71, 2016, 2

Autor Tytuł/Dział Str.
Artykuły i studia materiałowe
 3–132
Jarosław Malicki, Vratislav czy Wrocisław? O genezie i rozwoju nazwy Wrocławia wobec  danych o dziejach komunikacji językowej na Śląsku od X do XIII w. 3–17
Olga Miriam Przybyłowicz, Klasztor klarysek w Strzelinie – uposażenie, darowizny i dochody. Przyczynek do standardu życia wspólnoty w świetle prawa zakonnego i dokumentów 19–46
Krzysztof Bracha, Jana z Wünschelburga († ca. 1456) życie i twórczość 47–59
Sebastian Wojdyła, Ród panów ze Skalicy herbu Strzemię i ich potomków do początków  XIX w. Genealogia, majątki oraz związki ze Śląskiem i ziemią kłodzką 61–94
Jakub Szajt, Zagadnienie formy i treści ideowych barokowej ambony z kolegiaty NMP  w Głogowie 95–111
Anna Badowicz, Miejsca pamięci jako element propagandy Armii Radzieckiej wśród  społeczeństwa polskiego na Dolnym Śląsku w latach 1945–1956 113–32
Micsellanea źródłowe
 133–148
Agata Tarnas-Tomczyk, W sprawie daty i okoliczności przybycia do Trzebnicy pierwszego konwentu mniszek 133–137
Anna Jankowska-Nagórka, Zmiana nazw miejscowości jako wyraz celowej repolonizacji  Dolnego Śląska. Kilka nietypowych przypadków 139–147
Artykuły recenzyjne i recenzje
149–178
Jürgen Petersohn, Die Kamminer Bischöfe des Mittelalters. Amtsbiographien und  Bistumsstrukturen vom 12. bis 16. Jahrhundert – Piotr Piętkowski 149–154
Paweł Milejski, Skarb groszy praskich z Oleśnicy / The Oleśnica Hoard of Prague Groschen,  przy udziale Beaty Miazgi – Michał Zawadzki 154–157
Pavel Soukup, Jan Hus. Život a smrt kazatele – Martin Čapský 157–158
Richard Šipek, Die Jauerer Schlossbibliothek Otto des Jüngeren von Nostitz, Teil 1–2 –  Wojciech Mrozowicz 158–162
Andrzej Cinciała, Dziennik 1846–1853, wydała Marzena Bogus, cz. 1 i 2 –  Marek Czapliński 162–164
Maria Zwierz, Tradycje wystawiennicze we Wrocławiu w latach 1818–1948 – Rainer Sachs 164–167
Wywózka. Deportacja mieszkańców Górnego Śląska do obozów pracy przymusowej w Związku Sowieckim w 1945 roku. Faktografia– konteksty – pamięć, red. Sebastian Rosenbaum,  Dariusz Węgrzyn – Grzegorz Strauchold 167–170
 Agata Mirek, Trudne lata. Wielkie dni. Zakony żeńskie w PRL / Austere years. Great days.  Convents in the Polish People’s Republic – Wanda Musialik 170–177
Kronika naukowa
179–202
Tomasz Białończyk, XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Kultura Europy Środkowej” pt. „Systemy reprezentacji i parlamentaryzmu w Europie Środkowej w rozwoju historycznym” (Zabrze, 19–20 XI 2015 r.) 179–181
Tomasz Białończyk, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „760 lat początków miasta  Prudnika” (Prudnik, 3 XII 2015 r.) 181–182
Mikołaj Modrzyński, Kamila Biernat, I Konferencja z cyklu „Editiones sine fine”  (Toruń, 12–13 V 2016 r.) 182–189
Małgorzata Pawlak, Karol Sanojca, Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Bibliografia historii Śląska w perspektywie historycznej i metodologicznej” (Krobielowice,  19–21 V 2016 r.) 189–191
Patrick Starczewski, Prezentacja i promocja Historyczno-topograficznegoatlasumiastśląskich,  t. 5: Wrocław / Breslau (Wrocław, 23 V 2016 r.) 191–192
Ewa Sąsiadek, Konferencja pt. „Co można wydobyć z okładek dawnych ksiąg metrykalnych?  Księga metrykalna z Mszany Śląskiej (1638–1775)” (Katowice, 2 VI 2016 r.) 192–195
Krzysztof Fokt, Maciej Mikuła, I Seminarium projektu badawczego pn. „Fontes Iuris Lusatiae Superioris Vetustissimi” (Kraków, 9–10 VI 2016 r.) 195–198
Marek Derwich, Sprawozdanie z działalności Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii Oddziału Wrocławskiego PTH, w roku 2015 198–202
Najnowsze wydawnictwa z zakresu historii Śląska, oprac. Wojciech Mrozowicz 203–206
Współpracownicy numeru 207–208
Spis treści 209–210
1234 Total Views 1 Views Today