8, 1953

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_8_1953_src Oryginał
47 MB 275
pdf Sobotka_8_1953_ocr Plik OCR
15 MB 921
pdf Sobotka_8_1953 Spis Treści
110 kB 244
Autor
Tytuł / Dział
Str.
Cytaty 4
Z przemówienia Prezesa Rady Ministrów Józefa Cyrankiewicza na sesji naukowej Polskiej Akademii Nauk poświęconej polskiemu Odrodzeniu 5–8
Od redakcji 9
Artykuły
Maleczyńska E. Kilka uwag na temat problematyki badań okresu Odrodzenia w dziejach Śląska 11–38
Inglot S. Produkcja roślinna i zwierzęca na Dolnym Śląsku w drugiej połowie XVI w. 39–68
Tync St. Z życia patrycjatu wrocławskiego w dobie renesansu 69–123
Wierzejska M. Piotr Polak „defensor regni Poloniae” w dobie walk husyckich 124–142
Wojtal J. Głosy szlacheckiej opinii o Śląsku 1572-1648 143–166
Frančić M. Walka klasowa chłopów czeskich w XVII w. : cz. 2 167–222
Materiały
Korta W. Nieznana księga podatkowa księstwa wrocławskiego z 1425 r. 223–256
Heck R. Fragment życia i walki klasowej w polskiej wsi śląskiej w XVI w. 257–267
Śliziński J. Z dziejów stosunku śląskich mas ludowych do braci czeskich w dniach ich prześladowań 268–279
Recenzje i sprawozdania
Karol Maleczyński Fr. Graus – Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské. I. Dějiny venkovského lidu od 10. stol. do prvni poloviny 13 stol. 280-289
Wacław Korta Z. Kaczmarczyk, M. Sczaniecki – Kolonizacja na prawie niemieckim w Polsce a rozwój renty feudalnej 289-293
Anna Lipska A. S. Sazonowa – Socjalno-politiczeskije i nacjonalnyje trebowanija w uczeji Jana Gusa 293-302
A. I. Ozolin – Manifesty goroda Pragi w gody krestijanskoj wojny w Czechii
M. M. Smirin – Rewolucjonnyje otkliki gusitskich wojin w Giermanii
M. M. Smirin – Reformacija impieratora Sigismunda
A. I. Ozolin – Gusity w Turne
Ewa Maleczyńska Fr. Kavka – Husitská revoluční tradice 303-310
Leszek Wierzejski M. M. Smirin – Oczerki po istorii politiczeskoj borby w Giermanii piered reformacijej 310-315
Roman Heck Tazbir J. – Reformacja a problem chłopski w Polsce XVI wieku 316-330
Władysław Czapliński Zins H. – Powstanie chłopskie w Prusach Książęcych w 1525 r. 330-334
Roman Heck Wł. Dziewulski – Zaludnienie Śląska w końcu XVI i początku XVII w. 334-339
Adam Galos Slezský sborník 339-342
Kronika naukowa za r. 1952
[s.a.] Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii w r. 1953 343-344
[s.a.] Konferencja śląska 344-353
J. G. [Józef Gierowski?] Sesja naukowa „Odrodzenie w Polsce” 353-360
[s.a.] Wojewódzkie Archiwum Państwowe we Wrocławiu 360-361
Alfred Kucner Ocalałe archiwalia w Archiwum Miejskim we Wrocławiu 361-367
Spis współpracowników 368
1765 Total Views 1 Views Today