66, 2011, 3

sob2011-3

Artykuły i studia materiałowe
3–82
Lenka Bobková, Integrace Slezska do České koruny podle představ Karla IV. Úvod k diskusi o identifikaci Slezska jako regionu a jeho postavení v České koruně 3–9
Przemysław Wiszewski, Region wrocławski – region śląski. Podziały terytorialne a kształtowanie wspólnoty regionalnej w XI – pierwszej połowie XIII w. Esej źródłowy 11–25
Wojciech Mrozowicz, Regno Bohemie in perpetuum applicavit. Śląsk a Czechy w śląskiej historiografii średniowiecznej 27–36
Blanka Zilynská, Role církevních institucí v procesu integrace slezského regionu 37–51
Martin Čapský, Komunikační sítě jako prostředek k utváření společné identity. Příspěvek k formování zemského vědomí v pozdněstředověkém Slezsku 53–63
Mlada Holá, Institucionální ukotvení moci českých králů ve slezském prostoru. K problematice prosazení úřadu vrchního slezského hejtmana ve druhé polovině 15. století 65–72
Lucyna Harc, Wejście Śląska w obręb Korony Czeskiej a kształtowanie się regionalnej tożsamości. Próba oceny z perspektywy drugiej połowy XVIII w. 73–82
Miscellanea źródłowe
83–102
Idzi Panic, Uzupełnienia do genealogii Piastów cieszyńskich 83–88
Adrian Uljasz, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej wobec zajęcia przez Polskę Zaolzia w październiku 1938 r. (w świetle tygodnika ”Ewangelicki Poseł Cieszyński”) 89–101
Artykuły recenzyjne i recenzje
103–142
Wokół definicji mediewalizmu (Defining Medievalism(s), Defining Medievalism(s) II) – Maciej Michalski 103–111
Arne Franke, Schlösser und Herrenhäuser in der Grafschaft Glatz. Ein Architektur- und Parkreiseführer – Małgorzata Ruchniewicz 111–112
Antonín Kalous, Matyáš Korvín (1443–1490). Uherský a český král – Bogusław Czechowicz 112–117
Petr Kozák, Zemská hotovost Opavského knížectví z roku 1608 – Rościsław Żerelik 117–119
Roland Gehrke, ”Landtag und Öffentlichkeit. Provinzionalständischer Parlamentarismus in Schlesien 1825–1845 – Bernard Linek 120–121
Marta Walak, Niepodległością naznaczeni. z dziejów powstania i walk III Brygady Legionów Polskich 1915–1917 – Piotr Cichoracki 121–127
Sławomir Szymański, Sport w Breslau – Joanna Nowosielska-Sobel 127–131
Janusz Czechowski, Polska i Finlandia. stosunki dwustronne w latach 1918-1939 – Paweł Jaworski 131–135
Mungo Melvin, Manstein. Najlepszy generał Hitlera – Tomasz Głowiński 135–138
Radosław Domke, Ziemie Zachodnie i Północne Polski w propagandzie lat 1945–1948 – Grzegorz Strauchold 138–142
Kronika naukowa
143–156
Filip Wolański, Konferencja naukowa ”Społeczeństwo i kultura epoki staropolskiej – poszukiwanie sacrum odnajdywanie profanum” (Wrocław, 25–26 XI 2010 r.) 143–146
Tomasz Głowiński, ”Festung Breslau 1945 – nieznany obraz” (Wrocław, 6 V 2011 r.). Sprawozdanie z konferencji 146–148
Teresa Bogacz, Wrocławskie spotkania z historią gospodarczą. Spotkanie VI: ”Gospodarczy i społeczny wymiar turystyki” (Karpacz, 20–22 V 2011 r.) 148–151
Marta Czyżak, X Konferencja Niemiecko-PolskiejGrupy dyskusyjnej do Spraw Edycji Źródeł ”Quellen Kirchlicher Provenienz. Neue Editionsvorhaben und Aktuelle edv-Projekte” (Toruń, 26–28 V 2011 r.) 151–156
Nekrologi
157–162
Romuald Gelles, Profesor Karol Fiedor (1927–2010) 157–162
Najnowsze wydawnictwa z zakresu historii Śląska, oprac. Wojciech Mrozowicz 163–166
Współpracownicy numeru 167–168
Spis treści 169–170

 

1424 Total Views 1 Views Today