41, 1986, 4

sob170

Kościół katolicki na Śląsku w czasach nowożytnych
Materiały sesji we Wrocławiu w dniach 17-18 I 1986 r.
Pod red. K. Matwijowskiego
Słowo wstępne – K.Matwijowski 483
Wykaz skrótów 484
Artykuły
K. Matwijowski, Stan powojennych polskich badań nad dziejami Kościoła katolickiego na Śląsku w czasach nowożytnych 485
K. Orzechowski, Miejsce Kościoła katolickiego w ustroju feudalnego Śląska 497
J. Drabina, Duchowieństwo diecezji wrocławskiej wobec schizmy zachodniej i koncyliaryzmu 507
K. Dola, Problemy kościelno-duszpasterskie w diecezji wrocławskiej w XV w. 517
T. Fitych, Opactwo cystersów krzeszowskich – czołowy ośrodek śląskiej kontrreformacji 539
J. Harasimowicz, Funkcje katolickiego mecenatu artystycznego na Śląsku w dobie reformacji i „odnowy trydenckiej” Kościoła 561
K. Maleczyńska, Księgozbiory parafialne diecezji wrocławskiej w II połowie XVII w. w świetle protokołów wizytacji kościelnych 583
Komunikaty
J. Kopiec, Diecezja wrocławska w relacjach swych biskupów „ad limina” w XVII i XVIII w. 599
W. Bochnak, Wkład bractw i stowarzyszeń religijnych w życie społeczne Dolnego Śląska 607
J. Pater, Diecezja wrocławska w XVIII w. 619
A. Syroka, Kościół katolicki w świetle kalendarzy śląskich w XVIII w. 631
M. L. Niedziela, Przejście dominikańskich klasztorów śląskich z prowincji polskiej do czeskiej w pierwszych latach XVIII w. 635
J. Janczak, Mapa diecezji wrocławskiej z atlasu Homanna (1752) 641
M. Chmielewska, Historia Kościoła katolickiego w okresie od XVI do XVIII w. w zasobie Archiwum Państwowego we Wrocławiu 647

 

1215 Total Views 1 Views Today