66, 2011, 4

sob2011-4

Artykuły i studia materiałowe
3–66
Stanisław Rosik, Chrystianizacja a kształtowanie religijnej tożsamości wspólnot plemiennych. Postulaty w sprawie badań nad wprowadzeniem chrześcijaństwa w społecznościach Barbaricum (w kręgu źródeł do dziejów Słowiańszczyzny Zachodniej w X–XII w.) 3–11
Jarosław Szymański, Georg III Oppersdorff – życie i dzieło. Próba syntezy 13–38
Małgorzata Świder, Kontakty SPD z Kościołem katolickim w Polsce. Lata 80. XX wieku 39–56
Władysław Hasiński, Agroturystyka na dolnośląskiej wsi. Rozwój i układ przestrzenny 57–65
Anniversaria
67–92
Teresa Kulak, Komuna Paryska i udział w niej Polaków w historiografii polskiej po II wojnie światowej (z perspektywy 140. rocznicy wydarzeń związanych z wojną francusko-pruską z lat 1870–1871) 67–92
Miscellanea źródłowe
93–98
Anna Pobóg-Lenartowicz, Źródła do dziejów klasztorów śląskich przechowywane w Austriackim Archiwum Państwowym w Wiedniu (Österrichisches Staatsarchiv) 93–97
Artykuły recenzyjne i recenzje
99–144
Grzegorz Strauchold, Twardy orzech do zgryzienia. (Archi)diecezja wrocławska w czasach Bolesława Kominka. Wokół książki Kazimiery Jaworskiej Relacje między państwem a Kościołem katolickim w (archi)diecezji wrocławskiej w latach 1956-1974 99–108
Das Haus Schaffgotsch. Konfession, Politik und Gedächtnis eines schlesischen Adelsgeschlechts vom Mittelalter bis zur Moderne, hrsgb. von Joachim Bahlcke, Ulrich Schmilewski, Thomas Wünsch – Przemysław Wiszewski 108–114
Irena Zachová, Stanislav Petr ve spolupraci s Annou Kernbach-Smékalovou, Soupis sbirky rukopisů bývalého Františkova muzea fondu G 11 Moravského zemského archivu v Brně – Rościsław Żerelik 115–116
Wojciech Dominiak, Ostatni władca Górnego Śląska. Władysław I, pan na Opolu i Raciborzu (1225–1281) – Damian Halmer 116–122
Lars Ericson Wolke, Göran Larsson, Nils Erik Villstrand, Wojna Trzydziestoletnia. Europa i świat 1618–1648 – Leszek Ziątkowski 122–126
Paweł Matyaszewski, Podróż Monteskiusza. Biografia przestrzenna – Maciej Forycki 126–129
Olga Wiśniewska, Związki gospodarcze Norwegii z Gdańskiem i Szczecinem w II połowie XIX wieku – Paweł Jaworski 129–132
Секреты польской политики 1935-1945 гг. Рассекреченные документы Службы внешнеи Разведки Российской Федерации, zestawił Лев Филиппович Соцков – Piotr Cichoracki 132–136
Robert Skobelski, Polityka PRL wobec państw socjalistycznych w latach 1956–1970. Współpraca, napięcia, konflikty – Grzegorz Strauchold 136–140
Polska emigracja polityczna stanu wojennego 1981 do Norwegii / Polske politiske flyktinger til Norge pa 1980-tallet, red. Monika Jurgo-Puszcz – Paweł Jaworski 141–143
Kronika naukowa
145–162
Remigiusz Kazimierczak, Wystawa „Śląsk przez lata” w Archiwum Państwowym we Wrocławiu 145–148
Martin Čapský, Średniowieczni książęta górnośląscy w perspektywie porównawczej. Informacja na temat międzynarodowego workshopu (Opawa, 29 VII 2011 r.) 148–149
Lucyna Harc, Towards a New Standard of Regional History. Evaluation of the late medieval period and prospect of the early modern Period of the Cuius Regio Project. Informacja na temat międzynarodowego workshopu (Groningen, 25–27 VIII 2011 r.) 149–155
Wojciech Mrozowicz, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Späthumanismus-reformierte Konfassionalisierung – politische Formierung. Kulturelle, religiöse und politische Beziehungen zwischen Schlesien und dem deuschen Südwesten um 1600” (Pforzheim, 21–23 IX 2011 r.) 155–157
Robert Sikorski, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Radices Silesiae- Silesiacae Radices. Nowe badania nad historią regionalną Śląska od średniowiecza do końca XVIII wieku. Praktyka i metody śląskiej historiografii, jej społeczno-historyczne podstawy oraz tendencje w wymiarze historii idei (XIX–XXI w.)”. (Wrocław, 28–29 IX 2011 r.) 158–160
Anna Pobóg-Lenartowicz, Jubileusz Profesor Teresy Kulak 160–162
Nekrologi
163–166
Marta Młynarska-Kaletynowa, Anna Teresa Kulczycka-Leciejewiczowa (1934–2011) 163–165
Najnowsze wydawnictwa z zakresu historii Śląska, oprac. Wojciech Mrozowicz 167–170
Współpracownicy numeru 171–172
Spis treści 173–174
Spis treści rocznika LXVI (2011) 175–182
Lista recenzentów wewnętrznych współpracujących z Redakcją „Śląskiego Kwartalnika Historycznego Sobótka” 183–184

 

1371 Total Views 2 Views Today