48, 1993, 2-3

sob209

K. Matwijowski, Sylwetka uczonego (Z okazji Jubileuszu Prof. dr. Kazimierza Orzechowskiego) 105
Artykuły
L. Łysiak, Sąd wyższy prawa niemieckiego na zamku krakowskim a inne sądy wyższe z terenu Małopolski 113
S. Russocki, Kilka uwag o ustroju Polski XIV–XVI wieku 123
M. Hatalska-Rygorowicz, Z dziejów księstwa cieszyńskiego XV–XVII wieku 129
H. Olszewski, O „bezpieczeństwie” obrad w Reichstagu w Świętej Rzeszy Rzymskiej 139
W. Uruszczak, Zasada „Lex est rex” w Polsce XVI wieku 149
J. Kopiec, Świadomość urzędu biskupiego we wrocławskich relacjach „ad limina” 159
F. Mincer, Kasztelan Krzysztof Kościelecki – bohater jednego sejmu 167
J. Byliński, Jan Swoszowski – wytrawny parlamentarzysta i prawnik z czasów Zygmunta III Wazy 175
J. Seredyka, Instrukcje powiatu wileńskiego na sejmy panowania Zygmunta III Wazy 189
S. A. Hołdys, Charakterystyka sejmów za Władysława IV 199
W. Kaczorowski, Choroby królewskie a przebieg obrad sejmowych w Rzeczypospolitej w latach 1633–1647 213
J. Długosz, Polityczno-ustrojowe poglądy Jakuba Sobieskiego (1639 r.) 221
S. Ochmann-Staniszewska, Korektura Trybunału w świetle publicystyki lat 1648–1668 229
A. Filipczak-Kocur, Echa polskiego sejmowania w 1666 r. w gazetach niemieckich (Z poszukiwań w Wolfenbüttel) 239
J. Maroń, „Sejmu grodzieńskiego exorbitancyja” – opinia publiczna wobec zerwania sejmu 1688 roku 247
K. Matwijowski, Próba charakterystyki stanowiska szlachty litewskiej po niedoszłym sejmie 1695 roku 251
J. A. Gierowski, Sejm z 1713 r. w relacjach nuncjusza Odeschalchiego 259
K. Sojka-Zielińska, Prawa jednostki w koncepcjach ustrojowych absolutyzmu oświeconego 267
Z. Kwaśny, Towary importowane do Prus Wschodnich w 1784/85 roku 277
J. Wąsicki, Studia z dziejów ustroju w Europie w końcowych latach XVIII wieku 283
S. Grodziski, Pierwszy spór chłopsko-zimiański w Sejmie krajowym galicyjskim 295
A. Galos, Z dziejów wyborów parlamentarnych na ziemiach polskich w XIX w. Wielkopolska w latach 70-tych 305
R. Gelles, Polsko-niemieckie stosunki konsularne (Wokół interpretacji art. 279 traktatu wersalskiego) 313
W. Wrzesiński, Wokół problemów świadomości regionalnej Polaków 323
Wykaz skrótów 334
Zusammenfassung 335

 

1333 Total Views 1 Views Today