52, 1997, 1-2

sob225sob224

 

Artykuły i studia materiałowe
L. Ziątkowski, Powstanie cmentarza żydowskiego przy ulicy Lotniczej we Wrocławiu 1
M. Orzechowski, Ruch polski we Wrocławiu w latach 1919–1921 w oczach niemieckich konfidentów 15
M. Ordyłowski, Powstanie i działalność Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej na Dolnym Śląsku w latach 1945–1950 39
J. Kęsik, Społeczność żydowska w Pieszycach w latach 1945–1968 47
J. R. Sielezin, Polskie Stronnictwo Ludowe na Dolnym Śląsku w kampanii przedwyborczej i wyborach do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. 59
T. Lebioda, Niemcy sudeccy o stosunkach z Czechami – trudna droga pojednania 79
Miscellanea źródłowe
W. Mańczak, Etymologia nazwy Śląska 111
J. Burchardt, Ciągłość nazw polnych na Dolnym Śląsku od pierwszej połowy XIV w. do pierwszej ćwierci XVIII w. 117
M. Chmielewska, Pieczęć czudu w Wąsoszy w świetle dokumentu z 13 II 1604 r. 123
S. Rafiński, Działalność społeczno-narodowa absolwentów Gimnazjum Chełmskiego – członków Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego we Wrocławiu w latach zaboru 129
G. Wełpa, Kwestia zajęcia Śląska Cieszyńskiego przez Czechów w ujęciu prasy konserwatywnej i socjalistycznej 139
J. Piotrowski, Niezwykłe źródło o rzeczywistych stosunkach na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945–1948 145
Artykuły recenzyjne i recenzje
G. Schramm, Venedi, Antes, Sclaveni, Sclavi. Frühe Sammelbezeichnungen für slawische Stamme und ihr geschichtlicher Hintergrund,  Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, seria nowa, t. 43, 1995, z. 2, s. 161–200 – L. A. Tyszkiewicz 149
Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian – L. A. Tyszkiewicz 151
Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ost-Deutschlands – J. Maroń 153
Historia Wrocławia w datach – M. Dymarski 154
Wartha. Ein Schlesischer Wallfahrtsort – M. Ruchniewicz 159
J. Bahlcke, Schlesien und die Schlesier – M. J. Ptak 162
Das Bild der Heiligen Hedwig in Mittelalter und Neuzeit – S. Solicki 164
J. Lubieniecki, Z dziejów ziemi kamiennogórskiej – J. R. Sielezin 165
M. Chachaj, Zagraniczna edukacja Radziwiłłów od początku XVI do połowy XVII wieku – B. Rok 167
B. Brzozowski, Monografia Poczty Polskiej na ziemi kłodzkiej – P. Pregiel 169
K. Lambrecht, Hexenverfolgung und Zaubereiprozesse in den schlesischen Territorien – M. J. Ptak 170
M. R. Gerber, Die Schlesischen Provinzialblätter 1785–1849 – L. Ziątkowski, 174
E. Trocka-Leszczyńska, Wiejska zabudowa mieszkaniowa w regionie sudeckim – K. R. Mazurski 175
O. Spisla, Oppeln in den Stürmen der Zeit – J. Macała 177
J. Kubisz, Pamiętnik starego nauczyciela – M. Pater 178
M. Affek, Związki polsko-włoskie w naukach prawnych (1764–1795) – J. Kurek 179
Schummels Reisen durch Schlesien im Julius und August 1791 – A. Galos 182
“Bo insza jest rzecz zdradzić, insza dać się złudzić”. Problem zdrady w Polsce przełomu XVIII i XIX w. – J. Macała 183
J. Klenovsky, Židovska obec v Osoblaze – M. Wodziński 185
Z. Fras, W. Suleja, Poczet agentów polskich – J. Maroń 187
M. Toeppen, Historia Mazur. Przyczynek do dziejów krainy i kultury pruskiej – A. Galos 189
W. Mommsen, Bismarck – A. Galos 190
Gustav Freytags Briefe an die Verlegerfamilie Hirzel, cz. II – P. Pregiel 192
W. Suleja, Józef Piłsudski – Jan Molenda 194
A. Staniszewski, Rok pruski. Życie codzienne wsi polskiej na przełomie XIX i XX w. w świetle korespondencji prasowych – A. Galos 202
D. Płygawko, “Prusy i Polska”. Ankieta Henryka Sienkiewicza (1907–1909) – A. Galos 205
Niederlausitzer Industriearbeiter 1935 bis 1970 – J. Piotrowski 206
Obce narodowości w Wojsku Polskim – J. Maroń 208
Nad Odrą, Olzą i Bierawką podczas III powstania śląskiego – J. Macała 209
Górny Śląsk i Pomorze, dwa symbole niezależności II Rzeczypospolitej – A. Galos 210
A. Pepłoński, Wywiad Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1939–1945 – J. Macała 211
M. Bloch, Ribbentrop – A. Galos 213
S. Grafström, Polskie stronnice. Dziennik od 5 VII 1938 do 6 XII 1939 roku – P. Jaworski 215
Teofil Mikulski, Fotografia zbiorowa Polaków deportowanych do okręgu pawłodarskiego – B. Pasierb 217
R. Gansiniec, Notatki lwowskie (1944-1946) – Tomasz Balbus 220
S. Łach, Polskie Stronnictwo Ludowe w latach 1945–1947 – J. R. Sielezin 223
W. Pailer, Stanisław Stomma. Nestor der Polnisch-Deutschen Aussöhnung – K. Ruchniewicz 225
Teresa Suleja, Uniwersytet Wrocławski w okresie centralizmu stalinowskiego 1950–1955 – J. Tyszkiewicz 226
Kronika naukowa
S. Solicki, Konferencja naukowa “Polskie oddźwięki husytyzmu – próba nowej oceny” 229
M. Ordyłowski, Konferencja poświęcona Stanisławowi Mikołajczykowi 230
K. Ruchniewicz, Leksykon Polactwa w Niemczech. Dzieje przerwanej publikacji 230
K. Ruchniewicz, Zehn Jahre Forschungen zur schlesischen Geschichte am Historischen Institut der Universität Stuttgart 233
Komunikat Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym. 234
M. Ruchniewicz, List do redakcji Śląskiego Kwartalnika Historycznego “Sobótka” 234
789 Total Views 1 Views Today