36, 1981, 4

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_36_1981_4_src Source file
48 MB 184
pdf Sobotka_36_1981_4_ocr OCR file
33 MB 177
pdf Sobotka_36_1981_4 Table of contents
321 kB 179
Author Title / Column Page
Artykuły i studia materiałowe
Peter Heumos Organizacje rolnicze a odrodzenie narodowe w Czechach od schyłku XVIII w. do wyborów do Rady Państwa w 1891 r.  503–521
Marek Czapliński Z dziejów niemieckiej propagandy kolonialnej i morskiej na Śląsku przed I wojną światową 523–544
Stanisław Zahradnik Przejawy życia organizacyjnego Polaków w Czechosłowacji w latach 1920-1938 545–559
Janusz M. Kupczak Próby współpracy organizacji polonijnych w RFN 561–572
Marek Górny Wiek nowożeńców w parafii Radzionków w latach 1851-1870 573–578
Bogusław Sławomir Kunda Z polskich badań folklorystycznych na Śląsku Cieszyńskim : (Sekcja Folklorystyczna Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czechosłowacji) 579–584
Artykuły recenzyjne i recenzje
585–636
Krzysztof Pawlik W sprawie nyskiej biblioteki parafialnej : (uwagi w związku z artykułami J. Mandziuka: “Biblioteka przy kościele św. Jakuba w Nysie”, “Roczniki Biblioteczne”, R. 20, 1976 [druk 1977], z. 1-2, s. 27-78; “Księgozbiór przy kościele św. Jakuba w Nysie (analiza zawartości)”, “Roczniki Biblioteczne”, R. 20, 1976 [druk 1977], z. 3-4, s. 579-660; “Nysa jako ośrodek kultury w XVI-XVII w.”, “Colloquium Salutis. Wrocławskie studia teologiczne”, t. 8, 1976 [druk 1977], s. 73-95) 585–593
Ryszard Majewski Problematyka walk o wyzwolenie Dolnego Śląska w radzieckiej literaturze historycznej 593–605
Jan Drabina “Schlesien auf dem Konzil von Basel”, W. Marschall, “Annuarium historiae conciliorum. Internazionale Zeitschrift für Konziliengeschichtsforschung”, t. 8, 1976, s. 294-325; “Schlesier auf dem Konzil von Konstanz (1414-1418)”, W. Marschall, Festschrift für Bernard Stasiewski, Beiträge zur Ostdeutschen und osteuropäische Kirchengeschichte, wyd. G. Adrianyi, J. Gottschalk, Köln-Wien 1975 605–606
Władysław Fabijański “Listinář Těšínska. Sbírka listinného materiáłu k dějinám Knižectví Těšínského 1571-1600”, E. Němec, E. Šefčík, Český Tešín 1978, ss. 73 606–608
Adam Galos “Der Berliner Kongress 1878. Protokolle und Materialien”, wyd. Imanuel Geiss, Schriften des Bundesarchivs, 27, Boppard am Rhein 1978, ss. XXV, 428 608–609
Adam Galos “Polski ruch narodowy w Prusach Zachodnich w latach 1860-1914”, S. Wierzchosławski, Wrocław 1980, ss. 255, mała poligrafia 609–611
Paweł de Laval “Stany Zjednoczone a odrodzenie Polski. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec sprawy polskiej i Polski w latach 1916-1919”, J. R. Wędrowski, Wrocław 1980, ss. 208 611–614
Adam Galos “Akten der Reichskanzlei Weimarer Republik”, pod red. K. D. Erdmanna i H. Boomsa, “Das Kabinett Bauer 21 Juni 1919 bis 27 März 1920”, przygotował A. Golecki, Boppard am Rhein 1980, ss. C + 889 614–616
Wojciech Wrzesiński “Z krainy Czarnego Krzyża”, S. Srokowski, wyd. M. Szostakowska, Olsztyn 1980, ss. 98; “Walka o Mazury”, A. Uziembło, opr. M. Szostakowska, Olsztyn 1981, ss. 108 616–619
Adam Galos “Klasa robotnicza na Śląsku”, t. V, Opole 1980, ss. 404 619–620
Wojciech Wrzesiński “Wydarzenia czerwcowe w Poznaniu 1956. Materiały z konferencji zorganizowanej przez IH UAM w dniu 4 V 1981 r.”, red. E. Makowski, Poznań 1981, ss. 122; “Poznański czerwiec 1956”, pod red. J. Maciejewskego i Z. Trojanowiczowej, Poznań 1981, ss. 348 620–624
Bronisław Gralak “Zachodnioniemiecka myśl polityczna a pokojowe współistnienie i odprężenie”, Piotr Dobrowolski, Warszawa 1980, ss. 236 624–626
Janusz M. Kupczak “Procesy normalizacji stosunków PRL-RFN w latach 1972-1974”, praca zbiorowa pod red. Sz. Wysockiego, Katowice 1980, ss. 318 626–628
Czesław Lewandowski “PZPR na Śląsku Opolskim”, Opole 1981, ss. 326 628–630
Bogusław Sławomir Kunda “O kształceniu pedagogiczno-artystycznym. Z doświadczeń filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie 1971-1980”, pod red. B. Mrózka, Katowice 1980, Prace Naukowe Uniewrsytetu Śląskiego, nr 396, ss. 167 630–633
Wacław Korta “”Informationes”. Biuletyn Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie”, nr 2, Rzym-Warszawa 1980 633–634
Krzysztof Grygajtis “Gospodarka surowcami skał litych na Dolnym Śląsku. Materiały do konferencji”, Wrocław 1980, wydawca: Polska Akademia Nauk, Oddział we Wrocławiu, ss. 212 634–635
Ryszard Gładkiewicz “Historiografie v Československu 1970-1980. Výběrová Bibliografie”, sestavili B. Houbová, M. Kudělásek, M. Maturová, V. Myška, L. Nesvadbík, A. Škorupová, Praha 1980, ss. XXXII + 387, Ústav československých a světových dějin ČSAV, tytuł, przedmowa, wstęp metodyczny, spis treści – również w j. rosyjskim i angielskim 635–636
Kronika naukowa
637–655
Edward Czapiewski Konferencja o dziejach kultury politycznej 637–639
Leonard Smołka Sesja naukowa poświęcona 60 rocznicy powstań śląskich (27-28 IV 1981) 639–640
Krystyn Matwijowski Obchody 190 rocznicy Konstytucji 3 Maja na Dolnym Śląsku 640–642
Ryszard Gładkiewicz Tysiąc lat Kłodzka – sesja naukowa (Kłodzko, 23 V 1981) 642–643
Adam Galos Konferencja naukowa poświęcona 40-leciu zamordowania profesorów lwowskich 643–644
Regionalny Komitet Porozumiewawczy Związków Twórczych i Stowarzyszeń Naukowych we Wrocławiu / na podstawie Informacji Nr 1 644–645
Krystyn Matwijowski Przewody habilitacyjne i obrona prac doktorskich z zakresu historii Śląska [Uwzględniono prace z archeologii, filologii, prawa i nauk politycznych] za lata 1976-1980 645–655
Nekrologi
Franciszek Hawranek Władysław Dziewulski (1904-1981) 656–657
825 Total Views 1 Views Today