51, 1996, 1-3

sob221sob220

 

Bibliografia prac Krystyna Matwijowskiego za lata 1962–1995 – zestawił J. Maroń 3
I. Polityka – Kultura – Społeczeństwo – Gospodarka
M. Żmudziński, Uwagi na temat zaopatrzenia Novae w oliwę i wino w I–II w. n.e. 19
K. Dola, Liturgia w procesie kształtowania kultury europejskiej 22
M. Horn, Rzemiosło żydowskie na ziemiach polskich, litewskich, białoruskich i ukraińskich od wieku XII do 1795 roku 27
M. Bogucka, Warszawski siodlarz z przełomu XVI i XVII wieku 33
G. Pańko, Cechy charakteryzujące szlachtę polską w XVI–XVIII wieku na podstawie relacji cudzoziemców 37
J. Pietrzak, Nabożeństwo na rozpoczęcie sejmu w XVI–XVIII wieku 47
A. Sucheni-Grabowska, Niefortunne konkury księcia Albrechta do ręki Katarzyny Jagiellonki 54
Z. Libiszowska, Drugie małżeństwo Władysława IV 63
R. G. Skrynnikow, Kim był Dymitr Samozwaniec II? 71
J. Maroń, Na marginesie tzw. Teorii rewolucji w wojskowości 79
S. Ochmann-Staniszewska, Sprawa przysięgi hetmańskiej na drugim sejmie 1654 roku 85
M. Matwijów, Sprawa buławy wielkiej koronnej na sejmach lat 1666–1668 93
M. Chachaj, Boloński doktorat Marcina Bernhardiego (Bernitza) – dworzanina i chirurga króla Jana Kazimierza 105
M. Markiewicz, Znajomość instytucji Rzeczypospolitej w Anglii okresu restauracji 114
M. Chmielewska, Z życia codziennego podczas elekcji Michała Korybuta Wiśniowieckiego w 1669 roku 118
L. Ziątkowski, Jan Sobieski a kształtowanie się opozycji po elekcji Michała Korybuta Wiśniowieckiego w 1669 roku 126
K. Sychowicz, Współdziałanie Krzysztofa Grzymułtowskiego z Janem Sobieskim (1668–1676) 138
B. Górna, Antykrólewska propaganda opozycji (od bitwy wiedeńskiej do sejmu 1685 roku) 147
J. Długosz, Rady wychowawcze ambasadora de Béthune’a dla Lubomirskich 153
M. Komaszyński, Czarna legenda królowej Marysieńki 157
W. Odyniec, Połąga – bałtycki port Sobieskich 164
H. Suchojad, Problem nobilitacji oraz indygenatów na sejmikach małopolskich i wielkopolskich w latach 1669–1696 169
A. Kazimierczyk, Sądy grodzkie a Żydzi w drugiej połowie XVIII wieku (na podstawie akt grodzkich województwa krakowskiego) 178
K. Maliszewski, Świat Orientu w polskich gazetach rękopiśmiennych w dobie późnego baroku 187
M. L. Niedziela, Charakterystyka biblioteki klasztoru Dominikanów w Borku Starym w XVII i XVIII wieku 196
A. Link-Lenczowski, Wokół zabiegów o ”jedność” Rzeczypospolitej. Z dziejów współpracy Adama Sieniawskiego i Stanisława Denhoffa w latach 1706–1709 204
J. A.j Gierowski, Projekt układu Piotra I z Adamem Sieniawskim z 1707 roku 210
J. Staszewski, Traktatu Loewenwolda nie było! 221
B. Rok, Ormianin Mikołaj Jaśkiewicz (1717–1779) i jego pouczenia duszpasterskie 229
E. Cieślak, De Pons – ostatni rezydent francuski w Gdańsku w XVIII wieku 236
T. Srogosz, Wykorzystanie zagrożenia dżumowego w przygotowaniach do wojny z Rosją w obronie Konstytucji 3 Maja 243
R. Majewski, Zapomniany Carl von Clausewitz 248
A. Galos, Nacjonalizm, racja stanu i względy strategiczne (Sprawa aneksji Alzacji i Lotaryngii w 1870 roku w nowszej historiografii) 255
