68, 2013, 2

Lucyna Harc, Przemysław Wiszewski, Rościsław Żerelik, Śląsk jako region spójny czy zmierzający ku dezintegracji?Okres nowożytny (1526–1740) 3–4
Artykuły i studia materiałowe
5– 128
Gabriela Wąs, Instytucje i zarządzanie w procesach integracji i dezintegracji Śląska 5–24
Mateusz Goliński, Integracja a gospodarka. Śląsk w okresie wczesnonowożytnym 25–41
Gabriela Wąs, Struktura społeczna i grupy społeczne w procesach integracji i dezintegracji Śląska jako regionu (1526–1619) 43–55
Arno Herzig, Die Region Schlesien (1618–1740). Die sozialen Gruppierungen und ihre Bedeutung für die Identität des Landes 57–73
Cezary Lipiński, Kwestie etniczne i językowe na Śląsku w „długim wieku” XVI 75–84
Jacek Dębicki, Zagadnienia etniczne i językowe jako czynniki spajające i dezintegrujące Śląsk nowożytny? Podokres 1618/48–1740 85–95
Lucyna Harc, Śląska tożsamość regionalna w okresie nowożytnym (do 1740 r.) 97–108
Piotr Oszczanowski, Sztuka i rzemiosło artystyczne na Śląsku w latach 1526–1740 jako czynniki spajające i dezintegrujące region w dobie nowożytnej 109–127
Miscellanea źródłowe
129–138
Tomasz Jurek, Dokumenty odpustowe dla franciszkanów śląskich z XIII wieku 129–137
Artykuły recenzyjne i recenzje
139–186
Wawrzyniec Kowalski, Z pogranicza historii społecznej i historii literatury. Z nowszych badań historiografii serbskiej nad dziejami kobiet w średniowieczu 139–146
Małgorzata Ruchniewicz, Między polityką a sprawiedliwością. Wokół badań nad kwestią odszkodowań za pracę przymusową na rzecz III Rzeszy 146–161
Ślązacy w oczach własnych i obcych, red. Antoni Barciak – Ewa Ryguła 161–165
Alex Maskalík, Elita armády. Československá vojenská generalita 1918–1992 – Grzegorz Hryciuk 165–170
W obcym kraju… Wojska sprzymierzone na Górnym Śląsku 1920–1922, red. Sebastian Rosenbaum – Paweł Jaworski 170–172
Paweł Duber, Działalność polityczna Kazimierza Świtalskiego w latach 1926–1939 – Tomasz Serwatka 172–175
Praca przymusowa. Niemcy, robotnicy przymusowi i wojna. Katalog towarzyszący wystawie, wyd. Volkhard Knigge, Rikola-Gunnar Lüttgenau, Jens-Christian Wagner, red. Jens-Christian Wagner – Aleksander Żerelik 175–177
Robert Klementowski, „My wszyscy są od pracy fizycznej…” Urząd Bezpieczeństwa w Bolesławcu (1945–1956) – Grzegorz Strauchold 177–179
Adam Dziurok, Kruchtoizacja. Polityka władz partyjno-państwowych wobec Kościoła katolickiego w latach 1945–1956 w województwie śląskim/katowickim – Marek Czapliński 179–185
Kronika naukowa
187–192
Agata Bryłka, XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Kultura Europy Środkowej” pt. „Zdrowie i choroba. Wpływ jakości życia na kulturę w Europie Środkowej” (Zabrze, 15–16 XI 2012 r.) 187–189
Wojciech Mrozowicz, Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Legitymizacja dynastii książęcych w Polsce i Rzeszy. Kształtowanie się książęcej identyfikacji w źródłach pisanych (XII–XV w.)” (Warszawa, 13–14 XII 2012 r.) 190–192
Nekrologi
193–196
Krystyn Jakub Matwijowski, Dr Jerzy Sydor (30 VII 1924 – 17 II 2013) 193–196
Najnowsze wydawnictwa z zakresu historii Śląska, oprac. Wojciech Mrozowicz 197–200
Współpracownicy numeru 201–202
Spis treści 203–204

 

1558 Total Views 1 Views Today