41, 1986, 3

sob169sob168

Artykuły
K. Matwijowski, 100-lecie Polskiego Towarzystwa Historycznego i 40-lecie Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii (Oddziału PTH we Wrocławiu) 295
B. Gediga, Prahistoria Śląska w badaniach polskich archeologów w latach 1945-1985 303
L. Leciejewicz, Wczesne średniowiecze Śląska w badaniach polskich po II wojnie światowej 329
R. Gładkiewicz, Dorobek powojennej historiografii polskiej w zakresie problematyki późnośredniowiecznych dziejów Śląska 347
K. Matwijowski, Powojenne badania polskie nad nowożytnymi dziejami Śląska (wiek XVI-XVIII) 367
A. Galos, Odrodzenie narodowe, ruchy społeczne i rozwój przemysłu – dzieje Śląska w XIX w. w historiografii polskiej 40-lecia 385
W. Wrzesiński, Dzieje najnowsze Śląska (po 1918 r.) w badaniach historyków polskich 405
Recenzje
K. Kozłowski, J. Podralski, Gryfici – książęta Pomorza Zachodniego – K. Bobowski 435
Der Mongolenstrum. Berichte von Augenzeugen und Zeitgenossen 1235-1250 – J. Strzelczyk 436
Restauration, Vormärz und Revolution. Schlesien in der ersten Hälfte des 19. Jh. – A. Galos 440
Ks. J. Dembieński, Radości mało – goryczy dużo. Pamiętnik Pomorzanina z lat 1879-1920 – A. Galos 441
J. S. Dworak, Karol Godula pionier przemysłu cynkowego na Górnym Śląsku – M. Dyba 443
M. Maciejewski, Ruch i ideologia narodowych socjalistów w Republice Weimarskiej – H. Olszewski 446
S. Potrzebowski, Zadruga – eine völkische Bewegung in Polen – K. Kawalec 449
R. Hajduk, Nieznana karta tajnego frontu – W. Wrzesiński 454
S. Dąbrowski, Ruch ludowy na Dolnym Śląsku 1945-1980 – K. Dziubka 457
Kultura Fizyczna na Dolnym Śląsku w 40-leciu Polski Ludowej – W. Wrzesiński 461
Acta Universitatis Wratislaviensis”, N° 800, Historia L – R. Stelmach 463
Historia XIX i XX wieku. Studia i szkice – K. Fiedor 466
U. Creutz, Bibliographie der ehemaligen Klöster und Stifte im Bereich des Bistums Berlin, des bischöflichen Amtes Schwerin und angrenzender Gebiete – K. Bobowski 468
Archivwesen der DDR. Theorie und Praxis – K. Bobowski 470
Katalog map Zarządu Rzeki Odry (XVIII-XIX w.) – J. Kościk 474
Kronika naukowa
Sz. Wierzchosławski, Toruńska konferencja poświęcona dziejom polskiej myśli politycznej w Zaborze Pruskim w dniach 8-9 XI 1985 477
A. Zahorski, Do członków Polskiego Towarzystwa Historycznego 479

 

1154 Total Views 1 Views Today