16, 1961, 2

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_16_1961_2_src Source file
26 MB 177
pdf Sobotka_16_1961_2 Table of contents
113 kB 174
pdf Sobotka_16_1961_2_ocr OCR file
7 MB 211
Author
Title / Column
Page
Artykuły i studia materiałowe
J. Leszczyński, Problem chłopski na sejmie górnołużyckim od zarania XVI do początków XVII wieku 143
A. Nikliborc, Osiemnastowieczny import książki francuskiej do Polski przez Kornów 161
M. Czapliński, Kancelaria i registratura Rejencji Opolskiej 176
B. W. Januszewski, Listy Władysława Nehringa do Zygmunta Celichowskiego (1874-1901) 200
B. Szerer, W obronie prawdy historycznej czy starych mitów? (Na marginesie ostatnich prac o ruchu robotniczym na Śląsku) 231
C. Hernas, Z. Kubikowski, R. Wołoszyński, Kilka uwag na temat potrzeby, organizacji i programu badań kulturoznawczych na Dolnym Śląsku 251
Miscellanea
J. Pasławska, Z dziejów polskości kościoła Św. Krzysztofa we Wrocławiu 265
Recenzje
M. Gumowski Herby miast polskich − MarianHaisig 267–273
W. Urban Studia nad dziejami wrocławskiej diecezji w pierwszej połowie XV wieku − Barbara Leszczyńska 273–275
J. Kolár Česká zábavná próza 16. století a tzv. knížky lidového čtení − Czesław Hernas 275–276
K. Kersten Plany i organizacja migracji ludności rolniczej na Ziemie Zachodnie w 1945 r. − Karol Jonca 276–278
A. Dygacz Pieśni górnicze. Studium i materiały − FranciszekSzymiczek 278–280
A. Szymański Zły sąsiad. Niemcy 1932-1939 w oświetleniu polskiego attaché wojskowego w Berlinie − Paweł de Laval 280–282
Zapiski sprawozdawcze
Historische Jahresschrift des Instituts für Sorbische Volksforschung − Józef Leszczyński 282–284
U. Bunzel Haupt- und Pfarrkirche St. Maria Magdalena zu Breslau − S. A. 285
A. Sucheni-Grabowska Działalność oświatowa Sokoła na Śląsku w świetle dokumentacji prasowej (1900-1914) − M. O. 285
Sz. Bronsztejn, R. Daszkiewicz, Stabilizacja załóg robotniczych we wrocławskich przedsiębiorstwach przemysłowych − M. O. 286
I. Rutkiewicz Od Wisły do Odry i Nysy. Przed piętnastu laty − M. O. 286
Z. Szapajtis Załoga Państwowej Fabryki Wagonów we Wrocławiu − M. O. 286
J. Chlebowczyk Różnicowanie i początki kapitalistycznego rozwarstwienia wsi cieszyńskiej u schyłku feudalizmu − K. O. 287
K. Orzechowski Podlesie, Przedborowice i Wielmierzowice. Z badań nad rozdrabnianiem gruntów chłopskich na Górnym Śląsku − H. Z. 287
J. Jaros Kopalnia „Król” w Chorzowie w latach okupacji (1939-1945) − Kazimierz Orzechowski 288
B. Szerer Z dziejów ruchu robotniczego Wrocławia ostatniego dziesięciolecia XIX wieku − K. O. [Kazimierz Orzechowski?] 288
A. Galos Przemysł tekstylny w rejonie kłodzkim na tle przemysłu Śląska (1849-1914) − Kazimierz Orzechowski 288
J. Leszczyński Spisy czeladzi folwarcznej w księstwie wrocławskim w 1654 r. − K. O. 289
K. Popiołek Z dziejów walki zbrojnej z okupantem w byłej rejencji katowickiej w 1944 r. − K. O. 289
A. Pilch Czasopiśmiennictwo na Śląsku Cieszyńskim w latach 1848-1920. Materiały do bibiliografii −K. O. 289
S. Michalkiewicz Walki chłopskie w Sycowskiem w początkach XIX w. − K. O. 289
J. Jąderko-Ładomirska Spór o kryteria przynależności narodowej ludności Opolszczyzny za rządów niemieckich − Marian Orzechowski 290
F. Figowa Napieralski i Korfanty wobec Niemiec i sprawy polskiej w początkach pierwszej wojny światowej − Marian Orzechowski 290
K. Jonca Położenie robotników w przemyśle górniczo-hutniczym b. niemieckiej części Górnego Śląska w latach 1918-1939 − Kazimierz Orzechowski 290–291
E. Szwed Polski Uniwersytet Ludowy na Opolszczyźnie w okresie międzywojennym − M. Orzechowski 291
A. Nowak Masakra artystów teatru katowickiego w Opolu w dniu 28 kwietnia 1929 r. w świetle dokumentów niemieckich − Marian Orzechowski 292
Spór o stosowanie hitlerowskiego ustawodawstwa sterylizacyjnego do Polaków na terenie Opolszczyzny − M. Orzechowski 292
Polemika
Mieczysław Walter Czy zbiór biblioteczny S. B. K. Klosego może być zespołem archiwalnym i bezsporną własnością archiwum państwowego? (Na marginesie zatrzymania zbioru w Archiwum Państwowym we Wrocławiu) 293
Andrzej Dereń Zbiór S. B. Klosego w świetle rzeczywistych wydarzeń 297
Kronika naukowa
J. A. Obrady Polsko-Niemieckiej Komisji Historycznej w Dreźnie 302–303
Bronisław Kocowski Oddział Starych Druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu w ubiegłym dziesięcioleciu (1951-1960) 303–307
Michał Antonów Informacja o działalności Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Katowicach za lata 1959-1960 307–310
Franciszek Szymiczek Polskie Towarzystwo Historyczne : Oddział w Katowicach 310–312
Adolf Józwenko Krajowe Seminarium Młodych Historyków 312–314
Streszczenia w języku niemieckim
314
734 Total Views 1 Views Today