50, 1995, 1-2

sob217sob216

Artykuły i studia materiałowe
P. Pregiel, Gustaw Freytag i tygodnik ”Die Gernzboten” 1
A. Smołka, Motyw Śląska w powieści Haliny Krahelskiej ”Zdrada Heńka Kubisza” 13
A. Kamiński, Działalność Spółki Akcyjnej Wrocławskie Targi i Wystawy w latach 1933-1944 29
T. Lebioda, Narodowopolityczne Instytuty Wychowawcze w III Rzeszy jako instrument kształtowania faszystowskiej elity 45
F. Kusiak, Wysiedlenie osób uznanych za obywateli ZSRR z ziem zachodnich i północnych Polski w latach 1946–1950 59
J. Tyszkiewicz, Projekt zorganizowania we Wrocławiu wystawy ”Ziemie Odzyskane w dwa lata po wojnie” 71
J. Syrnyk, Szkolnictwo w języku ukraińskim na Dolnym Śląsku w latach 1952–1989 91
Artykuł recenzyjny
Z. Kwaśny, Życie codzienne wsi opolskiej w latach 1815–1914 111
Recenzje
Mönch aus Irland – aller Franken Patron 689-1989. Katalog der Sonder-Ausstellung zu 1300-Jahr-Feier des Kiliansmartyriums; Kilian, Mönch aus Irland – aller Franken Patron. Aufsätze; St. Kilian, 1300 Jahre Martyrium der Frankenapostel – M. Derwich 121
K. Dola, Dzieje Kościoła na Śląsku, cz. I: Średniowiecze – J. Drabina, 124
A. Barciak, Czechy a ziemie południowej Polski w XIII oraz w początkach XIV wieku. Polityczno-ideologiczne problemy ekspansji czeskiej na ziemie południowej Polski – A. Harc 125
Riforma pretridentina della diocesi di Verona. Visite pastorali des vescovo G. M. Gilberti (1525–1542), a cura di Antonio Fasani – M. Derwich 126
Bartłomieja Steina renesansowe opisanie Wrocławia – M. Goliński 127
Katalog dokumentów, listów oraz pieczęci królów i królowych polskich przechowywanych w Archiwum Państwowym we Wrocławiu – L. Harc 130
G. Scheuermann, Das Breslauer Lexicon, M-Z – A. Galos 131
M. Pater, Polskie postawy narodowe na Śląsku w XIX wieku, cz. II (1871–1890) – W. Molik, 133
Gustav Freytags Briefe an die Verlegerfamilie Hirzel, cz. I (1853–1864) – P. Pregiel 136
J. Q. Adams, Listy o Śląsku – I. Łaborewicz 140
E. Kościk, Przemiany w strukturze społeczno-zawodowej i demograficznej ludności Opola w drugiej połowie XIX i na począku XX wieku na podstawie ksiąg parafialnych i akt USC – W. Pasieka 141
 F. Serafin, Stosunki polityczne, społeczne i ruch narodowy w Pszczyńskiem w latach 1918–1922 143
B. Gröschel, Die Presse Oberschlesiens von den Anfängen bis zum Jahr 1945 – P. Pregiel 144
C. Osękowski, Społeczeństwo Polski zachodniej i północnej w latach 1945-1956. Procesy integracji i dezintegracji – G. Strauchold, 146
 G. Swain, N. Swain, Eastern Europe since 1945 148
Pommern, Geschichte, Kultur, Wissenschaft – L. Harc 150
T. Jaworski, Żary w dziejach pogranicza śląsko-łużyckiego – B. Janiszewska-Mincer 152
Silesia Superior. Śląskie Zeszyty Humanistyczne, I – A. Galos 154
Szkice Legnickie, t. XV, XVI – S. Żyga 155
Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej, nr 5 – S. Solicki 156
Zielonogórskie Zeszyty Krajoznawcze, zesz. 1 – K. R. Mazurski 157
Kronika naukowa
P. Pregiel, Sprawozdanie z dyskusji nad książką Wiesława Bokajły ”Proces narodowościowej transformacji Dolnoślązaków do początku XX wieku” 159
I. Łaborewicz, Jubileusz Kościoła Pokoju w Jaworze (15–16 IV 1994 r.) 161
Z. Kapała, Górny Śląsk i Pomorze – dwa symbole niezależności II Rzeczypospolitej 162
L. Tyszkiewicz, Konferencja ”Stadtgeschichte Oberschlesiens. Vom Mittelalter bis zum Vorabend der Industrialisierung” 163
J. R. Sielezin, Sympozjum popularnonaukowe ”50-lecie Ruchu Ludowego na Dolnym Śląsku” 165
T. Roszkowska, Komunikat 166
Nekrologi
Szyja Bronsztejn (1923-1995) 169
856 Total Views 1 Views Today