44, 1989, 3

sob188

Artykuły i studia materiałowe
A. Galos, Stanisław Turno i Hans Delbrück 335
W. E. Bednarska, Stosunki polsko-niemieckie 1933-1939 w świetle prasy kanadyjskiej 359
G. Górski, Ziemie zachodnie i północne w planach KG ZWZ-AK i Delegatury Rządu na Kraj. Dzieje Biura Zachodniego i Wojskowej Administracji Ziem Nowych w latach 1940-1944 381
J. Kolbuszewski, Z dziejów integracji kulturalnej na Ziemiach Odzyskanych (Dyskusje programowe w „Odrze” 1945-1946) 409
M. S. Wolański, Granica na Odrze i Nysie w programach i publicystyce polskich ośrodków politycznych w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych w latach 1945-1948 439
Miscellanea źródłowe
R. Żerelik, Biogramy rycerstwa śląskiego. Uzupełnienia 459
I. Panic, Uwagi o rzekomym pobycie Karola IV na Śląsku w grudniu 1357 r. 475
Artykuły recenzyjne i recenzje
M. Haisig, Herb miasta Jawora w świetle dokumentacji historycznej – R. Żerelik 481
Słownik biograficzny archiwistów polskich, t. I – R. Żerelik 482
S. Salmonowicz, Prusy. Dzieje państwa i społeczeństwa – A. Galos 483
Gestalten der Bismarckzeit – A. Galos, 489
D. Kasparek, Jan Karol Sembrzycki 1856-1919 – A. Galos 491
J. Gruchała, Rząd austriacki i polskie stronnictwa polityczne w Galicji wobec kwestii ukraińskiej (1890-1914) – A. Galos 493
Polska myśl polityczna na ziemiach polskich pod pruskim zaborem. Zbiór studiów – A. Galos 496
S. Łukasiewicz, Byłem sekretarzem Bieruta – K. Uściński 499
„Historycka Geografie”, nr 26 – J. Kościk 503
Kronika naukowa
P. Jurek, Konferencja historyków prawa w Karpaczu 505
J. Maroń, Sprawozdanie z konferencji poświęconej skutkom wojen na Śląsku 507
1054 Total Views 1 Views Today