65, 2010, 1

sob2010-1

Od redakcji 1-2
Artykuły i studia materiałowe
3-93
Marek L. Wójcik, Pieczęć Ottona von Kittlitz. Osobliwy zabytek sfragistyki rycerskiej z końca XIV w. 3-20
Izabela Ławrusewicz, Stereotyp Polaka-katolika w świetle polskiej prasy Śląska Cieszyńskiego (druga połowa XIX w.) 21-36
Joanna Hytrek-Hryciuk, Wróg publiczny? Działania dolnośląskiego Urzędu Bezpieczeństwa wobec „podziemia niemieckiego” na Dolnym Śląsku 37-56
Łukasz Sołtysik, Dzieci i młodzież północnokoreańska na Dolnym Śląsku i Mazowszu w latach 1951-1959 57-93
Miscellanea źródłowe
95-108
Adam Morawiec, Scharffenbergowie wrocławscy w rachunkach kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu. Uzupełnienia do biografii 95-104
Alicja Borys, Nieznana relacja z podróży Ślązaka Konrada Sacka do Konstantynopola w latach 1644–1645 105-108
Artykuły recenzyjne i recenzje
109-143
Mateusz Goliński Roman Czaja, Grupy rządzące w miastach nadbałtyckich w średniowieczu 109-111
 Bogusław Czechowicz Poděbradové. Rod českomoravských pánů, kladských hrabat a slezských knížat, red. Ondřej Felcman, Radek Fukala – 111-118
Bogusław Czechowicz Anna Śliwowska, Uroczyste wjazdy monarsze do Wrocławia w latach 1527–1620 118-121
Piotr Banaś Henryk Kocój, Powstanie listopadowe w relacjach dyplomatów pruskich, saskich i rosyjskich 121-122
Monika Rozenek Alina Hinc, Obraz dziejów ojczystych w pozaszkolnej edukacji historycznej społeczeństwa polskiego w Wielkim Księstwie Poznańskim w pierwszej połowie XIX wieku 123-124
 Adam Galos, Nowa biografia Żelaznego Kanclerza (Lech Trzeciakowski, Otto von Bismarck) 125-136
Marcin Dziedzic, Gabriela Dziedzic Arkadiusz Baron, Max Pinkus (1857–1934). Śląski przemysłowiec i mecenas kultury 136-137
Damian Halmer Bogdan Kloch, Dawid Keller, Zarys dziejów Rybnika (do 1989 r.) 137-139
 Grzegorz Strauchold Od podziału do jedności. Powojenne Niemcy 1945–1949–1989–2009, red. Romuald Gelles 139-143
Kronika naukowa
145-154
Agata Bryłka, Sprawozdanie z IX Katowickiej Konferencji Naukowej „Tradycje i dziedzictwo górnicze na obszarze Katowic z perspektywy XXI wieku”, (Katowice, 9–10 IX 2009 r.) 145-147
Julia Weber, Sprawozdanie z III Srebrnogórskiej Konferencji Historycznej „Twierdza Srebrnogórska III: Miasteczko i fortyfikacje” (Srebrna Góra, 23–25 X 2009 r.) 147-149
Agata Bryłka, Sprawozdanie z XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Kultura Europy Środkowej” „Ślązacy w oczach własnych i obcych” (Zabrze, 12–13 XI 2009 r.) 150-152
Krystyn Matwijowski, W 25. rocznicę śmierci ks. bpa prof. zw. dra hab. Wincentego Urbana 152-154
Nekrologi
155-160
Franciszek Połomski, Kazimierz Orzechowski (13 VII 1923-9 IV 2009) 155-160
Najnowsze wydawnictwa z zakresu historii Śląska 161-1
Współpracownicy numeru 165

 

1422 Total Views 1 Views Today