Tożsamość kulturowo-regionalna na Śląsku po 1945 r. – analiza sił spajających i destrukcyjnych określających spójność społeczną jako zjawisko historyczne (wybrane zagadnienia)

Joanna 
Nowosielska-Sobel

Żeńska Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego w Końskiej na tle polskiego szkolnictwa zawodowego na Zaolziu (do 1938 roku)

Grażyna 
Pańko

ERIH Plus

W ciągu lat 2013-2014 ERIH został oficjalnie przeniesiony do Norwegii (Norwegian Social Science Data Services) i zmienił nazwę na ERIH Plus. Premiera nastapiła w lipcu 2014 r. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka jest teraz na tej nowej liście. W związku z zaniechaniem zmian punktacji czasopism przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2014 r., Sobótka podobnie jak w 2013 r. ma 10 punktów.

Czasopismo

„Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, jest najważniejszym z wydawnictw Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii.

Ukazuje się od roku 1946, najpierw jako półrocznik i rocznik pod tytułem „Sobótka”, ostatecznie, od roku 1957, jako kwartalnik pod obecnym tytułem. Założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym był prof. Antoni Knot (1904-1982).

W czasopiśmie publikowane są materiały dotyczące badań nad dziejami Europy Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Śląska. Obecnie jest jednym z najstarszych w Polsce regionalnych czasopism naukowych o profilu historycznym i zdobył sobie wysoką rangę wśród licznych już wydawnictw periodycznych polskiej humanistyki.

Od lutego 2010 r. redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Teresa Kulak. W skład Komitetu Naukowego wchodzą historycy z Polski, Niemiec, Czech i USA. Środowisko skupione wokół „Sobótki” zamierza utrzymać dotychczasowe tradycje naukowego periodyku poświęconego tematyce śląskiej i dziejom śląskiego dziedzictwa, które uwzględnia na bieżąco wyniki badań uczonych polskich, czeskich, niemieckich, austriackich, amerykańskich i węgierskich.

Wszystkie artykuły publikowane w „Sobótce” są recenzowane przez członków redakcji i różnych specjalistów ze środowiska historycznego. Po przeprowadzeniu oceny parametrycznej w 2010 r. Minister Szkolnictwa Wyższego i Nauki przyznał “Śląskiemu Kwartalnikowi Historycznemu Sobótka” 9 punktów. W 2011 roku “Sobótka” pojawiła się na liście ERIH z kategorią NAT. W wyniku ewaluacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego we wrześniu 2012 roku przyznano „Sobótce” 10 punktów.

Czasopismo jest indeksowane w bazach: Index Copernicus i CEJSH.

W latach 2012-2013 redakcja realizowała grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, w którego wyniku przetłumaczono 26 artykułów z różnych roczników “Sobótki” na język angielski. Artykuły dostępne są na stronie anglojęzycznej czasopisma (należy kliknąć flagę brytyjską u góry ekranu, następnie – nadal u góry ekranu – przejść do zakładki Journal, Articles)

Zakup i prenumerata

Archiwalne (posiadamy większość) i aktualne numery “Śląskiego Kwartalnika Historycznego Sobótka” można zamówić pisząc na adres WrTMH lub nabyć osobiście w jego siedzibie: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, ul. Szewska 49, 50-139 Wrocław, gabinet 4, tel.713752976, e-mail: atohistoria@gmail.com lub derwich@gmail.com ewentualnie kontaktując się z Panem Piotrem Szukielem, e-mal: piotrszukiel@gmail.com.

Tą samą drogą można także zamówić prenumeratę, koszt rocznej (razem z wysyłką) wynosi: krajowa: 80 zł; zagraniczna: 160 zł.

Poza tym prenumeratę krajową i zagraniczną naszego kwartalnika prowadzi Ruch SA.

Profesor Adam Galos nie żyje

11 IV 2013 r. przeżywszy 89 lat zmarł Profesor Adam Galos, znakomity znawca dziejów Polski i Niemiec w XIX i XX w., wieloletni redaktor naczelny Śląskiego Kwartalnika Historycznego „Sobótka”.

