Instrukcja dla autorów

Materiały (rozprawy, artykuły, miscellanea źródłowe, polemiki, recenzje, sprawozdania, nekrologi) prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na adres: sobotka@hist.uni.wroc.pl lub pocztą na płycie CD. Prosimy o przygotowanie tekstów według niniejszej instrukcji.

Do każdego artykułu powinno być dołączone: 3-5 słów kluczowych, bibliografia, streszczenie (o objętości 1300-1500 znaków) oraz abstrakt (o objętości 400-600 znaków) zawierający podstawowe informacje o stawianych tezach, zastosowanej metodologii oraz wnioskach końcowych.

Nadsyłane teksty są recenzowane przez osoby wskazane przez Redakcję i na tej podstawie kwalifikowane do druku. Redakcja zastrzega sobie prawo proponowania zmian lub skrótów.

Autorzy rozpraw i artykułów otrzymują tekst do korekty. Niezwrócenie korekty w określonym terminie uznajemy za zgodę na publikację tekstu. Autorzy rozpraw i artykułów otrzymują po dwa egzemplarze danego numeru kwartalnika, a autorzy innych tekstów – po jednym egzemplarzu (niezależnie od ilości tekstów opublikowanych w danym numerze).

Podstawowe zasady recenzowania publikacji:
 1. Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów.
 2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 3. Autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).
 4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
  1. bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  2. relacje podległości zawodowej,
  3. bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 5. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 6. Formularz recenzencki jest podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.
 7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

Aby przeciwdziałać przypadkom nierzetelności naukowej takim, jak „ghostwriting”, „guest authorship” redakcja wprowadziła poniższe rozwiązania:

 1. Od autorów publikacji wymaga się ujawnienia ich poszczególnego wkładu w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
 2. Wszelkie wykryte przypadki „ghostwriting”, i „guest authorship” będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
3027 Total Views 1 Views Today