44, 1989, 2

sob187sob186

Artykuły i studia materiałowe
J. S. Matuszewski, ”Per eum” czy ”ab eo”? Relacja „Księgi henrykowskiej” o Głębowicach źródłem do XIII-wiecznych stosunków społecznych 185
A. Nowakowski, Inkorporacja Wschowy do Polski w świetle prawa. Szkic prawnohistoryczny 211
R. Żerelik, Jan de Schellendorf. Z dziejów fałszerstw na średniowiecznym Śląsku 221
K. Paszkiewicz, Stereotypy polityczne w prasie dolnośląskiej lat 1945-1946 jako element walki o świadomość społeczną 239
Miscellanea źródłowe
K. Orzechowski, Kilka uwag o rękopisie sygn. Hs A 49 z archiwum miasta Wrocławia 259
G. Górski, Dolny Śląsk w planach Komendy Głównej ZWZ/AK 269
Artykuły recenzyjne i recenzje
H. Kunstmann, Beiträge zur Geschichte der Besiedlung Nord- und Mitteldeutschlands mit Balkanslaven – J. Strzelczyk, 281
J. Drabina, Miasta śląskie w średniowieczu – S. Solicki 286
O. Pusch, Die Breslauer Rats- und Stadtgeschlechter in der Zeit von 1241 bis 1741, t. I – R. Żerelik 287
A. Jureczko, Henryk III Biały książe wrocławski (1247-1266) – T. Jurek 290
W. Irgang, Das Urkunden- und Kanzleiwesen Herzog Heinrichs IV. von Schlesien (1270-1290) – R. Żerelik 294
U. Zgorzelska, Szlachta w terminologii źródeł górnośląskich od XIV do XVI w. – M. Derwich 297
J. Kejř, Husité – J. Grygiel 300
J. Flaga, Działalność duszpasterska zakonów w drugiej połowie XVIII w. 1767-1772 – B. Rok 304
A. Lawaty, Das Ende Preussens in polnischer sicht – A. Galos 306
K. Breitenborn, Im Dienste Bismarck. Die politische Karriere des Grafen Otto zu Stolberg-Wernigerode – A. Galos 309
J. Jaruzelski, Stanisław Cat-Mackiewicz 1896-1966. Wilno-Londyn-Warszawa – T. Budych 312
K. Pudło, Łemkowie, proces wrastania w środowisko Dolnego Śląska 1947-1985 – F. Kusiak 314
”Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej”, [nr] 2 – S. Solicki 316
Kronika naukowa
E. Bimler-Mackiewicz, Komunikat z konferencji naukowej „Rzemiosło na Górnym Śląsku do 1945 r.” 321
R. Żerelik, II Śląskoznawcza Konferencja Historyczna 322
R. Traba, Sesja na temat Prus Wschodnich 325
K. R. Mazurski, Romantyzm na Śląsku 328
O. Prus, Sesja popularnonaukowa „Z dziejów Chojnowa” 329
J. Wareńczuk, Z badań nad konserwatyzmem zachodnioniemieckim. (IV Konferencja Naukowa Pracowników Nauk Społecznych Polski i NRD nt. „Republika Federalna Niemiec wobec rozbrojenia, odprężenia i bezpieczeństwa międzynarodowego”, Wrocław-Karpacz 10-12 X 1988 r.) 330

 

1322 Total Views 1 Views Today