71, 2016, 3

Autor Tytuł/Dział Str.
Artykuły i studia materiałowe
 3–120
Małgorzata Pawlak, Karol Sanojca, Bibliografia historii Śląska w perspektywie historycznej i metodologicznej 5–11
Małgorzata Pawlak, Żywoty równoległe. Polska i niemiecka bibliografia historii Śląska (1945–1990) 13–21
Karol Sanojca, Bibliografia historii Śląska – Bibliografie dějin Slezska – Bibliographie zur Geschichte Schlesiens. Bilans ćwierćwiecza (1990–2015) 23–30
Peter Garbers, Bibliographische Herausforderungen: Standardisierung und Kooperationen 31–37
Jadwiga Woźniak-Kasperek, Problemy współpracy narzędzi wyszukiwawczych bibliografii specjalnych z uniwersalnymi systemami organizacji wiedzy 39–43
Eligiusz Janus, Schlesien als Problem der österreichischen Historiographie und Bibliografie 45–62
Anna Gruca, Silesiaka w Bibliografii historii polskiej. Przyczynek do relacji między bibliografią historyczną ogólną a regionalną 63–69
Zdzisław Gębołyś, Śląskie bibliografie terytorialne na przełomie XX i XXI w. – między tradycją a nowoczesnością (od kartotek zagadnieniowych do bibliotek cyfrowych) 71–84
Wojciech Mrozowicz, Historiografia śląska – perspektywa bibliograficzna 85–90
Barbara Pytlos, Literatura śląska – zakres i struktura pojęcia w przestrzeni bibliograficznej 91–99
Robert Heś, Kilka uwag na temat indeksowania zagadnień historii wojskowości w Bibliografii historii Śląska 101–106
Beata Stragierowicz, Bibliografia historii Śląska w warsztacie badawczym historyka sztuki (komunikat) 107–109
Przemysław Kulesza, Problemy periodyzacji średniowiecza w Bibliografii historii Śląska na tle innych wybranych bibliografii regionalnych i ogólnopolskich 111–120
Miscellanea źródłowe
121–126
Adam Morawiec, W obronie Paula Witticha albo oddajcie co wrocławskie Wrocławiowi 121–125
Anniversaria
127–158
Kazimierz Kozica, Martin Helwig (1516–1574) i jego mapa Śląska z 1561 r. W 500. rocznicę urodzin wielkiego kartografa 127–157
Artykuły recenzyjne i recenzje
159–186
Ubi est finis huius libri Deus scit. Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem, edd. Michal Dragoun, Lucie Doležaová, Adéla Ebersonová – Wojciech Mrozowicz 159–162
Červená kniha Opavského knížectví. Edice registra komunikace opavských stavů z let 1614–1618 ve věci jejich sporu s Karlem z Lichtenštejna, ed. Petr Kozák – Martin Čapský 162–163
Kacper Manikowski, Kościół św. Barbary w Drogosławiu – historia niemieckiej wspólnoty katolickiej do 1946 roku – Marcin Szkwarek 163–166
Beata Halicka, Polski Dziki Zachód. Przymusowe migracje i kulturowe oswajanie Nadodrza 1945–1948 – Małgorzata Ruchniewicz 166–174
Edyta Kołtan, Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Polsce i w Niemczech w latach 1945–1970 – Grzegorz Strauchold 174–177
Jan Paździora, Polska Miedź 1945–2010 – Marcin Szkwarek 177–180
25 lat samorządu Wrocławia, red. Włodzimierz Suleja, Rafał Nowakowski, Grzegorz Strauchold – Andrzej Łoś 180–185
Polemiki
187–200
Bogusław Czechowicz, „W określeniu ‘śląski gotyk’ cudzysłów wolno zatem uznać za zbędny”, czyli między badawczą melancholią a imperatywem poszukiwania odpowiedzi 187–195
Jakub Adamski, Jeszcze raz o śląskim modusie budowli kościelnej – na marginesie artykułu Bogusława Czechowicza 196–199
Kronika naukowa
201–204
Konrad Szymański, Sprawozdanie z IV Wolińskich Spotkań Mediewistycznych pt. Biskup Otton z Bambergu i jego świat (Wolin, 5-7 VIII 2016 r.) 201–203
Najnowsze wydawnictwa z zakresu historii Śląska, oprac. Wojciech Mrozowicz 205–208
Współpracownicy numeru 209–210
Spis treści 211–212
1419 Total Views 1 Views Today