11, 1956, 1

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_11_1956_1_src Source file
25 MB 215
pdf Sobotka_11_1956_1_ocr OCR file
8 MB 364
pdf Sobotka_11_1956_1 Table of contents
54 kB 219

W związku ze śmiercią Bolesława Bieruta
Artykuły
L. Stern, Wielki niemiecki przyrodnik i humanista Jerzy Agricola i jego czasy 1–38
A. Rogalski, Materiały do dziejów postawy społeczno-politycznej władz kościelnych na Śląsku od połowy XVIII do połowy XIX wieku 39–58
J. Chlebowczyk, Płace nominalne w Zagłębiu Ostrawsko-karwińskim w okresie przechodzenia do kapitalizmu monopolistycznego (na przełomie XIX i XX wieku) 59–103
Miscellanea źródłowe
W. Pyrek, Z polskości mas ludowych Wrocławia w początkach XV w. 104–107
 Roman Heck, Polskie formuły przysiąg z wsi podwrocławskiej z lat 1591—1601 107–109
A. Stojanowska, List spusny Marianny Petrasonki 109–110
Wspomnienia śląskich ludzi pracy
K. Fiedor, Wspomnienia Józefa Kurzawy z Dziadowej Kłody 111–117
Dyskusja nad konceptem „Historii Śląska”
Głosy historyków polskich (K. Piwarski, S. Kieniewicz, J. A. Wilder) 118–129
Głosy historyków czechosłowackich (Wyniki konferencji Slezského Studijniho Ústavu, F. Kavka) 129–132
Recenzje
133-–155
K. Pieradzka, Udział polskich feudałów w planach rozbioru Polski na tle ich dążeń odśrodkowych − A. Lipska 133
B. Zientara, Dzieje małopolskiego hutnictwa żelaznego XIV-XVII w. − E. Maleczyńska 138
H. Samsonowicz, Rzemiosło wiejskie w Polsce XIV-XVII w. − J. Leszczyński 141
A. Mączak, Sukiennictwo wielkopolskie XIV-XVII wieku − M. Wolański 144
T. Ładogórski, Generalne tabele statystyczne Ślaska 1787 roku − J. Topolski 148
Bibliotekoznawstwo. (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego” 1955, ser. A, nr 1) − K. Zathey 152–155
Notaty sprawozdawcze i bibliograficzne
156–163
Kronika naukowa
164–167
898 Total Views 1 Views Today