44, 1989, 1

sob185sob184

Z dziejów ludności żydowskiej na Śląsku.
Materiały z sesji we Wrocławiu, 10-12 VII 1988 pod red. K. Matwijowskiego
K. Matwijowski, Słowo wstępne 1
Wykaz skrótów 4
K. Bobrowski, Ze studiów nad prześladowaniami i pogromami Żydów na Śląsku w dobie średniowiecza 5
J. Drabina, Kościół wobec Żydów na średniowiecznym Śląsku 13
L. Ziątkowski, M. Goliński, Średniowieczne cmentarze żydowskie we Wrocławiu 35
K. Orzechowski, Sprawy ludności żydowskiej w śląskich drukowanych zbiorach prawnych (do połowy XVIII w.) 45
M. Ptak, Żydzi w śląskich ordynacjach ziemskich 55
J. Kwak, Żydzi w miastach górnośląskich w XVII-XVIII w. 65
J. Sobczak, Żydzi wschowscy i ich udział w handlu ze Śląskiem 73
K. Migoń, Książka żydowska na Śląsku. Rekonesans badawczy 89
K. Matwijowski, Epizod z dziejów kontaktów niemiecko-śląsko-polskich, czyli rzecz o losach dwóch transportów książek żydowskich w XVIII w. 101
Z. Kwaśny, Z badań nad rozwojem demograficznym ludności żydowskiej na Górnym Śląsku w pierwszej połowie XIX w. 107
A. Brożek, O niektórych problemach sytuacji Żydów-cudzoziemców na Górnym Śląsku na przełomie XIX i XX w. 113
K. Jonca, Pogrom niemieckich Żydów w „nocy kryształowej” z 9-10 XI 1938 r. 123
B. Cybulski, Żydzi polscy w prowincji górnośląskiej w okresie II wojny światowej 137
A. Konieczny, Więźniowie żydowscy w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen 151
Artykuły recenzyjne i recenzje
Z nowszych publikacji i wydawnictw źródłowych poświęconych dziejom Żydów polskich – K. Matwijowski 165
Kronika naukowa
A. Konieczny, Problematyka żydowska w badaniach Instytutu Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego 173
K. Matwijowski „Społeczeństwo żydowskie w Polsce w latach 1866-1939”. Wystawa w Muzeum Architektury we Wrocławiu 174
K. Matwijowski, III Zjazd Absolwentów Historii Uniwersytetu Wrocławskiego 174
E. Kościk, Uroczystość odnowienia doktoratu prof. dra Mariana Haisiga 175
Polemika
Na marginesie artykułu o konwencji genewskiej – W. Wrzesiński, L. Smołka 177
Od Redakcji. 177
Odezwa zjazdowa PTH. 179
Uchwała Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Historycznego podjęta 4 IX 1988 r. w Toruniu. 180

 

797 Total Views 1 Views Today