48, 1993, 4

sob211sob210

Artykuły i studia materiałowe
A. Pobóg-Lenartowicz, Jeszcze w sprawie autentyczności dokumentu księcia Henryka Brodatego dla klasztoru NMP na Piasku we Wrocławiu z 1221 r. 341
W. Korzeniowska, Ze studiów nad ludnością najuboższą wsi pszczyńskiej w XIX w. 351
E. Długajczyk, Udział konsula Leona Malhomme’a w rozbiciu Polskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej na Zaolziu (1934–1935) 363
J. Macała, Zawieszenie nabożeństw niemieckich w diecezji śląskiej w czerwcu 1939 r. 377
M. S. Wolański, Proces podziału Niemiec w latach 1948–1955 w ocenie ”Myśli Polskiej” 389
Miscellanea żródłowe
E. Waszkiewicz, Położenie prawne mniejszości niemieckiej w Polsce okresu międzywojennego z uwzględnieniem specyfiki obszaru województwa śląskiego 409
Recenzje
Idzi Panic, Historia osadnictwa w księstwie opolskim we wczesnym średniowieczu – J. Rajman 415
M. Sikorski, Błogosławiony Czesław patron Wrocławia – W. Roszkowska 417
H. Popowska-Taborska, Wczesne dzieje Słowian w świetle ich języka – L. A. Tyszkiewicz, 421
P. A. Rose OSB, Professbuch von Grüssau. Leben und Wirken der Zisterzienser 1292–1810 – R. Żerelik 424
M. Schilling, Bildpublizistik der frühen Neuzeit. Aufgaben und Leistungen des illustrierten Flugblatts in Deutschland bis um 1700 – J. Bahlcke 426
H. Ernst, Madrid und Wien 1632–1637. Politik und Finanzen in den Beziehungen zwischen Philip IV und Ferdinand II – J. Maroń 428
J. Burkhardt, Der Dreissigjährige Krieg – J. Maroń 429
M. W. Wanatowicz, Społeczeństwo polskie wobec Górnego Śląska (1795–1914) – M. Pater 432
K. Makowski, Rodzina poznańska w I połowie XIX wieku – W. Pasieka 435
W. Mohr, Schlesien vorort des Katholizismus. Katholikentage in Schlesien – Schlesier auf Katholikentagen 1848–1932 – A. Zabłocka 438
S. Adamek, Inicjatywy społeczno-pedagogiczne w górnictwie na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim (XIX–XX w.) – Piotr Kowolik 440
Do nich przyszła Polska… Wspomnienia Polaków mieszkających we Wrocławiu od końca XIX w. do 1939 r. – J. Albin 441
J. Ruszczak, Mundury niemieckie 1939-1945 – Ryszard Majewski 443
E. Nowak, Cień Łambinowic. Próba rekonstrukcji dziejów obozu pracy w Łambinowicach 1945–1946 – N. Honka 444
J. Sawczuk, SPD w dialogu politycznym z SED w latach osiemdziesiątych – L. Koćwin 446
Glogau im Wandel der Zeiten. Głogów przez wieki – P. Pregiel 448
Chojnów dawniej i dziś. Szkice i materiały – S. Solicki 449
P. Maser, A. Weiser, Juden in Oberschlesien – P. Pregiel 450
Sagan und Sprottau in der schlesischen Geschichte – P. Pregiel 452
Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej – S. Solicki 453
Schlesien heute. Eine Brücke zwischen Deutschen und Polen – J. Kościk 454
Z. Fras, Florian Ziemiałkowski (1817–1900). Biografia polityczna – W. Łazuga 455
J. R. Sielezin, “Solidarność” w Jeleniogórskiem. Od Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego do Zarządu Regionu 1980–1981 – P. Gomułkiewicz 457
S. Bronsztejn, Z dziejów ludności żydowskiej na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej – J. Albin 459
Studia i Materiały z Dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego – K. Popiński 460
Polemiki
J. Gilewska-Dubis, W. Korta, O metodzie sporządzania recenzji. (Odpowiedź na recenzję T. Jurka z: Regesty Śląskie pod red. W. Korty, t. III, 1355-1357, opr. J. Gilewska-Dubis. Wrocław 1990, ss. 336) 463
T. Jurek, W odpowiedzi Panu Prof. W. Korcie i Pani Mgr J. Gilewskiej-Dubis 471
Kronika naukowa
K. Matwijowski, Konferencja naukowa ”Z dziejów Żydów w Polsce i na Śląsku” i obchody 50. rocznicy powstania w Getcie Warszawskim 473
K. Matwijowski, Konferencja ”Senat w Polsce. Dzieje i teraźniejszość” 474
K. Matwijowski, Jubileusz Prof. dr. Mariana Haisiga 474
K. Matwijowski, II Konferencja: ”Ludzie śląskiego Kościoła katolickiego” 475
R. W. Tomczyk, Międzynarodowe sympozjum naukowe ”Święta Jadwiga w dziejach i kulturze Śląska”, Wrocław-Trzebnica, 21–23 IX 1993 r. 475
L. A. Tyszkiewicz, XI Międzynarodowy Zjazd Slawistów w Bratysławie 477
T. Jaworski, Łużyce w nowożytnych i najnowszych dziejach Europy Środkowej 478
L. Ziątkowski, Sprawozdanie z konferencji młodych historyków Niemiec i Polski we Vlotho w dniach 14–19 IX 1992 r. 479
J. Wrabec, Michał Klahr Starszy i jego środowisko. Sesja w Muzeum Ziemi Kłodzkiej w dniach 22–23 X 1992 r. 481
Nekrologi
Jerzy Jaros (13 X 1925–23 VI 1992) 485

 

751 Total Views 1 Views Today