B. Pasierb, Jan Rozwadowski ”Jordan” i jego polityczne ”wskazania” 262
W. Suleja, Kryzys w Departamencie Wojskowym Naczelnego Komitetu Narodowego (maj–lipiec 1916 r.) w świetle diariusza Michała Römera 270
R. Żerelik, Rada Ukraińskiej Republiki Ludowej. Z dziejów ukraińskiego parlamentaryzmu na emigracji 276
K. Jonca, Internowanie polskich i radzieckich żołnierzy w Prusach Wschodnich podczas wojny w 1920 roku 283
K. Fiedor, Bawarska Partia Ludowa (Bayerische Volkspartei – BVP) na tle katolickiego ruchu politycznego w Niemczech (1918-1933) 296
M. S. Wolański, Kluby federalne na emigracji, ich geneza i programy 303
W. Wrzesiński, Jędrzej Giertych o Ziemiach Odzyskanych w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej 310
S. Dąbrowski, U źródeł teraźniejszości. Powstanie i początki działalności niezależnych organizacji chłopskich 1977–1980 318
S. Hołdys, Problem koordynacji wewnętrznego stanowiska państwa członkowskiego wobec Unii Europejskiej (Na przykładzie Francji, Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii) 326
II. Z dziejów Śląska
L. A. Tyszkiewicz, Wandali Silingi a Śląsk 333
K. Bobowski, Fryderyk II, książę Śląska, pan legnicko-brzeski (1480–1547) – reformator Kościoła katolickiego i humanista 339
G. Wąs, Dokonywanie się nowożytnego przełomu we Wrocławiu na tle stosunków rady miejskiej z franciszkanami 343
J. Seredyka, Krzysztof Dorohostajski na Dolnym Śląsku 350
K. Orzechowski, Zgromadzenia stanowe w warunkach monarchii absolutnej (na przykładzie Śląska) 357
J. Kopiec, Przyczynek do dziejów rekatolizacji na Śląsku w XVII wieku 364
K. Pawlik, Prasa w Nysie i okolicy od końca XVIII wieku do 1945 roku 369
Z. Kwaśny, Ludność Bystrzycy Kłodzkiej w 1811 roku 374
M. Kaczmarek, Z najbardziej odległych okolic Śląska i Polski tłumnie napływał lud. Trzebnickie uroczystości 600-lecia śmierci św. Jadwigi w 1843 roku 381
M. Czapliński, Trudna kariera dwu katolickich landratów górnośląskich Karla Gemandera (Rybnik) i Maxa von Hauenschilda (Koźle) 389
A. Juzwenko, Nie zrealizowane plany górnośląskie Leona Wasilewskiego 397
M. Orzechowski, U źródeł tzw. niebezpieczeństwa czeskiego na Dolnym Śląsku (od końca XIX wieku do 1914 roku) 402
M. Pater, W drodze do Polski (Kartka z życia ks. Roberta Adamka – proboszcza Popielowa i Boronowa) 413
L. Smołka, Bracia Ludwik (1906–1942) i Klemens (1912–1975) Kosyrczykowie. Przyczynek do nowej generacji duchownych katolickich na Śląsku po 1918 roku 419
T. Kulak, Niemcy zagraniczni na studiach we Wrocławiu w okresie republiki weimarskiej 426
R. Gelles, Kapitan dypl. Marian Antonii Długołęcki (1911–1987), oficer polskiego wywiadu w przedwojennym Wrocławiu 431
S. Wójcik, Katechizm katolicki dla dzieci a tradycje książki polskiej na Śląsku 438
J. Swastek, Pomoc księdza infułata Kazimierza Lagosza, rządcy Archidiecezji Wrocławskiej (1951–1956), dla Instytutu Katolickiego we Wrocławiu 446
B. Rogowska, Przyczynek do dziejów totalitaryzmu na Dolnym Śląsku 451
Wykaz skrótów. 457
851 Total Views 1 Views Today