56, 2001, 1

sob248

Artykuły i studia materiałowe
P. Pregiel, Zmarnowana okazja. Bitwa pod Legnicą, 15 VIII 1760 r. 1
M. Ordyłowski, Działalność władz wobec Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku w latach 1945–1956 27
Miscellanea źródłowe
R. Kisiel, Pierwsze formacje ułańskie na Śląsku 1741–1745 45
G. Sobel, Rola Mittelschlesischen Bilderbühnenbundes w upowszechnianiu wizualnych środków dydaktycznych w nauce szkolnej w latach 1924–1934 57
J. R. Sielezin, Sytuacja społeczno-polityczna na Dolnym Śląsku w pierwszej połowie 1946 r. w świetle sprawozdań MO i organów władzy państwowej 69
P. Pałys, Miejsce Śląska w Czechosłowacji w latach 1945–1948 i 1968–1969 77
W. Sęczyk, Obraz Marca ’68 na Dolnym Śląsku w prasie lokalnej 87
Artykuły recenzyjne i recenzje
H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL 1944–1990 – J. R. Sielezin 99
Średniowiecze polskie i powszechne, t. I – P. Mycielski 111
K. Zawadzka, Biblioteki klasztorne dominikanów na Śląsku (1239–1810) – M. Bukała 113
J. Maroń, Militarne aspekty wojny 30-letniej na Śląsku – R. Kisiel 115
P. Pregiel, Okrutny gubernator hrabstwa kłodzkiego. Generał Fouqué – R. Kisiel 117
T. Podgórska, Stowarzyszenie Patriotyczno-Religijne „Eleusis” w latach 1902–1914 – W. Musialik 119
Przestrzeń i polityka. Z dziejów niemieckiej myśli polityczne – A. Galos 122
Z. Zeman, Edvard Beneš. Politický životopis – P. Jaworski 126
R. Buczek, Stanisław Mikołajczyk – J. Piotrowski 129
M. Szmeja, Niemcy? Polacy? Ślązacy! Rodzimi mieszkańcy Opolszczyzny w świetle analiz socjologicznych – B. Nitschke 133
Niemcy w Polsce 1945–1950. Wybór dokumentów – B. Nitschke 135
M. Ruchniewicz, Miasta dolnośląskie w okresie przynależności do Prus 1740–1945 w ujęciu monografii z lat dziewięćdziesiątych 141
Ks. J. Wycisło, Dzieje parafii pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny w Tychach w zapiskach kronikarskich – M. Pater 145
Historie a vojenství. Časopis historického ústavu armády České republiky – P. Pregiel 147
Sborník Bruntálského Muzea. 1999 – B. Czechowicz 149
J. Bukovský, Loretánské kaple v Čechách a na Moravě – B. Czechowicz 150
A. Dobrzyniecki, Ślężańskie krajobrazy. Teka grafik artystów śląskich 1913–1916 – B. Czechowicz 152
Kronika naukowa
A. Kamiński, „Tysiącletnie dziedzictwo Dolnego Śląska” – konferencja w Krzyżowej 155

 

1099 Total Views 1 Views Today