68, 2013, 4

Lucyna Harc, Przemysław Wiszewski, Rościsław Żerelik, Między świadomością narodową i regionalną. Śląsk podzielony (1918–1945) 3–5
Artykuły i studia materiałowe
7–120
Tomasz Kruszewski, Śląskie władze administracyjne wobec przekształceń terytorialnych Śląska (1918–1945) 7–31
Miron Urbaniak, Czynniki integrujące i dezintegrujące gospodarkę Śląska w latach 1918–1945 33–55
Tomasz Przerwa, Struktura społeczna i grupy społeczne w procesach integracji i dezintegracji Śląska jako regionu (1918–1945) 57–73
Grzegorz Strauchold, Zagadnienia etniczne a spójność społeczna Śląska w latach 1919–1945 75–93
Bernard Linek, Tożsamość śląska w okresie państw narodowych (1918–1945) 95–119
Anniversaria
121–134
Andrzej Olejniczak, Epilog bitwy pod Budziszynem. Kampania Napoleona na Dolnym Śląsku wiosną 1813 r. 121–134
Miscellanea źródłowe
135–146
Marek L. Wójcik, Nieznana pieczęć kanonika wrocławskiego Gerlacha z Pogorzeli. XIII-wieczneznalezisko z okolic Strzegomia 135–146
Aartykuły recenzyjne i recenzje
147–170
Granice Śląska w interdyscyplinarnej perspektywie, red. Ryszard Gładkiewicz, Teresa Sołdra-Gwóźdź, Marek S. Szczepański – Bogusław Czechowicz 147–151
Jacek Baluch, Zamazany inkaustem rękopis czyli śląsko-czeska sprośna śpiewka – Wojciech Mrozowicz 151–155
Elżbieta Henryka Borkowska, Rola Wielkopolan w życiu narodowym Górnego Śląska w końcu XIX i na początku XX wieku. Zarys problematyki – Marek Czapliński 155–157
Gerd Behrens, Der Mythos der deutschen Überlegenheit. Die deutschen Demokraten und die Entstehung des polnischen Staates 1916-1922 – Jacek Piotrowski 157–160
Piotr Biliński, Stanisław Kutrzeba (1876–1946). Biografia naukowa i polityczna – Piotr Ruciński 160–165
Maciej Matwijów, Mieczysław Gębarowicz (1893–1984), uczony i opiekun narodowych dóbr kultury – Tomasz Serwatka 165–169
Bohdan Łukaszewicz, Represjonowani na Warmii i Mazurach 1945–1956. Materiały biograficzne – Grzegorz Strauchold 169–170
Kronika naukowa
171–176
Łukasz Wolak, Posiedzenie uczestników Centralnego Projektu Badawczego IPN pt. Polska Emigracja Polityczna 1939–1990, Warszawa, 18 X 2013 r. 171–172
Wojciech Mrozowicz, Debaty edytorskie na Uniwersytecie Jagiellońskim, Kraków, 22 X 2013 r. 172–173
Roland Czarnecki, Międzynarodowa konferencja Die Stadtchronistik in den Lausitzen in vergleichender Perspektive (Kronikarstwo miejskie na Górnych i Dolnych Łużycach w perspektywie porównawczej), Bauzten, 8–9 XI 2013 r. 173–175
Nekrologi
177–186
Marek Czapliński, Krystyn Matwijowski, Adam Galos (22 VII 1924 – 11 IV 2013) 177–185
Najnowsze wydawnictwa z zakresu historii Śląska, oprac. Wojciech Mrozowicz 187–190
Współpracownicy numeru 191–192
Spis treści 193–194
Spis treści rocznika LXVIII (2013) 195–199
Lista recenzentów wewnętrznych współpracujących z redakcją „Śląskiego Kwartalnika Historycznego Sobótka” 201–202

 

 

1612 Total Views 1 Views Today