31, 1976, 2

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_31_1976_2_src Source file
73 MB 213
pdf Sobotka_31_1976_2_ocr OCR file
26 MB 149
pdf Sobotka_31_1976_2 Table of contents
87 kB 149
Author Title / Column Page
Bogdan Rok, Bibliografia prac Józefa Leszczyńskiego za lata 1954–1975 151–167
Józef Andrzej Gierowski, Józef Leszczyński jako historyk 169–184
Roman Heck, “Chronica principum Poloniae” a “Chronica Polonorum” 185–196
Kazimierz Orzechowski, Sejm i sejmiki w ustroju feudalnego Śląska 197–207
Krystyn Matwijowski, Z życia codziennego mieszczan Lubania w XVI–XVIII wieku. Uroczystości państwowe i kościelne 209–215
Jan Kwak, Formy opieki społecznej w miastach księstwa opolsko-raciborskiego w XVI–XVIII w. 217–222
Stanisław Szpilczyński, Jan Jonston z Szamotuł. Tytaniczny trud barokowego erudyty w świetle wielkiej dydaktyki 223–229
Jan Seredyka, Wypłata żołdu armii cesarskiej w Polsce po rozejmie altmarskim (1629–1631) 231–237
Łucja Częścik, Działalność Komisji Lubelskiej w marcu 1650 r. 239–247
Władysław Czapliński, Nowe źródło do dziejów wyprawy Stefana Czarnieckiego do Danii 249–254
Zbigniew Wójcik, Poselstwo Andrzeja Olszowskiego do Wiednia w roku 1658/59 255–266
Stefania Ochmann, Postawa polityczna i moralna posła w świetle praktyki parlamentarnej lat 1661–1662 267–277
Janusz Tazbir, Emigracja socyniańska w Niemczech Północnych 279–286
Jerzy Śliziński, Jan III Sobieski i odsiecz wiedeńska w niemieckiej poezji barokowej 287–295
Jacek Staszewski, Spór o model ustroju Saksonii w początkach XVIII wieku 297–304
Milan Šmerda, Lafayette a powstanie kościuszkowskie 305–316
Mieczysław Pater, Polska poezja okolicznościowo-rewolucyjna we Wrocławiu (1812–1822) 317–325
Zbigniew Kwaśny, Zwalnianie robotników wrocławskich z pracy oraz sposoby ich wynagradzania w 1875 r. 327–333
Adam Galos, Między Berlinem a Watykanem. Działalność dyplomatyczna kardynała Koppa 335–342
Wojciech Wrzesiński, Polska Partia Socjalistyczna wobec problemu niemieckiego w okresie kształtowania granicy polsko-niemieckiej (1918–1921) 343–354
Jerzy Pietrzak, O narodzinach Polskiej Organizacji Wojskowej zaboru pruskiego 355–360
Karol Fiedor, Polityka Trzeciej Rzeszy wobec Serbołużyczan (1933–1945) 361–367
František Mainuš Czesi i Polacy na obszarze Niemiec w latach 1939–1945 369–377
Marian Orzechowski, Kwestia serbołużycka w polskiej myśli politycznej w latach 1939–1947 379–385
Frido Mětšk, Źródła do stosunków polsko-serbołużyckich i polonica w zbiorach archiwalnych Macicy Serbskiej 387–392
Wykaz ważniejszych skrótów 393–395
844 Total Views 1 Views Today