38, 1983, 1

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_38_1983_1_src Source file
43 MB 167
pdf Sobotka_38_1983_1_ocr OCR file
37 MB 154
pdf Sobotka_38_1983 Table of contents
212 kB 194
Author Title / Column Page
Artykuły i studia materiałowe
Wojciech Iwańczak, Wizja monarchy – rycerza idealnego w kulturze czeskiej okresu przedhusyckiego 1–21
Danuta Daszkiewicz-Ordyłowska, Ludność Wałbrzycha w świetle spisu z 1849 r. 23–41
Hartmut Zwahr, Kapitalistyczne uprzemysłowienie i początki niemieckiego ruchu robotniczego 43–61
Zdzisław Surman, Seminarium Historyczne Uniwersytetu Wrocławskiego (1843-1918) 63–81
Alicja Zawisza, Towarzystwo „Mowa i Obyczaj Polski” w międzywojennym Wrocławiu 83–94
Artykuły recenzyjne i recenzje
95–146
Krystyn Matwijowski, Lech A. Tyszkiewicz, Wojciech Wrzesiński, “Historia Niemiec”, Władysław Czapliński, Adam Galos, Wacław Korta, Wrocław 1981, s. 862 95–111
Ryszard Gładkiewicz, “Praveké hrančiarstvo”, S. Šiška, Bratislava 1980, Dávnoveké umenie Slovenska – Ars slovaca antiqua, t. 9, ss. 112 111–112
Stanisław Solicki, “Geschichte des Bistums Breslau”, W. Marschall, Stuttgart 1980, ss. 232 112–113
Kazimierz Bobowski, “Dawne pieczęcie na Dolnym Śląsku”, Władysław Fabijański, Wrocław 1980, Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne – Wojewódzkie Archiwum Państwowe we Wrocławiu, ss. 41, 20 zdjęć 113–114
Ryszard Ergetowski, “List Witelona do Ludwika we Lwówku Śląskim. Problematyka teoriopoznawcza, kosmologiczna i medyczna”, Jerzy Burchardt, Wrocław 1978, Studia Copernicana, XIX, ss. 225 114–116
Jacek Sobczak, “Kanonicy Regularni Laterańscy w Polsce. Studia z dziejów kongregacji krakowskiej XV-XIX wieku”, pod red. Z. Jakubowskiego, Kraków 1981, ss. 108 116–118
Ryszard Gładkiewicz, “Neznámý vratislavský rukopis městských práv”, F. Hoffmann, Studie o rukopisach, t. XVI, 1977 (druk: 1980), s. 27-46 118–119
Stanisław Solicki, “Geschichte der Liegnitz-Brieger Piasten”, t. I: “Die geschichtsliche Entwicklung bis zu Herzog Georg II. von Liegnitz-Brieg-Wohlau (1547-1586)”, G. Jaeckel, Beiträge zur Liegnitzer Geschichte, t. X, Lorch/Württ 1980, ss. 152 119
Władysław Fabijański, “Listinář Těšínska. Sbírka listinného materiálu k dějinám Knížectví Těšínského 1571-1600”, E. Němec, E. Šefčík, Český Tešín 1978, ss. 73 120–121
Jacek Sobczak, “Krzysztof Żegocki, pierwszy partyzant Rzeczypospolitej 1618-1673”, W. Sauter, Poznań 1981, ss. 176 121–123
Adam Galos, “Wspomnienia z Turwi”, Kazimierz Morawski, Kraków 1981, ss. 260, ilustr. 123–125
Janusz Gruchała, “Oswoboditielnyje dwiżenija narodow awstrijskoj imperii. Pieriod utwierżdienija kapitalizma”, Moskwa 1981, ss. 464 125–127
Romuald Gelles, “Listy z więzienia”, Róża Luksemburg, przekł. z niem. M. Bilewiczowa, przedm. opatrzył F. Tych, Warszawa 1982, ss. 74 127–129
Marian S. Wolański, “Z zagadnień oświaty i wychowania w Polsce i na Zaolziu”, red. nauk. Romuald Gelles, Wrocław 1980, ss. 199 129–131
Władysław Misiak, “Historia myśli socjologicznej”, t. 1-2, J. Szacki, Warszawa 1981, ss. 919 131–135
Tadeusz Wolsza, “Władysław Eugeniusz Sikorski. Biografia polityczna”, W. Korpalska, Wrocław 1981, ss. 264; “Generał Sikorski”. t. 1, O. Terlecki, Kraków 1981, ss. 461 135–138
Danuta Kisielewicz, “Jeńcy wojenni w niewoli Wehrmachtu”, Łambinowicki Rocznik Muzealny, t. III, Opole 1980 (druk 1982), ss. 151 138–139
Janusz M. Kupczak, “Opieka duszpasterska nad dziećmi i młodzieżą polską na terenie Niemiec Zachodnich w latach 1945-1965”, A. Nadolny, Lublin 1980, ss. 208 139–141
Adam Galos, “Śląski Słownik Biograficzny”, t. I-III, Katowice 1977-1981, ss. 287, 304 i 373 141–144
Romuald Gelles, “Schlesische Bibliographie 1958-1960 mit Nachträgen aus früheren Jahren”, H. Rister, Wissenschaftliche Beiträge zur Geschichte und Landeskunde Ostmitteleuropas, Nr 117, Marburg/Lahn 1982, ss. XII, 500 144–145
Krzysztof Grygajtis, “Informator o materiałach archiwalnych Dolnośląskiego Biura Projektów Górniczych we Wrocławiu z lat 1955-1967”, Ryszard Szymanowski, S. M. Wołyński, W. Wysocki, red. oprac. W. Szilagyi, Wrocław 1981, ss. 84 145–146
Kronika naukowa
Edward Czapiewski, Sympozjum w Karpaczu 147–149
772 Total Views 1 Views Today