiel 421
Twórcy polskiej myśli zachodniej – J. Macała 424
K. Kazbunda, Otázka česko-německá v předvečer Velké války – J. Gruchała 425
J. Gruchała, Tomasz G. Masaryk – J. Januszewska-Jurkiewicz 428
Podział Śląska w 1922 r. Okoliczności i następstwa – J. Macała 431
Górny Śląsk po podziale z 1922 roku – A. Galos 432
G. Pańko, Polska i Polacy w czeskiej opinii publicznej w okresie międzywojennym – W. Plennikowski 435
J. Kęsik, Wojsko Polskie wobec tężyzny fizycznej społeczeństwa 1918-1939 – J. Guź 437
O. Łatyszonek, Białoruskie formacje wojskowe 1917-1923 – Z. Leja 439
K. Pätzold, M. Weissbecker, Adolf Hitler. Eine politische Biographie – A. Galos 441
W. Tkaczew, Powstanie i działalność organów informacji Wojska Polskiego w latach 1943–1948. Kontrwywiad wojskowy – R. Majewski 444
H. Gittig, Bibliographie der Tarnschriften 1933 bis 1945 – K. Jonca 446
A. Lasker-Wallfisch, Ihr sollt die Wahrheit erben. Breslau – Auschwitz – Bergen-Belsen – A. Konieczny 448
Inventar der Befehle des Obersten Chefs der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland (SMAD) 1945–1949 – A. Basak 449
Wysiedlenia Niemców i osadnictwo ludności polskiej na obszarze Krzyżowa-Świdnica (Kreisau-Schweidnitz) w latach 1945–1948 – B. Nitschke 452
W. Lesiuk, Duńsko-niemieckie doświadczenia w rozwiązywaniu problemów etniczno-narodowościowych na pograniczu z perspektywy polskiej – G. Strauchold 455
A. E. Imhof, Historische Demographie I – K. Górna 457
M. Iwanek, E. Orłowska, Bogatynia i okolice. Zarys dziejów – K. R. Mazurski 458
M. Cygański, R. Leszczyński, Zarys dziejów narodowościowych Łużyczan – K. R. Mazurski 461
W. Taubitz, Habelschwerdt und die Habeschwerdter im 20. Jahrhundert – M. Ruchniewicz 462
Kronika naukowa
K. Matwijowski, Eucharystia w dziejach Kościoła na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnienem Śląska. Sympozjum naukowe, Wrocław 12-13 III 1996 467
A. Harc, Seminarium metodologiczne, Muzeum Architektury we Wrocławiu 14 XI 1996 467
K. Matwijowski, Doktorat honoris causa Prof. Juliusza Bardacha, Warszawa 19 XI 1996 469
K. Matwijowski, 40 lat działania DTSK 469
K. Matwijowski, Konferencja ”Tendencje unijne w czasach nowożytnych”, Wrocław, 12 XII 1996 471
K. Uzarczyk, Konferencja ”Wrocław – przemiany polityczne, społeczne i urbanizacyjne w XIX i XX wieku”, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, 16 XII 1996 471
P. Wiszewski, Międzynarodowa sesja naukowa ”Funkcje społeczne i polityczne kultu świętych w społeczeństwach ortodoksyjnych i katolickich w średniowieczu i na początku czasów nowożytnych. Próba porównania”, Wrocław-Karpacz, 15–19 V 1997 474
K. Matwijowski, Uroczystość odnowienia doktoratu prof. dr. Józefa A. Gierowskiego 478
L. Harc, Wręczenie nagrody im. Andreasa Gryphiusa oraz Kolokwium polskich i niemieckich historyków na temat przeszłości Śląska ”Śląsk w dialogu”, Głogów-Wrocław 11–12 VI 1997 479
Nekrologi
Bogusław Kaczmarski (30 IX 1929–4 XI 1996) 487

 

790 Total Views 1 Views Today