37, 1982, 3-4

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_37_1982_3-4_src Source file
99 MB 199
pdf Sobotka_37_1982_3-4_ocr OCR file
28 MB 177
pdf Sobotka_37_1982_3-4 Table of contents
134 kB 194
Author Title / Column Page
Mariusz Markiewicz, Ewa Szklarska Bibliografia prac Józefa Andrzeja Gierowskiego 161–175
Kultura i myśl polityczna
Janusz Tazbir Francuskie wojny religijne w oczach Polaków 177–184
Maria Bogucka Szlachta polska wobec wschodu turecko-tatarskiego : między fascynacją a przerażeniem (XVI-XVIII w.) 185–193
Stanisław Grzybowski Zmierzch weneckiego modelu politycznego 195–205
Stanisław Orszulik Kultura polityczna szlachty w świetle pism politycznych bezkrólewia 1696/97 207–218
Kazimierz Przyboś “Egzorbitancje” Stanisława Krawickiego 219–224
Marian Drozdowski Stanisław Leszczyński wobec zagadnień kształtowania życia gospodarczego przez państwo 225–232
Emanuel Rostworowski Jan Nepomucen Poniński autorem republikańskiej “Moralizacji” i galerii “patriotów” z czasów ostatniego bezkrólewia 233–240
Jerzy Michalski Kilka uwag o koncepcji sejmu rządzącego w XVIII w.  241–248
Jan Pirożyński Zagadnienie eksportu polskiej ksiązki na zachód Europy w XVI w. w świetle ówczesnych targowych katalogów księgarskich i bibliografii 249–258
Hanna Marudowicz-Urbańska Mentalność chłopów polskich w XVIII w. : (w świetle suplik wsi królewskich i kościelnych) 259–265
Lajos Hopp Zabytek piśmiennictwa emigracji węgierskich powstańców ziemi polskiej 1711-1712 267–271
Stanisław Salomonowicz Na pograniczu dwóch kultur: żywot erudyty królewieckiego Jerzego Krzysztofa Pisańskiego (1725-1790) 273–279
Mariusz Karpowicz Intelekt w Saskim Ogrodzie 281–285
Maria Czeppe Jeszcze w sprawie “Czterdzieści i cztery” 287–289
Europa i polska polityka zagraniczna
Zbigniew Wójcik Z problematyki dziejów Europy środkowowschodniej w amerykańskiej historiografii powojennej 291–299
Rusłan G. Skrynnikow Wyprawa Jermaka na Syberię 301–309
Wojciech St. Magdziarz Książęta i diuki XVII-wiecznej Francji 311–319
Kamilla Mrozowska Zmierzch ancien regime’u a problemy edukacyjne we Francji 321–332
Salvo Mastellone Między rewolucją a reakcją : włoska literatura polityczna w latach 1796-1821 333–341
Zofia Libiszowska Polacy w rewolucji amerykańskiej : kariera Mikłaszewicza 343–350
Veniamin Ciobanu Stosunki polityczne rumuńsko-polskie w ostatnim okresie panowania Zygmunta Starego (1538-1548) 351–358
Stanisław Cynarski Zuane Vancimuglio, agent włoski Zygmunta Augusta 359–363
Jan Wimmer Polacy w walkach na terenie Austrii przed odsieczą Wiednia w 1683 r.  365–374
Michał Komaszyński Anonimowy poemat o ostatniej kampanii Jana III 375–383
Andrzej Kamiński Zagadka rosyjskiej bezczynności w trakcie bezkrólewia po śmierci Sobieskiego 385–393
Gustaf Jonasson Karol XII, August II i Stanisław Leszczyński 395–401
W. A. Artamonow Zwycięstwo połtawskie i unia polsko-saska 403–411
Władysław A. Serczyk Polska a Rosja w 1712 roku : (w świetle korespondencji Piotra I) 413–420
Edmund Cieślik Z dziejów drugiej elekcji Stanisława Leszczyńskiego : tajna przesyłka broni francuskiej do Gdańska w końcu 1733 r.  421–430
Henry Leeming Kontakty polsko-słoweńskie po r. 1830 : doświadczenia zesłańca 431–439
Z dziejów wewnętrznych Rzeczypospolitej
Borys N. Fłoria Rokosz sandomierski w świetle rosyjskiego raportu dyplomatycznego 441–447
Andrzej Sowa Polscy i litewscy ministrowie Augusta II : próba porównania 449–455
Andrzej Link-Lenczowski Hetman Adam Mikołaj Sieniawski a niektóre aspekty finansowe polityki polskiej wobec Porty i Krymu a początkach XVIII w.  457–465
Jacek Staszewski Grandmuszkieterowie Augusta II : nowa wersja 467–480
Ewa Szklarska Otoczenie Stanisława Leszczyńskiego w relacjach dyplomatów francuskich w latach 1733-1736 481–489
Jerzy Kłoczowski Kapituły polskiej prowincji dominikańskiej w czasach saskich (1697-1772/73) 491–496
M. J. Rosman Izrael Rubinowicz : Żyd w służbie polskich magnatów w XVIII w.  497–507
Andrzej Zahorski Stan badań nad dziejami Warszawy czasów saskich i Stanisława Augusta 509–516
Milan Šmerda Tradycje powstań ludowych w Czechach i w Polsce 517–525
Kazimierz Orzechowski Uwagi o “niekurialnych” zgromadzeniach w śląskim Conventus publicus 527–533
Julian Janczak Mapy Fryderyka Christiana von Wredego jako źródło dziejów Śląska 535–540
Krystyn Matwijowski Z dziejów pietyzmu na Śląsku : (oddziaływanie ośrodka hallskiego na śląskich protestantów) 541–550
Wykaz ważniejszych skrótów. 551–552
Zusammenfassung 553–559
866 Total Views 1 Views Today