KSIĘGA WSPOMINKOWA UPAMIĘTNIAJĄCA ŚP. PROFESORA ADAMA GALOSA

Poniżej publikujemy list inicjatorów księgi wspominkowej upamiętniającej śp. Profesora Adama Galosa – długoletniego redaktora naczelnego Śląskiego Kwartalnika Historycznego Sobótka. Redakcja zaprasza w imieniu autorów listu do współpracy: 

Do Przyjaciół, Znajomych i Uczniów
śp. Profesora Adama Galosa

Szanowni i Drodzy Państwo,

już blisko dwa lata mija od śmierci Profesora Adama Galosa. Dla tych, którzy obcowali z Nim do ostatnich dni, Jego odejście odczuwalne jest jako trudna do zapełnienia pustka; dla tych zaś, którzy jedynie „otarli” się o Niego w życiu, pozostała głęboka, nieznikająca refleksja.

Aby pamięć o Adamie Galosie nie została zatarta, podejmujemy się zadania opisania Jego życia. Pragniemy stworzyć zbiór opowiadań-wspomnień, które będą przydatne dla przyszłego biografa.

Profesor miał kilkuset uczniów, wielu przyjaciół i znajomych. List ten kierujemy do wszystkich Państwa, którzy znali Adama Galosa i zapragną podzielić się swoimi wspomnieniami i refleksjami. Niekoniecznie więc muszą być to panegiryki – oczekujemy też krytycznych wypowiedzi. Wszyscy niewątpliwie zdają sobie sprawę z tego, że finalny obrachunek i tak pozostanie korzystny dla Niego.

Przewidujemy wstępnie, że powstanie jedna „tradycyjna” księga papierowa oraz dodatkowo strona internetowa. Jeśli przesłane materiały będą duże – nie zakładamy tutaj żadnych limitów – to w całości zamieścimy je w internecie, a ich autor(rzy) poproszeni zostaną o dokonanie skrótu do księgi „tradycyjnej”. Termin oddawania prac to 31 stycznia 2016 r., a wydanie księgi przewidziane jest w rocznicę śmierci Profesora, 11 kwietnia 2016 r. Teksty jednak będzie można nadsyłać cały czas, nawet po wydrukowaniu tomu – trafią wtedy na stronę internetową.

Prace prosimy przesyłać na adres e-mailowy: ksiegagalos@gmail.com lub skierować się bezpośrednio do któregoś z nas.

Dziękujemy Państwu za zrozumienie i liczymy na owocną współpracę.

o. Józef Puciłowski     Krzysztof Popiński     Anna Kraucz-Miękus  Tomasz Szubert

Wkrótce ukaże się numer 4/2014

W numerze 4 ukażą się następujące artykuły:

Jerzy Rajman, Trudne początki opactwa cystersów w Jemielnicy (ok. 1286–1307). Rola możnych śląskich i księcia opolskiego w powstaniu i uposażeniu klasztoru

Adriana Dawid, Rajmund Kubiszok i Józef Kansy – oskarżeni w 1933 r. o bratobójstwo Po-lacy, ofiary hitlerowskiego systemu sprawiedliwości na Śląsku Opolskim

Małgorzata Świder, 17 czerwca – „trudny dzień” i „uciążliwa rocznica”

Krzysztof Łagojda, Zarys działalności Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej we Wrocławiu po 1989 r.

ERIH Plus

W ciągu lat 2013-2014 ERIH został oficjalnie przeniesiony do Norwegii (Norwegian Social Science Data Services) i zmienił nazwę na ERIH Plus. Premiera nastapiła w lipcu 2014 r. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka jest teraz na tej nowej liście. W związku z zaniechaniem zmian punktacji czasopism przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2014 r., Sobótka podobnie jak w 2013 r. ma 10 punktów.

Profesor Adam Galos nie żyje

11 IV 2013 r. przeżywszy 89 lat zmarł Profesor Adam Galos, znakomity znawca dziejów Polski i Niemiec w XIX i XX w., wieloletni redaktor naczelny Śląskiego Kwartalnika Historycznego „Sobótka”.

