47, 1992, 1-2

sob205sob204

K. Matwijowski, Szkice do portretu uczonego (o Prof. dr. Józefie Andrzeju Gierowskim z okazji Jego Jubileuszu) 1
T. K. Kaźmierczyk, Bibliografia prac Józefa Andrzeja Gierowskiego za lata 1982–1991 23
K. Matwijowski, Uzupełnienia do bibliografii prac Józefa Andrzeja Gierowskiego za lata 1947–1981 29
I. Europa i polityka zagraniczna
N. Davies, Obrazki z dziejów Europy 31
R. K. Lewański, Na włoskich tropach podkaukaskich Sarmatów i nadwiślańskiego sarmatyzmu 37
H. D. Wojtyska, Rozmowy budzińskie (październik 1524, styczeń–luty 1525). Ostatnie próby ratowania zakonu krzyżackiego w Prusach 45
J. Pirożyński, Zbiory nowin cesarskiego bibliotekarza Hugona Blotiusa (1533–1608) i jego zainteresowania Polską 57
S. Cynarski, Uwagi w sprawie kandydatury habsburskiej w czasie pierwszych elekcji w Polsce 63
L. Hopp, Historyczne świadectwa myśli humanistycznej 69
Z. Wójcik, Wokół problematyki rewolucji angielskiej w połowie XVII w. (kwestie społeczno-gospodarcze, wojskowość, biografistyka) 75
J. Basista, Kilka uwag o konstytucyjnych przyczynach angielskiej wojny domowej 85
M. Markiewicz, Merkantylizm czy kolbertyzm? Polityka zagraniczna Francji w latach 1660–1683 91
G. Platania, Włoska dyplomacja i nieudany ”interes” Rinalda d’Este, księcia Modeny, kandydata do tronu polskiego (1674) 99
M. Komaszyński, Tajna misja ambasadora Jana III Sobieskiego w Brukseli (1695) 117
G. Jonasson, Plany wypraw wojennych Karola XII w latach 1700–1702 123
R. Forberger, Saksonia i Polska na drodze do Europy. Myśli i punkty widzenia 131
V. Ciobanu, Związki polityczne rumuńsko-polskie w końcu XVII i na początku XVIII w. 137
A. Link-Lenczowski W kręgu ograniczonych możliwości. Wywiad hetmana wielkiego koronnego Adama Mikołaja Sieniawskiego po restauracji Augusta 145
A. L. Sowa, Stosunki polsko-rosyjskie w opiniach ministrów Augusta II. Refleksje o kształtowaniu się mechanizmów zależności 155
J. Staszewski, Z diariusza księcia de Liria y Xérica 163
B. Rok, Zagraniczne podróże Polaków w pierwszej połowie XVIII w. 171
J. Michalski, Francuski głos o projekcie Mably’ego reformy ustroju Polski 179
Z. Libiszowska, Adam Kołaczkowski – polski świadek wydarzeń we Francji 187
II. Z dziejów wewnętrznych Polski
S. A. Hołdys, Stosunek Władysława IV do polskiego systemu parlamentarnego na przykładzie lat 1633-1634 193
K. Przyboś, Struktura majątkowa szlachty ziemi przemyskiej (w świetle rejestru poborowego z 1651 r.) 199
J. Tazbir, Po ”potopie” 209
A. Kaźmierczyk, Pomiędzy dwoma sejmami w 1693 r. 217
S. Orszulik, Polemika wokół związków wojskowych (koronnego i litewskiego) w okresie bezkrólewia po śmierci Jana III Sobieskiego 223
W. Kęder, Jerzy Ignacy Lubomirski pod Jasną Górą w 1716 r. Epizod z dziejów konfederacji tarnogrodzkiej 231
S. Ochmann-Staniszewska Społeczno-ekonomiczny konflikt między Kościołem a szlachtą epoki saskiej w świetle anonimowego traktatu 237
E. Szklarska, Orientacja w sytuacji międzynarodowej i rachuby polityczne jako element postawy politycznej stronników Stanisława Leszczyńskiego w okresie przedostatniego bezkrólewia (1733–1734) 247
E. Cieślik, Śledztwo w sprawie ucieczki króla Stanisława Leszczyńskiego z oblężonego Gdańska w 1734 r. 253
M. Czeppe, Bylibyż to …masoni? 263
K. Zamorski, Z rozważań nad typologią wczesnych procesów industrializacji w Polsce XVIII–XIX w. 267
H. Madurowicz-Urbańska, Lwów ”handlowy” czy ”urzędniczy”? Ze znamiennych losów nowożytnego miasta 273
T. Kulak, M. Czapliński, Zakopane i Krynica – życie kulturalne dwu polskich stacji klimatycznych na przełomie wieków. Próba porównania 279
A. Galos, Obchody ku czci ks. Skargi w 1912 r. 291
I. Zima, Aleksander Czołowski jako badacz dziejów Lwowa 299
III. Z dziejów Śląska
L. A. Tyszkiewicz, Śląsk plemienny i piastowski. Stadia integracji plemion śląskich 303
J. Maroń, Śląsk jako teatr działań wojennych w czasie wojny trzydziestoletniej 313
K. Orzechowski, Za kulisami śląskiego konwentu 323
J. Kopiec, Śląski epizod w dziejach nuncjatury polskiej w czasach Augusta II (1705–1709) 331
J. Janczak, Zaczęło się pięćdziesiąt lat temu 337
W. Wrzesiński, Józef Winiewicz w 1944 r. o przyszłości państwowej Wrocławia i Dolnego Śląska 343
Wykaz skrótów 349
Zusammenfassung 351

 

868 Total Views 1 Views Today