Urodził się 22 lipca 1924 r. w Krakowie. W czasie II wojny światowej działał w Armii Krajowej, redagując m.in. konspiracyjne pismo „Na placówce”. Na tajnych kompletach zdał maturę i podjął studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, które ukończył w 1946 r. W tymże roku, zmuszony okolicznościami konspiracyjnymi, przeniósł się do Wrocławia i zatrudnił na Uniwersytecie Wrocławskim, z którym Jego losy związały się aż do końca życia. Na wrocławskiej Alma Mater przeszedł wszystkie etapy kariery akademickiej, począwszy od obronionego w 1950 r. doktoratu, napisanego pod kierunkiem prof. Henryka Wereszyckiego, aż po profesurę zwyczajną w 1989 r. Piastował rozmaite ważne funkcje, m.in. jako dyrektor kierował pracami Instytutu Historycznego w latach 1969–1972 oraz 1981–1985. Z funkcji dyrektora został ostatecznie za swoją niezłomną postawę polityczną usunięty przez ministra. Aktywnie udzielał się w organizacjach społecznych, m.in. w jawnej i tajnej „Solidarności”. Należał do wielu organizacji naukowych, w tym do Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii i Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, w których pełnił również najważniejsze funkcje. Profesor Adam Galos z wielkim zaangażowaniem podchodził także do dydaktyki uniwersyteckiej. Jego wychowankowie zawsze ciepło i z uznaniem wypowiadają się o swoim Mistrzu, Jego wiedzy i nienagannej postawie moralnej.

Jako wybitne należy ocenić dokonania naukowe Zmarłego na polu badań historycznych. Specjalizował się On przede wszystkim w studiowaniu dziejów Niemiec, Polski, zwłaszcza Śląska i Galicji w ciągu ostatnich dwóch stuleci. Nie był Mu obcy żaden z gatunków naukowego pisarstwa historycznego. Szeroko znane są Jego syntezy dziejów Polski (w tzw. PAN-owskiej „Historii Polski”) i Niemiec (wspólnie z Władysławem Czaplińskim i Wacławem Kortą; ostatnio ukazało się poprawione i uzupełnione wydanie trzecie), a opracowania monograficzne należą do klasycznych w polskiej historiografii, zwłaszcza na temat rugów pruskich na Górnym Śląsku, dziejów Hakaty czy obchodów rocznic patriotycznych w Polsce pod zaborami. Profesor chętnie uprawiał biografistykę, m.in. opracował liczne artykuły w „Polskim słowniku biograficznym”, należał też do rady naukowej tej szacownej polskiej biografii narodowej. Bacznie obserwował życie naukowe, co znajdowało swoje odzwierciedlenie w rozlicznych recenzjach i artykułach recenzyjnych, będących wyrazem Jego imponującej erudycji. Interesowało też Profesora edytorstwo źródeł historycznych. W Jego opracowaniu ukazały się m.in. pamiętniki Michała Bobrzyńskiego (ostatnio drugie wydanie). Pełna bibliografia Jego prac jest imponująca i liczy przeszło 660 pozycji.

Profesor Adam Galos przez wiele lat udzielał się w rozmaitych gremiach zajmujących się redagowaniem czy to pojedynczych wydawnictw, czy to pilotowaniem wielotomowych przedsięwzięć edytorskich. Do swych obowiązków podchodził niezwykle sumiennie, czytając i redagując wszystkie przeznaczone do druku materiały i dyskutując z ich autorami. Na szczególne uznanie zasługuje Jego praca w redakcji „Sobótki”, której wydawaniem kierował przez prawie 35 lat i tylko pogarszający się stan zdrowia zmusił Go w 2009 r. do rezygnacji ze stanowiska redaktora naczelnego. Godne podkreślenia są aktywność, z którą zabiegał o nowych autorów i nowe materiały, a także Jego starania o przetrwanie czasopisma w trudnych okresach kryzysowych.

Przez wiele lat zmagał się Profesor z różnymi chorobami, które wprawdzie osłabiały Go i bardzo komplikowały życie codzienne, lecz nigdy nie złamały Jego ducha i nie wytrąciły Mu pióra z ręki. Aż do wiosennego poranka 11 kwietnia 2013 r., kiedy opuścił nas na zawsze. Pozostaną z nami Jego dzieło i wdzięczna pamięć o Nim.

Requiesce in pace!

***

Msza żałobna w intencji zmarłego Pana Profesora zostanie odprawiona w czwartek, 18 kwietnia, o godz. 9.00 w kościele św. Anny przy ul. Sobótki, a uroczystości pogrzebowe rozpoczną się tego samego dnia o godz. 11.00 na Cmentarzu Świętego Maurycego (na Skowroniej Górze), przy ul. Działkowej.