43, 1988, 4

sob183sob182

Przedmowa 479
Redaktorzy Śląskiego Kwartalnika Historycznego “Sobótka” 480
Zeszyty specjalne Śląskiego Kwartalnika Historycznego “Sobótka” 481
Część I.
Artykuły, recenzje, sprawozdania (nr 1-1567)
485
A.
Dział ogólny (nr 1-144)
485
1. Problemy historiograficzne i metodyka (nr 1-27) 485
2. Bibliografie (nr 28-42) 486
3. Nauki pomocnicze historii (nr 43-101) 487
a) Archiwa i biblioteki (nr 43-58) 487
b) Dyplomatyka (nr 59-82) 488
c) Heraldyka, numizmatyka, genealogia (nr 83-101) 489
4. Czasopisma (nr 102-144) 490
a) Obce (nr 102-108) 490
b) Ogólnopolskie (nr 109-118) 490
c) Śląskie (nr 119-144) 490
B.
Poszczególne zagadnienia (nr 145-215)
492
1. Geografia, demografia, migracja i socjolgia (nr 145-215) 492
a) Geografia (nr 145-166) 492
b) Demografia i migracja (nr 167-200) 493
c) Socjologia (nr 201-215) 494
2. Etnografia i kultura materialna (nr 216-251) 495
3. Językoznawstwo i problemy narodowoścowe (nr 252-299) 496
a) Językoznawstwo (nr 252-260) 496
b) Problemy narodowościowe (nr 261-299) 497
4. Historia literatury (nr 300-318) 498
5. Historia sztuki, kultury, książki, prasy i szkolnictwa (nr 319-418) 499
a) Architektura i sztuka (nr 319-328) 499
b) Kultura umysłowa (nr 329-353) 500
c) Historia książki i prasy (nr 354-387) 501
d) Historia szkolnictwa (nr 388-418) 502
6. Problemy prawne i religijne (nr 419-530) 504
a) Historia prawa (nr 419-458) 504
b) Historia koścoła iruchóe religijnych (nr 459-530) 505
7. Zagadnienia gospodarcze i społeczne (nr 531-650) 508
a) Ogólne (nr 531-549) 508
b) Wieś i rolnictwo (nr 550-585) 509
c) Przemysł i rzemiosło (nr 586-627) 511
d) Ruch robotniczy (nr 628-641) 512
e) Handel i komunikacja (nr 642-650) 513
C.
Układ chronologiczny (nr 651-1352)
514
1. Ogólne (nr 651-699) 514
2. Od czasów najdawniejszych do połowy XVI w. (nr 700-803) 516
3. Od połowy XVI w. do 1806 r. (nr 804-920) 520
4. Od 1807 do 1918 r. (nr 921-1028) 525
5. Od 1918 do 1939 r. (nr 1029-1188) 530
Powstania śląskie (nr 1029-1066) 530
6. od 1939 do 1945 r. (nr 1189-1243) 536
7. Od 1945 do 1985 r (nr 1244-1352) 539
D.
Osoby (nr 1353-1470)
544
Nekrologi (nr 1437-1470) 547
E.
Miejscowości i regiony (nr 1471-1567)
548
Wrocław (nr 1516-1567) 550
Część II.
Polemiki i listy do redakcji (nr 1568-1582)
553
Część III.
Kronka (nr 1583-1770)
554
A.
Towarzystwa i instytucje naukowe (nr 1583-1588
554
1. Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii (nr 1583-1588) 554
2. Instytucje naukow i uczelnie (nr 1589-1615) 555
B.
Archiwa, biblioteki, muzea (nr 1616-1643)
555
1. Archiwa (nr 1616-1629) 555
2. Biblioteki i muzea (nr 1630-1643) 556
C.
Konferencje i zjazdy naukowe (nr 1644-1770)
557
1. Konferencje polsko-czechosłowackie i polsko-niemieckie (nr 1644-1685) 557
2. Konferencje poświęcone historii Polski i Śląska (nr 1686-1770) 558
Część IV.
Skorowidz
562

 

752 Total Views 1 Views Today