71, 2016, 2

Author Title/Column Page
Artykuły i studia materiałowe
3–132
Jarosław Malicki, Vratislav czy Wrocisław? O genezie i rozwoju nazwy Wrocławia wobec danych o dziejach komunikacji językowej na Śląsku od X do XIII w. 3–17
Olga Miriam Przybyłowicz, Klasztor klarysek w Strzelinie – uposażenie, darowizny i dochody. Przyczynek do standardu życia wspólnoty w świetle prawa zakonnego i dokumentów 19–46
Krzysztof Bracha, Jana z Wünschelburga († ca. 1456) życie i twórczość 47–59
Sebastian Wojdyła, Ród panów ze Skalicy herbu Strzemię i ich potomków do początków XIX w. Genealogia, majątki oraz związki ze Śląskiem i ziemią kłodzką 61–94
Jakub Szajt, Zagadnienie formy i treści ideowych barokowej ambony z kolegiaty NMP w Głogowie 95–111
Anna Badowicz, Miejsca pamięci jako element propagandy Armii Radzieckiej wśród społeczeństwa polskiego na Dolnym Śląsku w latach 1945–1956 113–32
Micsellanea źródłowe
133–148
Agata Tarnas-Tomczyk, W sprawie daty i okoliczności przybycia do Trzebnicy pierwszego konwentu mniszek 133–137
Anna Jankowska-Nagórka, Zmiana nazw miejscowości jako wyraz celowej repolonizacji Dolnego Śląska. Kilka nietypowych przypadków 139–147
Artykuły recenzyjne i recenzje
149–178
Jürgen Petersohn, Die Kamminer Bischöfe des Mittelalters. Amtsbiographien und Bistumsstrukturen vom 12. bis 16. Jahrhundert – Piotr Piętkowski 149–154
Paweł Milejski, Skarb groszy praskich z Oleśnicy / The Oleśnica Hoard of Prague Groschen, przy udziale Beaty Miazgi – Michał Zawadzki 154–157
Pavel Soukup, Jan Hus. Život a smrt kazatele – Martin Čapský 157–158
Richard Šipek, Die Jauerer Schlossbibliothek Otto des Jüngeren von Nostitz, Teil 1–2 – Wojciech Mrozowicz 158–162
Andrzej Cinciała, Dziennik 1846–1853, wydała Marzena Bogus, cz. 1 i 2 – Marek Czapliński 162–164
Maria Zwierz, Tradycje wystawiennicze we Wrocławiu w latach 1818–1948 – Rainer Sachs 164–167
Wywózka. Deportacja mieszkańców Górnego Śląska do obozów pracy przymusowej w Związku Sowieckim w 1945 roku. Faktografia– konteksty – pamięć, red. Sebastian Rosenbaum, Dariusz Węgrzyn – Grzegorz Strauchold 167–170
Agata Mirek, Trudne lata. Wielkie dni. Zakony żeńskie w PRL / Austere years. Great days. Convents in the Polish People’s Republic – Wanda Musialik 170–177
Kronika naukowa
179–202
Tomasz Białończyk, XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu “Kultura Europy Środkowej” pt. “Systemy reprezentacji i parlamentaryzmu w Europie Środkowej w rozwoju historycznym” (Zabrze, 19–20 XI 2015 r.) 179–181
Tomasz Białończyk, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. “760 lat początków miasta Prudnika” (Prudnik, 3 XII 2015 r.) 181–182
Mikołaj Modrzyński, Kamila Biernat, I Konferencja z cyklu “Editiones sine fine” (Toruń, 12–13 V 2016 r.) 182–189
Małgorzata Pawlak, Karol Sanojca, Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. “Bibliografia historii Śląska w perspektywie historycznej i metodologicznej” (Krobielowice, 19–21 V 2016 r.) 189–191
Patrick Starczewski, Prezentacja i promocja Historyczno-topograficznegoatlasumiastśląskich, t. 5: Wrocław / Breslau (Wrocław, 23 V 2016 r.) 191–192
Ewa Sąsiadek, Konferencja pt. “Co można wydobyć z okładek dawnych ksiąg metrykalnych? Księga metrykalna z Mszany Śląskiej (1638–1775)” (Katowice, 2 VI 2016 r.) 192–195
Krzysztof Fokt, Maciej Mikuła, I Seminarium projektu badawczego pn. “Fontes Iuris Lusatiae Superioris Vetustissimi” (Kraków, 9–10 VI 2016 r.) 195–198
Marek Derwich, Sprawozdanie z działalności Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii Oddziału Wrocławskiego PTH, w roku 2015 198–202
Najnowsze wydawnictwa z zakresu historii Śląska, oprac. Wojciech Mrozowicz 203–206
Współpracownicy numeru 207–208
Spis treści 209–210

 

205 Total Views 1 Views Today