36, 1981, 2

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_36_1981_2_src Source file
58 MB 184
pdf Sobotka_36_1981_2_ocr OCR file
30 MB 148
pdf Sobotka_36_1981_2 Table of contents
229 kB 167
Author Title / Column Page
Małgorzata Kaganiec Ze studiów nad heraldyką Piastów Śląskich – Piastowie oleśniccy 197–218
Kazimierz Orzechowski “Terra” w śląskich źródłach narracyjnych do końca XIV wieku 219–242
Mieczysław Pater Śląskie odgłosy powstania listopadowego 243–265
Adam Galos Władze pruskie wobec obchodów rocznicy wiedeńskiej w 1883 r.  267–278
Janusz Gruchała Sprawa Śląska Cieszyńskiego w polityce i działalności PPSD Galicji i Śląska Cieszyńskiego (1897-1918) 279–291
Marek Kazimierz Kamiński Walka KPCz o reorientację czechosłowackiej polityki zagranicznej wobec Polski (październik 1946 – luty 1947) 293–313
Recenzje
 315–348
Jan Drabina “Kanonicy wrocławskiej kapituły katedralnej w latach 1418-1500”, Kazimierz Dola, Studia teologiczno-historyczne Śląska Opolskiego, t. 5, 1976, s. 185-315; “Prałaci wrocławskiej kapituły katedralnej w latach 1418-1500”, Kazimierz Dola, Studia teologiczno-historyczne Śląska Opolskiego, t. 6, 1978, s. 257-307 315–316
Adam Galos “Preussen ohne Legende”, S. Haffner, Hamburg 1979, ss. 350 316–317
Adam Galos “Modernisierung und nationale Gesellschaft im Ausgehenden 18. und 19. Jahrhundert. Referate einer deutsch-polnischen Historikerkonferenz”, pod red. W. Conzego, G. Schramma i K. Zernacka, Giessener Abhandlungen zur Agrar- und Wirtschaftsforschung der europäischen Ostens, t. 99, Berlin 1979, ss. 279 317–319
Jerzy Pabisz “The First Polish Americans. Silesian Settlements in Texas”, T. L. Baker, Texas A. and M. University Press, 1979, ss. 268 319–321
Adam Galos “Wahrnehmungsformen und Protestverhalten. Studien zur Lage der Unterschichten im 18. und 19. Jahrhundert”, wyd. D. Puls, Frankfurt am Main 1979, ss. 368 321
Andrzej Brożek “”Ein im ganzen gutartiger Streik”. Bemerkungen zu Alltagserfahrungen und Protestverhalten der Oberschlesischen Bergarbeiter am Ende des 19. Jahrhunderts”, D. Puls, “Wahrnehmungsformen und Protestverhalten. Studien zur Lage der Unterschichten im 18. und 19. Jahrhundert”, s. 175-227 322–323
Andrzej Brożek “Polnische Bergarbeiter im Ruhrgebiet, 1870-1945. Soziale Integration und nationale Subkultur einer Minderheit in der deutschen Industriegesellschaft”, Ch. Klessmann, Göttingen 1978, Vandenhoeck & Ruprecht, ss. 306 323–327
Romuald Gelles “Powstania śląskie i plebiscyt w dokumentach i pamiętnikach. Wybór tekstów”, oprac. Franciszek Hawranek, Opole 1980, ss. 199 327–328
Józef Majchrzak “Śpiewnik śląskich pieśni powstańczych”, wybór i komentarz Piotr Świerc, Opole 1980, ss. 155 328–329
Romuald Gelles “Moja praca w konsulacie generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Opolu”, J. Małęczyński, do druku przygotował, wstępem i przypisami opatrzył Wiesław Lesiuk, Opole 1980, ss. 116 330–333
Romuald Gelles “Wspomnienia. Pół wieku pracy społecznej wśród Polonii westfalskiej”, S. Kubiak, 1980, Herne 2, ss. 189 333–334
Andrzej Essen “Nová orientácia zahraničnej politiky Československa (1941-1948)”, J. Čierny, Bratislava 1979, ss. 323 334–337
Józef Grzywna “Szkolnictwo podstawowe na ziemiach zachodnich i północnych w latach 1945-1970”, W. Szuflik, Kielce 1980, ss. 299 337–339
Stanisław Żyga “Fabryka Obrabiarek “Rafamet” w Kuźni Raciborskiej 1945-1970″, R. Łobos, Opole 1979, ss. 128 339–341
Janusz M. Kupczak “Działalność oświatowo-kulturalna Polonii zachodnioniemieckiej po drugiej wojnie światowej”, W. Osajda, Warszawa 1979, ss. 180 342–345
Krzysztof Pawlik “Jeńcy wojenni w niewoli Wehrmachtu”, Łambinowicki Rocznik Muzealny, t. II, Łambinowice 1978, druk 1979 346–347
Janusz Kościk “Historická geografié”, nr 18, Sbornik přispévků k déjinám feudálni držby předhusitských Čech, Praha 1979, ss. 454 + 35 map 346
Krzysztof Grygajtis “Informacja o zasobach archiwalnych dotyczących węgla brunatnego na terenie wybranych obszarów Polski południowo-zachodniej (do roku 1945)”, Janina Pasławska, M. Wołyński, W. Szilagyi, Wrocław 1980, ss. 26 347–348
Kronika naukowa
349–355
Lech A. Tyszkiewicz Konferencja naukowa mediewistów “Ideologie und Gesellschaft im 11. Jahrhundert” w Lipsku w dn. 10-12 VI 1980 r.  349–351
Leonard Smołka Związki Warmii i Mazur z ziemiami polskimi w XIX i XX wieku 351–352
Edward Czapiewski Sesja naukowa we Wrocławiu 352–354
Ilona Banet Konferencja germanistyczna w Karpaczu (3-8 XI 1980) 352
Adolf Juzwenko Jubileusz prof. dra Henryka Zielińskiego 354–355
Nekrologi
Stanisław Solicki Bronisław Kocowski 2 V 1907 – 19 IX 1980 356–358
2576 Total Views 1 Views Today