Urodził się 22 lipca 1924 r. w Krakowie. W czasie II wojny światowej działał w Armii Krajowej, redagując m.in. konspiracyjne pismo „Na placówce”. Na tajnych kompletach zdał maturę i podjął studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, które ukończył w 1946 r. W tymże roku, zmuszony okolicznościami konspiracyjnymi, przeniósł się do Wrocławia i zatrudnił na Uniwersytecie Wrocławskim, z którym Jego losy związały się aż do końca życia. Na wrocławskiej Alma Mater przeszedł wszystkie etapy kariery akademickiej, począwszy od obronionego w 1950 r. doktoratu, napisanego pod kierunkiem prof. Henryka Wereszyckiego, aż po profesurę zwyczajną w 1989 r. Piastował rozmaite ważne funkcje, m.in. jako dyrektor kierował pracami Instytutu Historycznego w latach 1969–1972 oraz 1981–1985. Z funkcji dyrektora został ostatecznie za swoją niezłomną postawę polityczną usunięty przez ministra. Aktywnie udzielał się w organizacjach społecznych, m.in. w jawnej i tajnej „Solidarności”. Należał do wielu organizacji naukowych, w tym do Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii i Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, w których pełnił również najważniejsze funkcje. Profesor Adam Galos z wielkim zaangażowaniem podchodził także do dydaktyki uniwersyteckiej. Jego wychowankowie zawsze ciepło i z uznaniem wypowiadają się o swoim Mistrzu, Jego wiedzy i nienagannej postawie moralnej.

Jako wybitne należy ocenić dokonania naukowe Zmarłego na polu badań historycznych. Specjalizował się On przede wszystkim w studiowaniu dziejów Niemiec, Polski, zwłaszcza Śląska i Galicji w ciągu ostatnich dwóch stuleci. Nie był Mu obcy żaden z gatunków naukowego pisarstwa historycznego. Szeroko znane są Jego syntezy dziejów Polski (w tzw. PAN-owskiej „Historii Polski”) i Niemiec (wspólnie z Władysławem Czaplińskim i Wacławem Kortą; ostatnio ukazało się poprawione i uzupełnione wydanie trzecie), a opracowania monograficzne należą do klasycznych w polskiej historiografii, zwłaszcza na temat rugów pruskich na Górnym Śląsku, dziejów Hakaty czy obchodów rocznic patriotycznych w Polsce pod zaborami. Profesor chętnie uprawiał biografistykę, m.in. opracował liczne artykuły w „Polskim słowniku biograficznym”, należał też do rady naukowej tej szacownej polskiej biografii narodowej. Bacznie obserwował życie naukowe, co znajdowało swoje odzwierciedlenie w rozlicznych recenzjach i artykułach recenzyjnych, będących wyrazem Jego imponującej erudycji. Interesowało też Profesora edytorstwo źródeł historycznych. W Jego opracowaniu ukazały się m.in. pamiętniki Michała Bobrzyńskiego (ostatnio drugie wydanie). Pełna bibliografia Jego prac jest imponująca i liczy przeszło 660 pozycji.

Profesor Adam Galos przez wiele lat udzielał się w rozmaitych gremiach zajmujących się redagowaniem czy to pojedynczych wydawnictw, czy to pilotowaniem wielotomowych przedsięwzięć edytorskich. Do swych obowiązków podchodził niezwykle sumiennie, czytając i redagując wszystkie przeznaczone do druku materiały i dyskutując z ich autorami. Na szczególne uznanie zasługuje Jego praca w redakcji „Sobótki”, której wydawaniem kierował przez prawie 35 lat i tylko pogarszający się stan zdrowia zmusił Go w 2009 r. do rezygnacji ze stanowiska redaktora naczelnego. Godne podkreślenia są aktywność, z którą zabiegał o nowych autorów i nowe materiały, a także Jego starania o przetrwanie czasopisma w trudnych okresach kryzysowych.

Przez wiele lat zmagał się Profesor z różnymi chorobami, które wprawdzie osłabiały Go i bardzo komplikowały życie codzienne, lecz nigdy nie złamały Jego ducha i nie wytrąciły Mu pióra z ręki. Aż do wiosennego poranka 11 kwietnia 2013 r., kiedy opuścił nas na zawsze. Pozostaną z nami Jego dzieło i wdzięczna pamięć o Nim.

Requiesce in pace!

***

Msza żałobna w intencji zmarłego Pana Profesora zostanie odprawiona w czwartek, 18 kwietnia, o godz. 9.00 w kościele św. Anny przy ul. Sobótki, a uroczystości pogrzebowe rozpoczną się tego samego dnia o godz. 11.00 na Cmentarzu Świętego Maurycego (na Skowroniej Górze), przy ul. Działkowej.