55, 2000, 2

sob243sob242

 

Artykuły i studia materiałowe
P. Pregiel, Działania wojenne w hrabstwie kłodzkim i na pograniczu kłodzko-śląskim w czasie pierwszej wojny światowej 179
P. Pałys, Administracja polska wobec ludności czeskiej na pograniczu polsko-czechosłowackim w latach 1945–1947 211
J. R. Sielezin, Geneza, przebieg i skutki społeczne strajku w „Gencjanie” (styczeń–luty 1981 r.) 243
Miscellanea źródłowe
I. Panic, Badania nad listą świadków na dokumentach książąt opolskich w pierwszej połowie XIII wieku 267
D. Adamska-Heś, Urzędnicy nadworni księżnej Agnieszki w latach 1368–1392 283
F. Kusiak, Pochodzenie społeczne jako kryterium oceny kadrowej w Wojsku Polskim na przykładzie podchorążych wrocławskich szkół oficerskich w latach 1946–1995 297
Artykuły recenzyjne i recenzje
K. Puchowski, Edukacja historyczna w jezuickich kolegiach Rzeczypospolitej 1565–1773 – P. Badyna 309
Geschichte Schlesiens, t. III – M. Czapliński 312
Muzea sztuki w dawnym Wrocławiu – J. Nowosielska-Sobel 319
J. Myrcik, Poeci ziemi lublinieckiej – S. Ziółek 321
R. J. Ross, The failure of Bismarck’s Kulturkampf – G. Kucharczyk 322
M. Pater, Polskie dążenia narodowe na Górnym Śląsku (1891–1914) – M. W. Wanatowicz 325
Tematy polsko-litewskie: historia – literatura – edukacja – K. Tarka 328
A. Misiuk, Służby specjalne II Rzeczypospolitej – S. Michalak 330
J. Pawlak, Pamięci lotników polskich 1918-1945 – A. Franiuk 332
Die tödlische Utopie. Bilder, Texte, Dokumente, Daten zum Dritten Reich – A. Galos 335
J. Tomaszewski, Ruch zawodowy na Dolnym Śląsku w latach 1945–1950 – W. Sęczyk 336
A. Friszke, P. Machcewicz, R. Habielski, Druga Wielka Emigracja 1945–1990 – R. Juchnowski 339
Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego – D. Przybytek, G. Strauchold 341
Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej, nr 6/1998 – S. Solicki 346
M. Olczak, Z. Abramowicz, Osiecznica i okolice. Przewodnik historyczny – R. Ergetowski 347
Polemika
K. Szykuła, H. Okólska, W. Sobociński, R. Wytyczak, Wrocław na planach XVI–XX wieku (Katalog wystawy) – B. Czechowicz 353
K. Szykuła, H. Okólska, Odpowiedź na recenzję Bogusława Czechowicza 357
B. Czechowicz, Nota polemiczna w związku z odpowiedzią Haliny Okólskiej i Krystyny Szykuły na moją recenzję katalogu planów Wrocławia 358
Kronika naukowa
M. Kaczmarek, Jubileusz stulecia Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu 11–12 IX 1998 361
M. Wojecki, Konferencja „Mniejszości narodowe na Ziemi Lubuskiej”, Zielona Góra 13 V 1999 363
N. Wójtowicz, Propaganda antykościelna w Polsce w latach 1945–1978, Wrocław, 29–30 XI 1999 364
List do redakcji
P. Pregiel, Refleksje z polemiki wokół książki „Grafenort. Geschichte und Erinnerungen” 367
1045 Total Views 2 Views Today