37, 1982, 1-2

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_37_1982_1-2_src Source file
46 MB 211
pdf Sobotka_37_1982_1-2_ocr OCR file
36 MB 176
pdf Sobotka_37_1982_1-2 Table of contents
272 kB 191
Author Title / Column Page
Artykuły i studia materiałowe
Lech A. Tyszkiewicz Wschodni sąsiedzi Niemiec w historiografii końca X i początków XI stulecia 1–12
Aleksander Nyrek Uwagi o zwartości drzewostanów leśnych na ziemiach polskich od X do XIV w.  13–27
Ryszard Ergetowski Polonia lipska wobec setnej rocznicy zgonu ks. J. Poniatowskiego 29–41
Hartmut Zwahr Przyczynek do genezy niemieckiego proletariatu 43–69
Zygmunt Szkurłatowski Niektóre społeczno-ekonomiczne aspekty degradacji struktury użytkowania ziemi na terenie województwa legnickiego w latach 1960–1980 71–84
Miscellanea źródłowe
Bronisław Turoń Formuły “datum per manus” i “habuit in commisso” w dokumentach Henryka VI Wrocławskiego 85–92
Romuald Gelles Sytuacja na Górnym Śląsku po wygaśnięciu konwencji genewskiej : (wrocławska narada w dn. 23 III 1938 r.) 93–102
Recenzje
103–133
Kazimierz Bobowski “Das Zisterzienserkloster Dargun 1172-1552”, G. Schlegel, Studien zur Katholischen Bistums- und Klostergeschichte, Bd. 22, herausg. von F. P. Sonntag und F. Schrader, Dresden 1980, ss. XIV + 101 + 28 ilustr. : [recenzja] 103–104
Tomasz Hubert Orłowski “Rycerstwo śląskie do końca XIII wieku. Pochodzenie – gospodarka – polityka”, Marek Cetwiński, Wrocław 1980, ss. 243 : [recenzja] 104–108
Kazimierz Bobowski “Geneza i ustrój polityczny Nowej Marchii do początków XIV wieku”, J. Walachowicz, Warszawa 1980, ss. 187 : [recenzja] 108–110
Teresa Bogacz “Kniha počtů kralovského mésta Loun z let 1450-1472 a 1490-1491”, k vydáni připravil J. Vaniš, Praha 1979, ss. 966 : [recenzja] 110–112
Stanisław Solicki “Kontakty Wrocławia z Rzymem w latach 1409-1517”, Jan Drabina, Wrocław 1981, ss. 200 : [recenzja] 112–114
Andrzej Brożek “Population and Economic Change in Nineteenth Century Eastern Europe: Prussian Upper Silesia, 1840-1913”, M. R. Haines, Journal of Economic History, 36, 1976, s. 334-358 : [recenzja] 114–115
Adam Galos “Korespondencja z Ameryki w prasie polskiej n Śląsku (1868-1900)”, wybór i opracowanie D. Piątkowska, wstęp Andrzej Brożek, Wrocław 1980, ss. 189 : [recenzja] 115–118
Andrzej Brożek “The First Polish Americans, Silesian Settlements in Texas”, T. L. Baker, Texas 1979, College Station, Texas A & E University Press, ss. 268 : [recenzja] 118–121
Adam Galos “Walka polityczna w wyborach do Parlamentu Rzeszy i Sejmu pruskiego w Poznańskiem w latach 1898-1914”, J. Wojciak, Warszawa-Poznań 1981, ss. 204 : [recenzja] 121–123
Julian Janczak “Atlas rozmieszczenia młynów wodnych w dorzeczu Warty, Brdy i części Baryczy w okresie 1790-1960”, cz. 1: Środkowa Warta, Prosna i Barycz, J. Gołaski, Poznań 1980, ss. 109 + 16 arkuszy map (31 x 24 cm) : [recenzja] 124
Leonard Smołka “Czas na rozdrożach (Wspomnienia)”, A. Warzok, Opole 1981, ss. 289 : [recenzja] 124–127
Henryk Kobus “Stronnictwo Demokratyczne na Dolnym Śląsku w latach 1945-1975”, Jerzy Cichocki, Stanisław Dąbrowski, Jerzy Juchnowski, Wojciech Kalicki, Marian S. Wolański, Warszawa 1980, ss. 177 : [recenzja] 127–128
Karol Fiedor Stanisław Dąbrowski “Bibliografia historii Śląska za lata 1945-1975”, Romuald Gelles, Jerzy Pabisz, red. nauk. Roman Heck, Warszawa 1981, ss. 343 : [recenzja] 128–130
Krzysztof Grygajtis “Znaczenie materiałów archiwalnych dla bezpieczeństwa prowadzenia robót górniczych. Zbiór referatów”, Katowice 1981, ss. 204 : [recenzja] 130–133
Kronika naukowa
Kazimierz Bobowski Wystawa “Prusy – próba bilansu” w Berlinie Zachodnim 134–135
Antoni Barciak Sympozjum “Historia kryminalistyki i kryminalistyka w historii” 135–137
Ryszard Gładkiewicz Konferencja Polsko-Czechosłowackiej Komisji Historycznej w Bratysławie 10-12 XI 1981 r.  138–139
Janusz M. Kupczak Konferencja nauczycieli polonijnych w Bochum (RFN) 140–141
Bogdan Rok Konferencja naukowa poświęcona Profesorowi Władysławowi Czaplińskiemu jako uczonemu i wychowawcy 141
Janina Pasławska 35 lat Wojewódzkiego Archiwum Państwowego we Wrocławiu 142
Nekrologi
143–157
Krystyn Matwijowski Władysław Eugeniusz Czapliński 3 X 1905 – 17 VIII 1981 143–148
Jan Wrabec Profesor Zbigniew Hornung – uczony lwowski i wrocławski 149–151
Wiesław Lesiuk Franciszek Hawranek (1919-1981) 152–154
Stanisław Solicki Antoni Knot (20 V 1904-2 I 1982) 155–157
862 Total Views 2 Views Today