44, 1989, 4

sob189

Artykuły i studia materiałowe
T. Kozaczewski, Przejście od miasta wczesnośredniowiecznego do miasta średniowiecznego 511
M. L. Wójcik, W sprawie wiarygodności przywileju księcia śląskiego Henryka Brodatego dla gości ośmiu wsi klasztoru Najświętszej Marii Panny na Piasku we Wrocławiu z 1221 r. 527
B. Śliwiński, Kasztelan wrocławski Jaksa. Pochodzenie i kariera 543
R. Żerelik, Urzędnicy skryptoriów klasztornych na Śląsku do końca I połowy XIV w. Ze studiów nad działalnością dyplomatyczną klasztorów śląskich 557
K. Orzechowski, Śląskie itinerarium Fryderyka von Redern w I połowie 1555 r. 571
J. Gruchała, Ludowcy galicyjscy wobec problemów narodowościowych Austro-Węgier w końcu XIX i na początku XX w. (do 1914 r.) 585
J. Burzyński, Tygodnik „Zwrot” wobec polityki zagranicznej Niemiec (1937-1939) 599
W. Wrzesiński, Obraz Niemca w Polsce w okresie zagrożenia wojennego i drugiej wojny światowej 611
Miscellanea źródłowe
M. Chmielewska, Pieczęć kancelaryjna Zygmunta Jagiellończyka jako księcia śląskiego 629
Artykuły recenzyjne i recenzje
Schlesisches Urkundenbuch, t. 4 – R. Żerelik 633
Urkunden und Regesten zur Geschichte des Templerordens im Bereich des Bistums Cammin und der Kirchenprovinz Gnesen – R. Żerelik 637
J. Žemlička, Století posledních Přemyslovců – A. Barciak 638
Das Polenbild der deutschen 1772-1848. Anthologie – A. Galos 641
J. Kosim, Przeciw Świętemu Przymierzu – R. Ergetowski 643
J. Słowikowski, Władysław Niegolewski 1819-1885 – A. Galos 646
M. Heller, Ruch ludowy w Małopolsce Zachodniej i na Śląsku Cieszyńskim (1890-1908) – J. Gruchała 648
Beiträge zur Geschichte Schlesiens im 19. und 20. Jahrhundert – A. Galos 650
Z. Kirkor-Kiedroniowa, Wspomnienia,  cz. II – T. Wolsza 652
A. Chojnowski, Piłsudczycy u władzy – W. Musialik 654
J. W. Borejsza, Antyslawizm Adolfa Hitlera – T. Serwatka 657
E. Cziomer, Polityka zagraniczna RFN. Uwarunkowania – cele – mechanizm decyzyjny – J. Wareńczuk 659
„Lubskie Zeszyty Historyczne”, z. 7, 8 – K. R. Mazurski 662
„Głos Olesna”, R. 16 – W. Pasieka 663
„Historycka Geografie”, nr 26 – J. Kościk 666

 

737 Total Views 1 Views Today