68, 2013, 3

Artykuły i studia materiałowe
 3–88
Dariusz Dąbrowski, W sprawie polsko-ruskich relacji w pierwszej połowie XII w. Wokół małżeństwa Bolesława Wysokiego ze Zwienisławą Wsiewołodówną 3–21
Bogusław Czechowicz, Księstwa świdnickie i jaworskie a sukcesja na tronie czeskim w dobie Zygmunta Luksemburskiego. Przyczynek do dyskusji o znaczeniu przestrzeni symbolicznej w późnośredniowiecznym państwie czeskim 23–37
Martin Čapský, Komunikacja polityczna, miejsca pamięci i późnośredniowieczna Świdnica 39–49
Petr Popelka, Polityka transportowa władców habsburskich na Śląsku Austriackim w czasach absolutyzmu oświeconego 51–66
Wojciech Gruk, Gmach poczty we Wrocławiu-Leśnicy jako siedziba urzędu państwowego Rzeszy w latach 1894–1929 67–87
Miscellanea źródłowe
89–132
Jarosław Szymański, Ingres Ottona von Nostitz-Rieneck na starostwo wrocławskie w 1726 r. w świetle jego diariusza 89–102
Dariusz Rolnik, Refleksje Adama Logi o Ślązakach, Polakach, Prusakach, Niemcach i innych nacjach w świetle jego nieznanego dziennika z podróży odbytej z Leszna do Bonn w 1820 r. 103–120
Bartłomiej Stawiarski, Obóz KLV w Łączanach koło Namysłowa. Przyczynek do nazistowskiego „Rozszerzonego Programu Wysyłki Dzieci na Wypoczynek” na Dolnym Śląsku w latach 1940–1944 121–132
Przeglądy badań
133–156
Olga Miriam Przybyłowicz, Monastycyzm w czeskich badaniach dwóch minionych dekad (średniowiecze–wczesna nowożytność) 133–156
Artykuły recenzyjne i recenzje
157–190
Bibliografia historii Śląska / Bibliographie zur Geschichte Schlesiens / Bibliografie dějin Slezska 2003, oprac. Peter Garbers, Zdzisław Gębołyś, Artur Harc, Robert Heś, Eligiusz Janus, Patryk Malicki, Beata Nowak, Małgorzata Pawlak, Barbara Pytlos, Wiebke Rohrer, Karol Sanojca Alena Volná, Elżbieta Warżagolis, red. P. Garbers, K. Sanojca – Wojciech Mrozowicz 157–161
Harlow Giles Unger, John Quincy Adams – Ewa Maj 161–166
Walter Schmidt, Die Schlesische Demokratie von 1848/49: Geschichte und Akteure (Silesia. Schlesien im europäischen Bezugsfeld. Quellen und Forschungen, Bd. 13), I. Halbband: Geschichte der schlesischen Demokratiebewegung, II. Halbband: Protagonisten der schlesischen Demokratiebewegung – Tomasz Przerwa 166–170
Woman and Men at War. A Gender Perspective on World War II and Its Aftermath in Central and Eastern Europe, eds. Maren Röger and Ruth Leiserowitz – Joanna Hytrek-Hryciuk 170–172
Bruno Tschötschel (1874–1941). Wrocławski Wit Stwosz XX wieku, red. Maciej Łagiewski, Piotr Oszczanowski – Rainer Sachs 172–177
Jarosław Zawadzki, Senatorowie. Losy wojenne i powojenne – Jacek Piotrowski 177–180
Józef Pater, Ksiądz infułat dr Karol Milik jako rządca archidiecezji wrocławskiej w latach 1945–1951 – Wojciech Kucharski 180–184
Grzegorz Adamczewski, Radio Wolna Europa w okresach politycznych przełomów – Justyna Kańczukowska 184–187
Polskie Ziemie Zachodnie. Studia Socjologiczne, red. Andrzej Michalak, Andrzej Sakson, Żaneta Stasieniuk – Grzegorz Strauchold 188–190
Kronika naukowa
191–198
Jacek Wójcik II Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja „Panśląska” (Wrocław, 23–24 V 2013 r.) 191–193
Izabela Taraszczuk, Dziedzictwo kulturowe niemieckich i polskich Żydów na terenie Środkowego Nadodrza. Konferencja naukowa Żydzi w dziejach pogranicza polsko-niemieckiego, Zielona Góra-Międzyrzecz (4–5 VI 2013 r.) 193–198
Najnowsze wydawnictwa z zakresu historii Śląska, oprac. Wojciech Mrozowicz 199–202
Współpracownicy numeru 203–204
Spis treści 205–206

 

1473 Total Views 1 Views Today